Кафедра Кримінального Права

Сьогодні кафедра кримінального права - одна з найбільших в Національному університеті "Одеська юридична академія".

Професорсько-викладацькій педагогічний колектив об'єднує 38 викладачів, серед яких чотири доктори наук, 28 кандидатів наук, одного старшого викладача і 5 асистентів. Серед членів кафедри працюють викладачі, які мають державні нагороди та почесні звання; відзнаки Міністерства освіти і науки, судових і правоохоронних органів; церковні нагороди та ін.

Історія Кафедри

Історія кафедри кримінального права починається безпосередньо в Рішельєвському ліцеї в м. Одесі, (1817-1865 pp.), На юридичному відділенні ліцею діяла кафедра кримінального права та практичного судочинства. На цій кафедрі в ліцеї, а пізніше в Новоросійському Імператорському університеті працювало багато відомих фахівців, в ті далекі часи читали загальні курси з кримінального права, кримінального судоустрою і судочинства, а також спеціальні курси: наприклад, злочини проти особистості, злочини проти власності, вчення про покарання тощо. Почесне місце серед видатних постатей займає професор Олександр Михайлович Богдановський, якій після закінчення Московського університету в 1853 році був призначений ад'юнктом Рішельєвського ліцею, а після захисту магістерської дисертації «Розвиток понять про злочин і кару в російській праві до Петра Великого», спочатку був затверджений професор ліцею , а пізніше став директором цього ліцею. У 1970 році А.Н. Богдановський захистив докторську дисертацію «Молоді злочинці. Питання кримінального права та кримінальної політики», яка була однією з перших в наукових робіт, присвячених аналізу злочинної поведінки підлітків в Росії і Франції. Після цього захисту був затверджений у званні ординарного професора. Деякий час працював проректором Новоросійського Імператорського університету.

Відомо також ім'я випускника Новоросійського університету 1 886 Андрія Андрійовича Піонтковського. Після закінчення Новоросійського університету А.А. Піонтковський був залишений при університеті для підготовки до викладання курсу кримінального права, який потім багато років читав студентам. Цікаві його наукові праці, присвячені вченню про злочині; давності в кримінальному праві; проблеми адаптації злочинців, що звільнилися; умовного засудження, його природу, історію та розвитку в країнах Європи і Америки. Саме він обґрунтував необхідність введення інституту умовного засудження в кримінальному законодавстві Росії.

Кафедра кримінального права юридичного факультету Новоросійського Імператорського університету успішно працювала до 1917 року. За фахом цієї кафедри Новоросійський університет успішно закінчили сотні юристів, стали досвідченими практиками в сфері кримінальної юстиції до 1917 року. У зв'язку з перетворенням в структурі вищої освіти на початку 20-х років XX століття кафедра припинила своє існування.

З відновленням в 1947 році юридичного факультету в складі Одеського державного університету імені I.I. Мечникова, коли відбувся перший набір студентів, відновлюються і традиції кафедри кримінального права, починає діяти кримінально-правова спеціалізація. Складні повоєнні часи впливали на склад викладачів юридичного факультету, в тому числі і цієї кафедри. Першим завідувачем кафедри після відкриття факультету був доцент Михайло Андрійович Кравцов. Викладання дисциплін кримінального профілю також здійснювалося співробітниками органів суду, прокуратури, МВС і адвокатури, які поєднували свою практичну діяльність з викладацькою роботою. Кримінальну право викладав полковник О.М. Хуторін. Активну участь у викладацькій діяльності приймала директор інституту судової експертизи, кандидат юридичних наук Т.Ф. Шаркова.

У ці роки на кафедрі в порядку спеціальних дисциплін викладалося кримінальне право країн ближнього і далекого зарубіжжя, військово-кримінальне право. Введення подібних спеціальних дисциплін пояснювалося певним етапом розвитку держави. Спеціальні дисципліни носили глибокий науково - практичний характер і викладалися в обсязі 50 і більше навчальних годин.

Перший післявоєнний випуск студентів юридичного факультету з кримінально-правової спеціалізації відбувся в 1952 році. У числі випускників були Л.В. Багрій-Шахматов (в майбутньому завідувач кафедрою протягом майже 20 років), П.М. Пошана (довгі роки зам. Начальника обласного управління юстиції), експерт-криміналіст Б. Жулинський, прокурор району, пізніше старший слідчий міської прокуратури В.М. Лисак. Роком пізніше закінчили юридичний факультет професор Є. В. Додін, кандидат юридичних наук В.Н. Точиловський (пізніше зам. Прокурора Одеської області, а зараз співробітник Міжнародного суду ООН), В.А. Лавров (також працював заст. Прокурора Одеської області) і багато інших - значні вчені і практики. Останні випуски студентів по кафедрі в ті роки відносяться до 1954 року, коли юридичний факультет Одеського держуніверситету злився з юридичним факультетом Львівського державного університету.

Нове народження юридичного факультету і початок нового етапу історії викладання дисциплін кримінального циклу відносяться до 1960 року. У той час ці дисципліни вела кафедра спеціальних юридичних дисциплін.

Викладачами на кафедрі працювали: к.ю.н., доцент Н.А. Бондаренко, доцент кафедри; к.ю.н., доцент K.І. Удалих, який пізніше був завідувачем кафедри і деканом юридичного факультету; к.ю.н., доцент І.В. Михайлов, який працював директором Одеської філії Всесоюзного юридичного заочного інституту (ВЮЗІ) та ін.

Черговий етап розвитку кафедри починається з 60-х років минулого століття, з 1967 року з приїздом до міста Одеси видатного фахівця-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора Павловича Колмакова (який став деканом юридичного факультету). Після смерті в 1973 році професора В.П.  Колмакова виконуючим обов'язки завідувача кафедри криміналістики, кримінального права і процесу був призначений доцент І.В. Михайлов. У вересні 1975 року кафедру очолив професор Є.В. Додін. З 1981 році кафедру очолював д.ю.н., проф. Л.В. Багрій-Шахматов. У 1992/1993 навчальному році була розділена на дві самостійні кафедри - кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (її очолив професор Л.В. Багрій-Шахматов) і кафедру кримінального процесу і криміналістики (її очолив доцент В.В. Тищенко) . У 80-х роках кафедра поповнилася практикуючими юристами, які, які мали ступінь кандидата юридичних наук. Це: Є.Л. Стрельцов, М.М. Лівша, Г. М. Ясинський.

Після створення в 1993 році в структурі Одеського національного університету Юридичного інституту, кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики продовжила свою діяльність. У 1992 році, після закінчення докторантури в Українській юридичній академії, докторську дисертацію захистив доц. Е.Л. Стрільців, звання професора отримав у 1995 р. У 2001 році, після закінчення докторантури в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, докторську дисертацію захистив доц. Туляков В.А., звання професора отримав у 2003.

Після перетворення юридичного інституту Одеського державного університету в Одеську державну юридичну академію, на базі кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, були утворені дві кафедри: кафедра кримінального права (зав. Кафедрою професор Л.В. Багрій-Шахматов) і кафедра кримінології, кримінально-виконавчого права (зав. кафедрою професор В.М. Дрьомін). За ці роки кафедра кримінального права поповнилася новими викладачами, багато з яких успішно захисти докторські і кандидатські дисертації з права.

Сьогодні кафедра кримінального права - одна з найбільших в Національному університеті "Одеська юридична академія". Професорсько-викладацькій  педагогічний колектив об'єднує 38 викладачів, серед яких чотири доктори наук, 28 кандидатів наук, одного старшого викладача і 5 асистентів. Серед членів кафедри працюють викладачі, які мають державні нагороди та почесні звання; заохочення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; відзнаки Міністерства освіти і науки, судових і правоохоронних органів; церковні нагороди та ін.

Історія Кафедри Кримінального Права

Кафедра Кримінального Права Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін:

 • Кримінальне право ч.Загальна і ч. Особлива
 • Підстави кримінальної відповідальності
 • Практика призначення покарання та інших заходів кримін.-правового характеру
 • Проблеми сучасного кримінального права
 • Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України
 • Теорія складу злочину
 • Кримінальне право зарубіжних країн
 • Кримінально-правова охорона національної безпеки
 • Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки
 • Кваліфікація злочинів проти правосуддя
 • Кваліфікація злочинів у сфері економіки
 • Кваліфікація злочинів у сфері IT-технологій
 • Кваліфікація корупційних злочинів
 • Положення Конвенції злочину
 • Кримінальна політика

Ряд викладачів кафедри беруть участь в реалізації ініціативи президента університету академіка С.В. Ківалова з викладання юридичних предметів англійською мовою. Зокрема, це: проф. В.О. Туляков, проф. Є.Ю. Полянський, доц. А.Н. Поліщук, ас. Е.Е. Кузьмін читають лекції і проводять семінарські заняття англійською мовою з дисциплін "International Criminal Justice", "Principles of Criminal Law".

Кафедра Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін

Персоналії Кафедри Кримінального Права

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Стрельцов
Євген Львович

завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доктор теології, професор

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальні функції, суб'єкти кримінального провадження, заходи забезпечення кримінального провадження, судовий контроль.

Мирошниченко
Наталія Анатоліївна

заступник завідувача кафедри,
професор кафедри

Сфера наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права та кримінально-правові проблеми боротьби з поширенням наркоманії.

Туляков
В'ячеслав Олексійович

професор кафедри,
доктор юридичних наук, професор

Сфера наукових інтересів: кримінальний закон і кримінальна відповідальність, соціологія кримінального права і покарання.

Полянський
Євген Юрійович

професор кафедри,
доктор юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінально-правовий примус в західній юриспруденції.

Михайленко
Дмитро Григорович

доцент кафедри,
доктор юридичних наук

Сфера наукових інтересів: конституційні основи кримінального права; правові проблеми антикорупційної політики України; протидія економічним злочинам засобами кримінального права.

Підгородинський
Вадим Миколайович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: злочини проти волі, честі та гідності особи.

Колодін
Денис Олексійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах і референдумі.

Федоров
Володимир Миколайович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінально-правові проблеми боротьби з організованою злочинністю..

Хімченко
Світлана Анатоліївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінально-правові проблеми боротьби зі злочинами в сфері медичної діяльності.

Чугуніков
Ігор Іванович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: юридичні особи як суб'єкти кримінальних правовідносин.

Балобанова
Дар'я Олександрівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінальна політика в Україні і в світі, проблеми законотворчості в сфері кримінального права, динаміка кримінального права.

Горбачова
Ірина Михайлівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, заходи безпеки та виправлення, компенсаційні та реституційних заходи, захист прав потерпілого кримінально-правовими засобами.

Гуртовенко
Олег Леонтійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: методологія наукового пізнання, філософія права, загальна теорія права, юридична герменевтика, кримінологія, віктимологія, кримінальне право.

Вечерова
Євгенія Миколаївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: нормативність кримінального права, методологія кримінального права, кримінально-правова компаративістика, не каральне кримінально-правовий вплив на неповнолітніх.

Мирошниченко
Наталя Михайлівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх, проблемні питання про віковий осудності.

Ободовский
Олександр Васильович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права України.

Маломуж
Алла Ігорівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: множинність злочинів.

Оцяця
Анастасія Сергіївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: принципи кримінального права.

Шостак (Поліщук)
Олена Миколаївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова політика, порівняльне кримінальне право, приватне і публічне в кримінальному праві, примирення, медіація, відновне правосуддя, потерпілий, криміналізація, декриміналізація, пеналізація, міжнародне та європейське кримінальне законодавство, кримінально-правові новації.

Тавлуй
Олена Вікторівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова охорона інституту усиновлення та інших форм сімейного виховання.

Хільченко
Анастасія Сергіївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру; суддівський розсуд в кримінальному праві.

Дмитрук
Михайло Михайлович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінальний проступок і його ознаки, відповідальність за злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та злочину в сфері IT-технологій.

Коломієць
Юлія Юріївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова ідеологія.

Абакіна-Пілявська
Людмила Миколаївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: інститут причетності до злочину в кримінальному праві України. Злочини у сфері економіки. Економічна злочинність.

Бабиніна
Катерина Станіславівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова політика України; девіантність; злочин; покарання; заходи не карального впливу; духовна безпека.

Берш
Анастасія Яківна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: примусові заходи медичного характеру.

Кузембаєв
Олександр Сергійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: джерела кримінально-правового регулювання; джерела кримінального права; механізм кримінально-правового регулювання.

Кузьмін
Едуард Едуардович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: міжнародне, закордонне і національне кримінальне право, право збройних конфліктів.

Маломуж
Сергій Ігорович

асистент кафедри,
кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: малозначність діяння в кримінальному праві.

Іскендеров
Федорсі Шошан огли

старший
викладач кафедри

Сфера наукових інтересів:  індивідуалізація покарання в країнах Причорноморського басейну.

Бойченко
Віталій Петрович

асистент
кафедри

Сфера наукових інтересів: антропологія кримінального права

Данильченко
Інга Робертівна

асистент
кафедри

Сфера наукових інтересів: проблеми Особливої частини кримінального права, насильство в сім'ї: кримінально-правова характеристика.

Кедик
Вероніка Петрівна

асистент
кафедри

Сфера наукових інтересів:  проблеми Загальної частини кримінального права, принципи кримінального права.

Бурлака
Едуард Олегович

старший
лаборант кафедри

Матвійчук
Мар'яна Петрівна

лаборант
кафедри

Павлова
Олександра Сергіївна

лаборант
кафедри
Персоналії Кафедри Кримінального Права

Бібліографія Кафедри Кримінального Права

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Стрельцов Євген Львович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
 1. Стрельцов Є.Л. Релігійні традиції у світській державі. Монографія. Передмова декана богословського факультету Карлова університет і у Празі докт. богослов’я, проф. Яна Благослава Лашека (Чехія). Рецензії: Вісник Національної академії Правових наук України, № 1 (80), 2015; Вісник Південного регіонального центру НАПрН України, 2015, № 3). Вид-во Л. Марек, Брно. Чехія, 12,47 д.а.
 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 768 с.;
 3. Сучасне кримінальне право України: наукові нариси монографія / передмова акад. С. В. Ківалова; за ред. проф. Мирошниченко Н.А. та проф. Є.Л. Стрельцова. – Одеса: Юридична література, 2017 р.
 4. Обставини, що виключають злочинність діяння та захист від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання. Монографія. Від. ред. Є.Л. Стрельцов. Одеса: Фенікс, 2014.  17,63 д.а.;
 5. Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами. Колективна монографія. Заг. ред. Є.Л. Стрельцова. Одеса, Фенікс, 2015. 10.8 д.а.;
 6. Військові злочини: кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристики. Колективна монографія. За заг. редакцією В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова.  19,76 д.а.; 
 7. Кримінально-правове забезпечення охорони професійної діяльності журналіста : монографія / Митрофанов Ігор Іванович, Стрельцов Євген Львович ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Видавництво «Фенікс», 2017. – 304 с.
Мирошниченко Наталія Анатоліївна – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Мирошниченко Н.А. «Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» збірник «Актуальні проблеми політики», 2012 р., № 46, 304-309. (0,20 д.а.)
 2. Мирошниченко Н.А. «Кримінальний проступок та класифікація злочинів» - Юридичний вісник, 2012 р., № 2, с.47-49 (0,15д.а.)
 3. Мирошниченко Н.А. «Кримінальні правопорушення та малозначність діяння» - Актуальні проблеми держави та права, № 65, 2012 р., с.549-553. (0,20 д.а.)
 4. Мирошниченко Н.А. Визначення проступку та злочину в кримінальному праві України // Н.А. Мирошниченко Н.А. : Зб. Актуальні проблеми політики, 2014, № 51, с.331-336 (0,2 д.а.)
 5. Мирошниченко Н.А. Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо осіб, які зловживають наркотичними засобами / Н.А. Мирошниченко // Юридичний вісник. - №5. – 2014. – с. 105-109 (0,42 д.а.)
 6. Мирошниченко Н.А. Імплементація норм Конституції України в кримінальне законодавство України / Н.А. Мирошниченко // - Журнал Юридичний вісник. - 2015, №3, с.205-208. (0,04 д.а)
 7. Мирошниченко Н.А. Класифікація та кваліфікація злочинів / Н.А. Мирошниченко // зб. Актуальні проблеми держави та права, 2013, № 69, С. 162-168 (0,45 д.а.)
 8. Мирошниченко Н.А. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального кодексу України / Н.А. Мирошниченко // - Журнал Вісник НАПрН України, 2015, № 5, с.176-181. (0,6 д.а)
 9. Мирошниченко Н.А. Передмова до монографіі: Причетність до злочину в кримінальному праві України: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Л.М Абакіна-Пілявська . – Одеса. : Юридична література, 2015.
 10. Текст лекцій з кримінального права «Закон. Злочин. Відповідальність» / В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко, Д. О. Балобанова; відп. ред. В. О. Туляков. – О.: Юрид. література, 2014. – 128;
 11. Сучасне кримінальне право України: наукові нариси монографія / передмова акад. С. В. Ківалова ; за ред. проф.. Мирошниченко Н.А. та проф. Є.Л. Стрельцова. – Одеса: Юридична література, 2017 р.
Туляков В'ячеслав Олексійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
 1. Правова доктрина України: у 5 т. – Х. :Право, 2013 - Т. 5 : Кримінально-правові науки Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку /співавт. В.О. Туляков (підрозділ 1.1.2 та 1.5.3) В. Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С., Батиргареєва та ін.; за аг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – 1240 с.  – Розд 1, підрозділ 1.1.2., підрозділ 1.5.3
 2. Legal doctrine of Ukraine: in 5 Volumes. - Kh: Pravo, 2013 - Vol 5: Criminal Legal Sciences of Ukraine: state, problems and ways of development / Coauth. V.A. Tulyakov (subsection 1.1.2 and 1.5.3) V.Y. Tatsiy, V.I. Borisov, V.S. Batyrhareyeva et al.; Ed. V.Y. Tatsiy, V.I. Borisov. - 1240 p. - Section 1, Subsection 1.1.2., unit 1.5.3.
 3. Tulyakov V.A. National Univercity “Odesa Law Academy” Memorials – Odesa, Juridichna literatura, 2012 \ editor – 367 р
 4. Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика в контексті реформування законодавства – Монографія / за заг редакцією С.В.Ківалова, Л.Р.Білої-Тіунової – Одеса:Фенікс, 2013 – Глава 5.1. (у співавторстві з Д.Г.Михайленко) – 1 д.а. – 438 с.
 5. Public service in Ukraine: theoretical and legal characteristics in the context of legislation reform. - Monograph / Ed. S.V.Kivalov, L.R.Bila-Tiunova - Odessa: Phoenix, 2013 - Chapter 5.1. (co-authored with D.H.Myhaylenko) - 438 p.
 6. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія / за Заг ред..В.О.Тулякова – Одеса: Юридична література, 2012 - 424 с (Вступ, розділ 1.1., 1.2, загальна редакція).
 7. Criminal misdemeanor in doctrine and legislation: Monograph / Ed. V.A.Tulyakov - Odessa: Yurydychna literatura, 2012 - 424 p. (Introduction, section 1.1., 1.2, overall editing).
 8. Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: монографія / за заг ред. С.В.Ківалова, В.О.Тулякова; НУ ОЮА. – Одеса: Юридична література, 2014 – 176 с.
 9. Scientific and legislative support for implementation of the concept of criminal misdemeanors: Monograph / Ed. S.V.Kivalov, V.A.Tulyakov; NU OLA. - Odessa: Yurydychna literatura, 2014 - 176 p.
 10. Кримінальне право України.Загальна частина: текст лекцій: Закон, злочин, відповідальність / В.О.Туляков, Н.А.Мирошниченко, Д.О.Балобанова; НУ ОЮА. – Одеса: Юридична література, 2014 – 128 с.
 11. Criminal Law of Ukraine. General part: text of lectures: law, crime, liability / V.A.Tulyakov, N.A.Myroshnychenko, D.O.Balobanova; NU OLA. - Odessa: Yurydychna literatura, 2014 - 128 p.
 12. Теоретичні аспекти кримінальної юриспруденції – монографія / гол. ред. В.О. Туляков – Одеса, Юр. література  - 2015 р. – 300 с. (вступ, розділ І, ІІ).
 13. Theoretical issues of criminal jurisprudence - Odessa: Yurydychna literatura, 2015 - 300 p.
 14. Tulyakov V.A. Fundamentals of Ukrainian law / ─ 3nd ed., rev., suppl. ─ O. : Yuryd. lit., 2017
 15. Туляков В. О. Сингулярність кримінального права та державний примус / В. О. Туляков // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова; МОН України, НУ «ОЮА», Каф.крим. права та ін. крим.-прав. дисциплін Миколаїв. ін-т. права, ПРЦ НАПрНУ, ГО «Всеукр. Асоціація крим. права» . — Миколаїв : Іліон, 2016. — С. 23-30.
 16. Tulyakov V. Singularity of Criminal Law and State coercion // Legal impact on deviant behavior: monograph – 2016.
 17. Туляков В.О.  Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикцій? //Право України.- №9/2010.- Київ: ТОВ «Видавничий дім «Ін Юре»».- С.40-45.
 18. Tulyakov V.A. The criminal law of nowadays: the crisis of doctrine or the crisis of jurisdictions? // Law of Ukraine.- No.9 / 2010.- Kyiv LLC "Publishing House «In Jure'".- P.40-45.
 19. Туляков В.А.  Механизм уголовно-правового воздействия: эффективность определяется в Одессе // Юридичний вісник.  2010.  № 2. ─ С. 77-78.
 20. Tulyakov V.A. The mechanism of criminal law: the efficiency is determined in Odessa // Legal Herald. 2010. No. 2. ─ P. 77-78.
 21. Туляков В.О. Шляхи кримінально-правового регулювання // Шляхи до кримінології. Пам’яті А.П. Закалюка: зб. матеріалів/ Національна академія правових наук України.- К.; Запоріжжя: КПУ,2010.- С.44-49.
 22. Tulyakov V.A. Ways of criminal law regulation // Paths to criminology. In the memory of A.P. Zakalyuk: Coll. papers / National Academy of Sciences of Ukraine.- K .; : CPU, 2010.- S.44-49.
 23. Tulyakov V.A. Fundamentals of Ukrainian law / edited:Academician S.V.Kivalov, Professor Yu.N. Oborotov, Professor V.A. Tulyakov – 2-nd edition, revised and supplemented – Odessa: Yurydychna literature, 2010 – раздел 4.3. – С. 260-282.
 24. Туляков В.А. Виртуальность уголовного права: постановка проблемы// The Genesis of Public Law: from the Beginning of the Present days: зб. наукових праць.- Миколаїв: Ілліон, 2010.- С. 5-6.
 25. Tulyakov V.A. Virtuality of criminal law: problem statement // The Genesis of Public Law: from the Beginning of the Present days: Coll. papers.- Mykolayiv: Іllіon, 2010.- pp 5-6.
 26. Туляков В.А. Ван Цзянь Меры помощи и поддержки женщинам-жертвам преступлений / Ван Цзянь // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : У 2 т. : Матер. 2-ої Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 8 жовтня 2010 р.) . - 2010:  Кримінальне, кримінально-виконавче право та кримінологія: Т. 1 . 2010 . 392 с. ─ С. 63-64.
 27. Tulyakov V.A. Wan Jiang Measures of female victims of crime aid and support / Wan Jiang // Actual problems of of criminal law, process and criminalistics: In 2 vols., Mater. of the 2nd  intern. scientific-practic. conf. Odessa, October 8, 2010). - 2010: Criminal, criminal executive law and criminology Vol. 1. 2010. 392 p. ─ P. 63-64.
 28. Туляков, В.О.  Науковий доробок цивілістів НУ "ОЮА" / В.О. Туляков //  Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : у ... ч. : матер. Міжнар. наук. конф. (4 грудня 2010 р., м. Одеса) . 2010-.  : Ч. 2 . 2010 . 102 с. С. 6-7.
 29. Tulyakov, V.A. Scientific developments of NU OLA civilians / V.A. Tulyakov
 30. // Roman law and Modernity (Shereshevskiy readings): a ... h., Mater. intern. conf. (December 4, 2010, m. Odesa). 2010-. : Part 2. 2010. 102 p. P. 6-7.
 31. Туляков В.А. Дорожная карта для жертв преступлений и уголовный кодекс [текст] / В.А. Туляков // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу 20-21 трявня 2011 р., м.Одеса. – Т. 2. /Відп.ред. д-р юрид. наук, В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. –С. 255-257.
 32. Tulyakov V.A. A roadmap for victims of crime and the criminal code [text] / V.A. Tulyakov // Legal life of modern Ukraine: materials of International scientific conference of the faculty, 20-21 May 2011, Odessa. - T. 2. /Ed. Dr. Jurid. Sciences V.M. Dryomin // National University "Odessa Law Academy". - O .: Phoenix, 2011. -P. 255-257.
 33. Туляков В.А. Некоторые вопросы современной уголовно-правовой доктрины [текст] / В.А. Туляков //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція : зб. наук. праць . 2010.  -  2011.  -  Вип. 1 . 132 с. С. 23-25.
 34. Tulyakov V.A. Certain Issues of Contemporary criminal law doctrine [text] / V.A. Tulyakov // Scientific herald of International Humanitarian University. Jurisprudence Series: Coll. papers. 2010 - 2011 - Vol. 1. 132 p. P. 23-25.
 35. Туляков В.А.- Уголовный кодекс для потерпевших [текст] / В.А. Туляков // Новітні наукові дослідження держави і права: зб.наук. праць за матеріалами Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Новітні наукові дослідження держави і права-2011»- Том 1/ за ред.. С.В.Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка.- Миколаїв: Ілліон, 2011.- С.13-15.
 36. Tulyakov V.A.- Criminal Code for the victims [text] / V.A. Tulyakov // The latest research on state and law: Coll. Papers of International scientific internet-conference "The latest research on state and law-2011" - Volume 1 / Ed . S.V.Kivalov, V.A. Tulyakov, A.V. Kozachenko.- Mykolaiv: Illion, 2011.- P.13-15.
 37. Туляков В.А. Таксономия криминализации и уголовный закон [текст] / В.А. Туляков // Людина і закон: публічно-правовий вимір: збірник наукових праць / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О. В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2011. – С. 12-13.
 38. Tulyakov V.A. Taxonomy of criminalization and the criminal law [text] / Man and the Law: public law aspects: collected papers / Ed. S.V. Kivalov, V.A. Tulyakov, A.V. Kozachenko. - Mykolaiv: Ilion, 2011. - P. 12-13.
 39. Туляков, В.      Многомерность уголовно-правового регулирования / Вячеслав Туляков 
      //  Проблеми законності* : Акад. зб. наук. праць . 1976-.  -  2011.  -  Вип. 116 . 272 с. - С. 34-35.
 40. Tulyakov, V. multidimensionality of Criminal Law Regulation / / Vyacheslav Tulyakov
 41. // Problems of lawfulness: * Coll. papers. 1976-. - 2011. - Vol. 116. 272 pp. - P. 34-35.
 42. Туляков В.А. Методология пустыни: в поисках оптимизации уголовно-правового регулирования [текст] / В.А. Туляков // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 255-257.
 43. Tulyakov V.A. The methodology desert: in search of the optimization of Criminal Law Regulation [text] / // Actual problems of criminal law and criminology, Criminal Executive law: Proceedings of the III International scientific-practical conference "Actual problems of criminal law, procedure and criminalistics" dedicated to the 10th anniversary of the International Humanitarian University (Odessa, October 28, 2011) . - Odessa: Phoenix, 2011. - P. 255-257.
 44. Tulyakov V.A., Virtuality of Criminal Law // Thesis for Turkey – Ukraine Comparative Criminal Law Symposium (Istanbul, Turkey, 15 – 17/03/2011. – Istanbul, 2011. - p. 1-4.
 45. Туляков В.О. Дія кримінального права: динамічні аспекти [текст] / В.О. Туляков // Наукові праці  Національного університету «Одеська юридична академія», Т. XI, Одеса –  «Юридична література; 2011 р. - 389-295.
 46. Tulyakov V.A. Operation of criminal law: dynamic aspects [text] / V.A. Tulyakov // Scientific papers of of the National University "Odessa Law Academy", T. XI, Odessa - "Yurydychna literatura”; 2011 – pp. 389-295.
 47. Туляков В.О. Категоризація кримінальних правопорушень у сучасній доктрині [текст] / В.О. Туляков // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 року). Т.2. – Одеса: Фенікс, 2012. – с. 211-213.
 48. Tulyakov V.A. Categorization of criminal offenses in the modern doctrine [text] / V.A. Tulyakov // Legal life of modern Ukraine: mater. of intern. faculty conf. (Odessa, 20-21 April 2012). Vol.2. - Odessa: Phoenix, 2012. - p. 211-213.
 49. Туляков В.А. Некоторые вопросы современной уголовно-правовой политики / [Текст]/ В.А.Туляков //Юридические науки и образование – Вып -35 – Баку: Сада, 2012 -  С.246-253.
 50. Tulyakov V.A. Certain issues of contemporary criminal policy / [Text] / V.A.Tulyakov // Jurisprudence and education - Issue -35 - Baku: Sada, 2012 - P.246-253.
 51. Туляков В.А. Актуальные проблемы современной уголовно-правовой политики [текст] / В.О. Туляков // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства», 11-12 жовтня 2012 р. / редкол.: В.Я. Тацій (головн. ред.), В.І. Борисов (заст.головн.ред) та ін. – Х.: Право, 2012. – С. 65-71.
 52. Tulyakov V.A. Actual problems of modern criminal legal policy [text] / // Materials of intern. scientific-practic. conf. "The main directions of development of criminal law and ways of improving legislation", 11-12 October 2012 / Ed. board: V. Tatsiy (editor-in-chief), V.I. Borisov (deputy editor) et al. - Kh .: Pravo, 2012. - P. 65-71.
 53. Туляков В.А. Генезис уголовного права и и диалектика рекодификации [текст] / В.А. Туляков // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 року). Т.2. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 211-213.
 54. Tulyakov V.A. The genesis of the criminal law and the dialectics of recodification [text] / V.A. Tulyakov // Legal life of modern Ukraine: mater. of intern. faculty conf. (Odessa, 20-21 April 2012). Vol.2. - Odessa: Phoenix, 2012. - P. 211-213.
 55. Туляков В.А. Процесс интеграции Украины в мировую экономическую систему [текст] / В.А. Туляков // Право, власть, бизнес матер. пер. ежегод. юрид.-экон. форума (Одеса, 20-21 квітня 2012 року). Т.2. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 211-213.
 56. Tulyakov V.A. The process of integration of Ukraine into the global economic system [text] / V.A. Tulyakov // Law, authority, and business. Mater. ann. forum on law and econ. (Odessa, 20-21 April 2012). Vol.2. - Odesa: Fenіks, 2012. - P. 211-213
 57. Tulyakov V.A. Discovering Ukrainian criminal policy: new dimensions [текст] / В.О. Туляков // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського  «Актуальні проблеми кримінального права, процеса та криміналістики» (2 листопада 2012 р.). – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 224-229.
 58. Tulyakov V.A. Discovering Ukrainian criminal policy: new dimensions [Text] / V.A. Tulyakov // Materials of IV international scientific conference dedicated to 95th anniversary of Professor M.V. Saltevsky "Actual problems of criminal law, procedure and criminalistics" (2 November 2012). - Odessa: Phoenix, 2012. - P. 224-229.
 59. Туляков В.А. Будущее уголовного права и уголовное право будущего [Текст] / В.А. Туляков // Теоретичні та практичні проблеми забезпеченя сталого розвитку державності та права: мат-ли Міжн. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.). Т. 2 / Відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – О.: Фенікс, 2012. – С.175-177.
 60. Tulyakov V.A. The future of criminal law and criminal law of the future [Text] / V.A. Tulyakov // Theoretical and practical problems of sustainable development of statehood and Law: Materials of int. conf. (Odessa, 30 November 2012). Vol. 2 / Resp. for ed. Doctor of Law, Professor. V.M. Dryomin; National University of "Odessa Law Academy". - O.: Phoenix, 2012. - P.175-177.
 61. Туляков В.А. Доктрина уголовных проступков и её отображение и в правовых позициях Европейского суда по правам человека [Текст] / В.А. Туляков // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практиці Європейського суду з прав людини– Одеса: Фенікс, 2012. – С. 499-503.
 62. Tulyakov V.A. The doctrine of criminal misdemeanors and its reflection in the legal position of the European Court of Human Rights [Text] / V.A. Tulyakov // // Legal support of effective implementation of the decisions and application of practice of the European Court of Human rights- Odessa: Phoenix, 2012. - P. 499-503.
 63. Туляков В.О. Правосудие переходного периода и перспективы развития уголовного законодательства / В.О. Туляков // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16–17 травня 2013 р.). Т.2. – О. : Фенікс, 2013. – С.259-261. (0,33 д.а.)
 64. Tulyakov V.A. Transitional justice and prospects for development of criminal legislation / V.A. Tulyakov // Legal life of modern Ukraine: materials of intern. scientific-practic. conf. (Odessa, 16-17 May 2013). Vol.2. - O.: Phoenix, 2013. - P.259-261. (0.33 p.s.)
 65. Tulyakov V.A. Сriminal policy of Ukraine at the peak of doctrinal reconsideration [текст] / В.О. Туляков // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць Одеса –2013 р. - Вип. 49. – С. 200-209.
 66. Tulyakov V.A. Сriminal policy of Ukraine at the peak of doctrinal reconsideration [Text] / V.A. Tulyakov // Actual problems of policy: Coll. papers Odessa. - . -2013. - Vol. 49. - P. 200-209.
 67. Туляков В.О. Школа кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» \\ Юридичний вісник  Національного університету "Одеська юридична академія" (до 165-річчя одеської школи права і 15-річчя університету) / Голов. ред. С.В. Ківалов . ─ Одеса : Юрид. л-ра, № 4, 2012 . ─ С. 94-99.
 68. Tulyakov V.A. Criminal Law School of National University "Odessa Law Academy" \\ Legal herald of National University "Odessa Law Academy" (to 165 anniversary of the Odessa School of Law and the 15th anniversary of the University) /Ed.-in-chief S.V. Kivalov. ─ Odessa: Yuryd. l-ra, № 4, 2012. ─ P. 94-99.
 69. Туляков В.О. Міжнародна діяльність Національного університету "Одеська юридична академія" у 2012/2013 навчальному році / Вячеслав Туляков // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила.  2013.  № 4. ─ С. 118-122.
 70. Tulyakov V.A. International activities of National University "Odessa Law Academy" in  academic year 2012/2013 / Vyacheslav Tulyakov // Customs business (Customs set): Customs regulations. 2013. No. 4. ─ P. 118-122.
 71. Туляков В.О. Директива 2012/29/EU Европарламента от 25 октября 2012 года о минимальных стандартах по правам, поддержке и защите жертв преступления и задачи уголовно-правовой науки [текст] В.О.Туляков // Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: збір. наук. праць / за ред.. С.В. Ківалова, C.Ю. Шемшученка; упор. Х.Н. Бехруз, О.В. Кресін, Ю.Ю. Акіменко; Інститут держави та права ім.. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – 352 с.
 72. Tulyakov V.A. Directive 2012/29/EU of the European Parliament of 25 October 2012 on minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime and problems of criminal law theory [text] V.A.Tulyakov // // Comparative Law: current state and development prospects: coll. works / ed S.V. Kivalov, S.Y. Shemshuchenko; coll. by H.N. Bekhruz, A.V. Kresin, Y.Y. Akimenko; Institute of State and Law named after V.M. Koretsky NAS of Ukraine, National University "Odessa Law Academy". - Odessa: Phoenix, 2013. - 352 p.
 73. Туляков В.А. Правосудие переходного периода и перспективы развития уголовного законодательства // Юридичний вісник України. - 2013. -  №  27. - С. 5.
 74. Tulyakov V.A. Transitional justice and prospects of development of criminal legislation of Ukraine //  // Legal Herald of Ukraine. - 2013. - No. 27. - P. 5.
 75. Туляков В.О. Директива 2012/29/EU Европарламента от 25 октября 2012 года и уголовно-правовая доктрина // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень – Харків, 2013 – С. 21-24.
 76. Tulyakov V.A. Directive 2012/29/EU of the European Parliament of 25 October 2012 and the criminal law doctrine // State policy on protection of human rights of criminal offenses victims - Kharkiv, 2013 - P. 21-24.
 77. Туляков В.О. Глобалізація криміналу VS кримінальність глобалізації: нові виклики нового століття [текст] / В.А. Туляков // Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті проф. П.Є. Казанського. прогр. міжн. наук. конф. (Одеса, 8-9 листопада 2013 року).– Одеса: Фенікс, 2013.
 78. Tulyakov V.A. The globalization of crime vs the criminality of globalization: the new challenges of the new century [Text] / V.A. Tulyakov // International readings on international law dedicated to the memory of prof. P.E. Kazansky, progr. of int. conf. (Odessa, 8-9 November 2013) .- Odessa: Phoenix, 2013.
 79. Туляков В.А. Социальная физика и уголовная ответственность / В.А.Туляков // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали наук.-практ. конф. 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заст. голов. ред) та ін. - Х.: Право, 2013. - 848 с. - С. 83-88.
 80. Tulyakov V.A. Social physics and criminal liability / V.A.Tulyakov // Actual problems of criminal liability: materials of scientif. and practic. conf. 10-11 Oct 2013 / Ed. board.: V.Ya.Tatsiy (Ed-in-chief.), V.I.Borysov (deputy. ed) et al. - Kh .: Pravo, 2013. - 848 p. - P. 83-88.
 81. Туляков В.А. Многомерность уголовно-правового регулирования [текст] В.А. Туляков // Духовні засади сучасного правогенезісу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 року / відп. ред. д-р юрид. наук, проф., академік С.В. Ківалов. – Миколаїв : Іліон, 2013. - С. 34-35
 82. Tulyakov V.A. The multidimensionality of Criminal Law Regulation [text] V.A. Tulyakov // Spiritual bases of modern genesis of law: International scientific and practical conference «IX Prybuzky legal readings", 29-30 November 2013 / Ed. Dr. jurid. sciences, prof., academician S.V. Kivalov. - Nikolaev: Ilion, 2013. - P. 34-35.
 83. Туляков В.О. Питання юридичної оцінки ч. 2 ст. 87 КК України в світлі рішень ЕСПЛ [текст] В.О. Туляков // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : збірник матеріалів конференції , 1 листопада 2013 року . – Фенікс : Одеса, 2013. - С. 508-510.
 84. Tulyakov V.A. Issues of legal assessment of p.2, Art. 87 of the Criminal Code of Ukraine in the light of ECHR decisions [text] V.A. Tulyakov // Actual problems of criminal law, procedure and criminalistics: Materials of the Conference, November 1, 2013. - Phoenix: Odessa, 2013. - P. 508-510.
 85. Tulyakov V.A. Some issues of modern criminal policies / https://bit.ly/2KA7ec5
 86. Туляков В.О., Макаренко А.С. Призначення покарання // Вісник Асоціації кримінального права України . - 2013. - № 1. - С. 208-227.
 87. Tulyakov V.A., Makarenko A.S. Imposition of penalty // Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine. - 2013. - No. 1. - P. 208-227.
 88. Туляков В.О. Рецензія на монографію Мохончука С.М. «Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві та законі» - Харків, 2013 р.
 89. Tulyakov V.A. Review of the monograph Mokhonchuk S.M. "Crimes against peace and security of humanity: genesis, evolution, modern regulation in criminal law and legislation" - Kharkiv, 2013
 90. Туляков В.О. Рецензія на навчально-практичний посібник Шостко О.Ю. «Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології» - Харків, 2013 р.
 91. Tulyakov V.A. Review of educational and practical tutorial by Shostka O.Yu. "Theories of the causes of juvenile delinquency in modern American Criminology" - Kharkiv, 2013
 92. Туляков В.О. Рецензія на монографію Г.П. Мошака «Розвиток кримінологічної думки у ФРН в Україні» - Харків, 2013 р.
 93. Tulyakov V.A. Review of monograph by G.P. Moshak "The development of criminological thought in the FRG in Ukraine" - Kharkiv, 2013.
 94. Туляков В.О. Переднє слово – М.М.Дмитрук Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія – Одеса: Юридична література, 2014 – 221 с.
 95. Tulyakov V.A. Preface - M.M.Dmytruk Criminal misdemeanor: legal nature and features: monograph - Odessa: Yurydychna literatura, 2014 - 221 p.
 96. Туляков В.О. Переднє слово – А.С.Макаренко Суддівський розсуд при призначенні покарання: монографія – Одеса: Юридична література, 2013 – 272 с.
 97. Tulyakov V.A. Preface – A.S.Makarenko Judicial discretion in sentencing: Monograph - Odessa: Yurydychna literatura 2013 - 272 p.
 98. Tulyakov V.A. Сriminal policy of Ukraine at the peak of doctrinal reconsideration [текст] / В.О. Туляков // Central and Eastern European Legal Studies –EPLP publications - Vol.1.-2013 – Р.99-110.
 99. Туляков В.А. Современная уголовная политика Украины и европейское законодательство (The relationship of Ukraine's criminal policy and the European community) / [Текст] / В.А. Туляков // Правовая политика стран ЕС: сравнительные аспекты: Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. (Одеса, 29 вересня – 01 жовтня 2012 р.) – Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium -2 – Hukuk No. 1336 – Ankara, 2014 – p.201-221
 100. The relationship of Ukraine's criminal policy and the European community / [Text] / V.A. Tulyakov // Legal policy of the EU: comparative aspects: Materials of Intern. scientific and practical conf. (Odessa, September 29 - October 1, 2012) - Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium -2 – Hukuk No. 1336 – Ankara, 2014 – p.201-221
 101. Туляков В.О. Тенденції розвитку методології кримінально-правових досліджень: порівняльний метод.// Інтернет-конференція «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі» присвячена пам’яті українського криміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова 
 102. Tulyakov V.A. Trends in the development of methodology of criminal investigations: the comparative method // Internet conference "Liability for criminal offenses in modern dimension" dedicated to the memory of Ukrainian criminologist professor L.V. Bagriy-Shakhmatov
 103. Туляков В.А. Глобальные риски мирового экономического форума и задачи уголовной политики / В.А.Туляков // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 року / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. акаді С.В.Ківалов.; ред. кол. проф. В.Д.Берназ, проф. Є.Л.Стрельцов, доц. Н.А.Орловська. - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - 216 с. - С. 31-33.
 104. Tulyakov V.A. Global risks of the World Economic Forum and the objectives of criminal policy / V.A.Tulyakov // Measures of criminal law influence: normative regulation of the problem and the effectiveness of its exercise: Materials of Ukrainian scientific and practical conference, Odessa, February 7, 2014 / Ed. Dr. Jurid. Sciences, prof., acad. S.V.Kivalov; Ed. Board prof. V.D.Bernaz, prof. Ye.L.Streltsov, assoc. professor N.A.Orlovska. - Odessa: Publishing house "Helvetyka", 2014. - 216 p. - P. 31-33.
 105. Туляков В. О. Порівняльний метод у науці кримінального права // Вісник Асоціації кримінального права України - Електронне наукове видання - Випуск 1(2) / 2014 – С.29-40 – режим доступу:
 106. Tulyakov V.A. Comparative method in the science of criminal law // Herald of the Association of Criminal Law Ukraine - Electronic scientific publication - Issue 1 (2) / 2014 - P.29-40
 107. Туляков, В. To Be and not to Be / Вячеслав Туляков, Наталія Савінова //  Юридичний вісник України * : Загальнонац. правова газ.  -  2014.  -  23-29 серпня (№ 34). С. 12-13.
 108. Tulyakov V. To Be and not to Be / Vyacheslav Tulyakov, Nataliia Savinova // Legal Herald of Ukraine * Nationwide legal gazette. – 2014. - 23-29 August (No. 34). P. 12-13.
 109. Туляков В.О. Дія кримінального права у контексті доктринальних та соціальних змін [Текст] // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України – Одеса, 2014 - № 2 – С.108-118.
 110. Tulyakov V.A. Effect of criminal law in the context of doctrinal and social changes [Text] // Herald of the Southern Regional Center of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine - Odessa, 2014 - No. 2 - P.108-118.
 111. Туляков В.А. Техника применения сравнительного метода в уголовно-правовых исследованиях [Текст]  // Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал – Одеса, 2014 - С.103-110
 112. Tulyakov V.A. Technique of application of comparative method in criminal law studies [Text] // Actual problems of philosophy and sociology: a scientific and practical journal - Odessa, 2014 - P.103-110
 113. Туляков В.О. Кримінально-правове поводження: до теорії питання [Текст] / В.О. Туляков // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одесса) : у 2т. Т.1/ відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одесса : Юридична література, 2014. – 820 с.
 114. Tulyakov V.A. Criminal law treatment: on the theory of the issue [Text] / V.A. Tulyakov // Legal life of modern Ukraine, International scientific and practical conference dedicated to the anniversary of academician S.V. Kivalov (16-17 May 2014, m. Odessa): in 2 volumes Vol.1 / Ed. V.M. Dryomin. - Odessa: Yurydychna literatura, 2014. - 820 p.
 115. Tulyakov V. Global risks of world’s development and the essence of criminal law and criminology [Текст] / V. Tulyakov // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 жовт. 2014 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2014. – 536 с. – 78-82
 116. Tulyakov V. Global risks of world’s development and the essence of criminal law and criminology [Text] / V. Tulyakov // The science of criminal law in the system of interdisciplinary connections : Materials of intern. scientific and practic. conf., Oct 9-10. 2014 /Ed. Board: V.Y. Tatsiy (Editor-in-chief), V.I. Borisov (deputy ed.) et al. -Kh: Pravo, 2014. - 536 p. – pp. 78-82
 117. Туляков В.О. Кримінальне право сьогодення: ренесанс моделі сталого розвитку// Вісник Асоціації кримінального права України - Електронне наукове видання - Випуск 2(3) / 2014 – С.1-19.
 118. Tulyakov V.A. The criminal law of nowadays: Renaissance of sustainable development model // Herald of Criminal Law Association of Ukraine - Electronic scientific periodicals - Issue 2(3) / 2014 - P.1-19.
 119. Vyacheslav A. Tulyakov. Criminal Policy of Ukraine through EU Dimensions // В.А. Туляков / Журнал гражданского и уголовного права – 2015 - Т.3 - Вып. №1 - C. 23-26.
 120. Туляков В.А. Правовые платформы и законодательная техника // В.А. Туляков / Мат. всеукраїнської інтернет-конференції «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права» (20 квітня 2015 р. м. Одеса) 
 121. Tulyakov V.A. Juridical platforms and legal technique
 122. Tulyakov V.A. Criminal law and development / V.A. Tulyakov // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи», 17 червня 2015 р. НУ «ОЮА» (Електронний ресурс).
 123. Tulyakov V.A. Criminal law and development / V.A. Tulyakov // International scientific and practical internet-conference "International law of development: Modern trends and prospects", June 17, 2015 NU OLA (Electronic source). - Access mode: https://bit.ly/35dwOLV . – P.14-20.
 124. Туляков В.А. Правовые платформы и законодательная техника / В.А. Туляков // Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права : матеріали Всеукраїнської Інтернет – конференції (м. Одеса, 20 квітня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 70-73.
 125. Tulyakov V.A. Legal frameworks and legislative technique / V.A. Tulyakov // The latest lawmaking tendencies of in criminal law : materials of All-Ukrainian Internet conference (Odesa, 20 April, 2015). - Odessa, 2015. - P. 70-73.
 126. Туляков В.А. Транзитивное уголовное право / В.А. Туляков // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. Міжнар. наук. – практ. конф. (15-16 травня 2015 року) Т.2 /  відп. за випуск д.ю.н., проф. М.В. Афанасьєва; Націон. ун – т «Одеська юридична академія».- Одеса: Юридична література, 2015. -  С. 163-166
 127. Tulyakov V.A. Criminal Law in Transition/ V.A. Tulyakov // Legal and institutional mechanisms ensuring sustainable development of Ukraine: Mater. of Intern. scient. and  pract. conf. (15-16 May 2015) Vol.2 / Ed. Doctor of Law, Professor. M.V. Afanasyeva; National University "Odessa Law Academy".- Odessa: Yurydychna literatura, 2015. - P. 163-166
 128. Туляков В.О. Концепти та методологія застосування элементів міжнародного права розвитку у сучасній кримінології // В.О. Туляков / мат. Всеукраїнської наукової конференції «Правові проблеми цивілізаційного вибору України» (6 листопада, 2015 р.).
 129. Tuliakov V.A. Law hybridity in modern criminal legal discourse \\ Туляков В.А. Гибридность права в современном уголовно-правовом дискурсе // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - 712с.  (С.167-169)
 130. Tuliakov V.A. Сriminal norms and punishments formation: basic tendencies // В.О. Туляков / Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. – с. 3-7 - електронний ресурс https://bit.ly/2NXndTO
 131. Туляков В. О. Сингулярність у кримінальному праві / В. О. Туляков // Юридичний вісник України. - 2016. - № 45 (1113). - 11-17 лист. - С. 7.
 132. Singularity in Criminal law – Kyiv, 2016
 133. Туляков В.А. Теория декриминализации: к постановке вопроса  // Криминологические основы уголовного права: материалы Международного семинара - Ростов на Дону, 2016 - С.114-123.
 134. Theory of Decriminalization – Rostov, 2016
 135. Туляков В.А. Эффективность уголовного права и современное мироустройство // Вісник Асоціації кримінального права України - № 2 (7) - 2016 - у друку.
 136. Criminal law efficiency and modern world – Kharkiv, 2016
 137. Туляков В.А. Сингулярність кримінального права в контексті гуманізації // Матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму "Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства» - Івано-Франківськ - 2016. - С.286-289
 138. Singularity of Criminal Law and Humanization Concept – Ivano-Frankivsk,2016
 139. Туляков В.О. Гибридность права в современном уголовно-правовом дискурсе // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – О.: Юридична література, 2016. – С. 167-169.
 140. Legal hybrid in modern criminal discourse – Odessa, 2016
 141. Туляков В.О. Формування креативності у підготовці майбутніх юристів // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє» - Одеса.: Юридична література, 2016. - С.62-64
 142. Personal creativity formation in future lawyers education – Odessa, 2016
 143. Tuliakov V. Neocriminology // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи – Матер.міжн.наук.конф – Харків: «Право», 9 грудня 2016 р. – C.17-19
Полянський Євген Юрійович – професор кафедри, доктор юридических наук, доцент
 1. Полянський Є.Ю Actusreus як сукупність об’єктивних ознак складу злочину в кримінальному праві США// Юридичний вісник. Національний ун-т «Одеська юридична академія (0,42 д.а.)
 2. Полянський Є.Ю Генезис кримінально-правової доктрини США: передумови, історичнй розвиток та сучасність// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “Юридичні науки.” (0,42 д.а.)
 3. Полянський Є.Ю Концепція суворої (абсолютної) кримінальної відповідальності та реалізація принципу об’єктивного ставлення у вину в кримінально-правовій доктрині США //Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». – Харків, 2013. – Вип. 1029. – с. 289-293; (0,21 д.а.)
 4. Полянський Є.Ю Кримінальна політика України: концептуальні основи / у співавторстві з В. Туляковим, Г. Пімоновим, Д. Балобановою, М. Дмитруком // Актуальні проблеми політики. – Одеса 2013. Вип. 49. – с. 200-209 (0,61 д.а.)
 5. Полянський Є.Ю Обґрунтування позицій щодо відповідальності за бездію в кримінально-правовій доктрині США// Правничий часопис Донецького університету. (0,42 д.а.)
 6. Полянський Є.Ю Поняття доктрини, її місце та значення в кримінально-правовій науці США// Актуальні проблеми права: теорія і практика. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. (0,42 д.а.)
 7. Полянський Є.Ю Філософсько-етичні проблеми ретрибутивізму як ідеалогії кримінальної відповідальності в сучасному праві США// Наука і правоохорона. - № 3(21), 2013. – с. 147-154 (0,55 д.а.)
 8. Полянський Є.Ю. Проблемні питання призначення кримінальних покарань в США: сучасність та перспективи [текст] / Є.Ю. Полянський // Держава і право. – 2011 - Вип.. 51. – С. 500-506 (0,33 д.а.)
 9. Полянський Є.Ю. Актуальні проблеми призначення покарань в кримінально-правовій доктрині США [текст] / Є.Ю. Полянський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», - т. ІХ, - С. 407-416 (0,48 д.а.)
 10. Полянський Є.Ю. Відповідальність за непередбачене позбавлення життя під час вчинення злочину: генезис концепції felony murder rule в кримінальному праві США//Вісник національної академії прокуратури України. - №3. – 2012. – с. 46-54 (0.56 д.а)
 11. Полянський Є.Ю.Деякі питання удосконалення вітчизняного кримінального законодавства [текст] / Є.Ю. Полянський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр./ гол. ред С.В. Ківалов; відп. за вип. В.О. Туляков. – Одеса: Юридична література, – Вип. 55. – С. 79-84 (0,29 д.а.)
 12. Полянський Є.Ю. Деякі практичні аспекти відповідальності співучасників за кримінальним правом США //Актуальні проблеми політики. – Вип. 45. – 2012. – с. 148-157 (0.56д.а)
 13. Полянський Є.Ю. Доктрина відповідальності за незаплановане вбивство під час вчинення злочину в американській науковій літературі та судовій практиці (Наукові праці НУ «ОЮА»). (0.56 д.а)
 14. Полянський Є.Ю. Доктрина Пінкертона в кримінальному праві США: критичний огляд та перспетиви вдосконалення //Наукові праці НУ «ОЮА», –том Х, 2011. – с. 218-229 (0.69 д.а)
 15. Полянський Є.Ю. Доктрина співучасті в кримінальному праві США // Актуальні проблеми європейської інтеграції. – Вип. 9. – 2012. – с. 26-35 (0.56 д.а)
 16. Полянський Є.Ю. Доктрини об’єктивного ставлення у вину в кримінальному праві США (Актуальні проблеми держави і права). (0.37 д.а)
 17. Полянський Є.Ю.Правовая доктрина как базисная концепция права/ Є.Ю. Полянський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XV / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.244-256. (1 д.а.);
 18. Полянський Є.Ю. Проблемні питання доктрини призначення кримінальних покарань в США: сучасний стан та перспективи // Держава і право. – Вип. 51. – 2012. – с. 500-507 (0.43 д.а)
 19. Полянський Є.Ю. Проблемні питання сучасної концепції кримінального права США //Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 62. – 2012. – с. 664-670 (0.37 д.а)
 20. Полянський Є.Ю. Смертна кара в кримінальному праві США: історичний огляд та актуальні питання застосування [текст] / Є.Ю. Полянський // Юридичний вісник. – 2011. - № 2. – С. 85-90 (0,29 д.а.)
 21. Полянський Є.Ю. Сучасні школи американської юриспруденції та їхній вплив на формування кримінально-правової доктрини США// Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород, 2013. – Вип. 22, частина 2. – Т. 3. – с. 67-72 (0,24 д.а.)
 22. Полянський Є.Ю. Формалізація санкцій в кримінальному законодавстві та кримінально-правовій доктрині США: передумови та наслідки [текст] / Є.Ю. Полянський // Актуальні проблеми політики. – 2011. – Вип.. 42. – С. 304-312 (0,43д.а.)
 23. Полянський Є.Ю. Щодо загальної характеристики кримінально-правової доктрини США/ Є.Ю. Полянський //Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - №3. – 2014. – с. 192-200. (0.31 д.а)
 24. Полянський Є.Ю. Щодо природи поняття правової доктрини/ Є.Ю. Полянський //Вісник Запорізького національного університету. Серія юриспруденція. - №3. – 2014. – с. 111-(0.27 д.а)
 25. Полянський Є.Ю. Теорія і практика призначення покарання в кримінально-правовій доктрині США / Монографія. – Одеса, 2011. – 171 с.;
 26. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації / В.О. Туляков, Є.Ю. Полянський, М.М. Дмитрук. - навчально-метод. посібник для студентів – Одеса : Юридична література, 2015. – 50 с.
Михайленко Дмитро Григорович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Михайленко Д. Об'єкт хабарництва / Д. Михайленко // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. праць міжнародної наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання» / Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С.401-404.
 2. Михайленко Д.Г. Характеристика суспільно небезпечного діяння, як елемента об'єктивної сторони злочинів у сфері службової діяльності / Д.Г.Михайленко // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми [Матеріали міжнародної наук. конф. (м. Донецьк, 17-18 листопада 2006 року)]. – Донецьк, 2006. – С.101-104.
 3. Михайленко Д.Г. Кримінологічна характеристика особи корупціонера / Д.Г.Михайленко // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. науч. Статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2007. – С.237-243.
 4. Михайленко Д.Г. Суб’єкт одержання хабара в міжнародних конвенціях та Кримінальний кодекс України / Д.Г.Михайленко // Визначальні тенденції ґенезу державності і права: Зб. наук. праць міжнародної наук.-практ. конф. «Треті Прибузькі юридичні читання» / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2007. – С.590-593.
 5. Михайленко Д. Поняття та правова природа хабарництва / Д. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.32 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С.196-203.
 6. Михайленко Д. Поняття хабара та його кримінально-правове значення / Д. Михайленко // Правове життя сучасної України: Тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О.: Фенікс, 2007. – С.360-363.
 7. Михайленко Д. Проблема визнання неповнолітнього службовою особою в кримінальному праві України / Д. Михайленко // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 р., Одеса / За заг. ред. проф. Ю.М. Оборотові. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.341-348.
 8. Михайленко Д.Г. Міжнародні стандарти кримінальної відповідальності за зловживання впливом та Кримінальний кодекс України / Д.Г.Михайленко // Європейське і національне кримінальне право: шляхи та перспективи розвитку. Треті юридичні читання / Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів / За заг. ред.Є.Л.Стрельцова. – Одеса, 2007. – С.186-187.
 9. Михайленко Д. До питання про визнання викладача службовою особою / Д. Михайленко // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. С.В. Ківалов; відп. За вип. Л.І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2008. – Вип.33. – С.95-102.
 10. Михайленко Д.Г. Характеристика вини при вчиненні хабарництва / Д.Г.Михайленко // Форум права. – 2008. – №1. – С.303-311: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08mdgpvx.pdf.
 11. Михайленко Д. Деякі питання хабарництва в міжнародних конвенціях / Д. Михайленко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та права. – Вип.3 / За ред. В.М. Кривцової та Д.В. Ягунова. – О.: Фенікс, 2008. – С.531-540.
 12. Михайленко Д. Поняття та ознаки хабародавця / Д. Михайленко // Сучасний вимір держави та права: Зб. наук. праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С.375-377.
 13. Михайленко Д.Г. Поняття об'єкту злочинів у сфері службової діяльності / Д.Г.Михайленко // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (м. Одеса, 18-19 квітня 2008 року) / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов. – О.: Фенікс, 2008. – С.366-368.
 14. Михайленко Д.Г. Аксіологічне осмислення хабарництва / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.40 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С.290-295.
 15. Михайленко Д.Г. Деякі питання кваліфікації одержання хабара у великому та в особливо великому розмірі / Д.Г.Михайленко // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : [зб. наук. статей / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна]. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – С.253-259.
 16. Михайленко Д.Г. Кваліфікація посередництва в хабарництві / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Вип.44 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С.276-283.
 17. Михайленко Д.Г. Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. Вип.45 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.352-357.
 18. Михайленко Д. Кваліфікація одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище / Д. Михайленко // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Керівник авт. кол. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2009. – Вип.37. – С.104-113.
 19. Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика хабара / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип.47 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.62-69.
 20. Михайленко Д.Г. Кримінально-правовий характер складу одержання хабара / Д.Г.Михайленко // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.) ― Одеса, 2009. ― С.164-166.
 21. Михайленко Д.Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайленко Д.Г. ; ОНЮА. – Одеса, 2009. – 21 с.
 22. Михайленко Д.Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайленко Д.Г. ; ОНЮА. – Одеса, 2009. – 264 с.
 23. Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика одержання хабара за попередньою змовою групою осіб / Д.Г.Михайленко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 10. – С.43-48.
 24. Кримінальне право України: навчально-методичний посібник для студ. Інституту прокуратури та слідства / кол. авторів : Туляков В.О., Мирошниченко Н.А. [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – Одеса: Фенікс, 2010. – С.456.
 25. Кримінальне право України: програма курсу / кол. авторів : Туляков В.О., Мирошниченко [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – Одеса: Фенікс, 2010. – 114 с.
 26. Кримінальне право України: навчально-методичний посібник / кол. авторів : Туляков В.О., Мирошни-ченко Н.А. [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – Одеса: Фенікс, 2010. – 376 с.
 27. Михайленко Д.Г. Правова природа вимагання хабара та неправомірної вигоди // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 55 / Редкол.: С.В. Ківалов (голв. ред.) та ін.; Відп. за вип. В.О. Туляков. - Одеса : Юридична література, 2010. - С.395-401 (712 с.)
 28. Михайленко Д.Г. Концепція співвідношення давання та одержання хабара / Д.Г.Михайленко // Право України. – 2010. – № 5. – С.123-128.
 29. Михайленко Д.Г. Взаємозв’язок передачі хабара і діяльності службової особи за нього // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т.2 / відп.ред. д-р. юрид. наук. В.М. Дрьомін // Національний університету "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2011. - С.235-237 (478 с.).
 30. Михайленко Д.Г. Кваліфікація повторності хабарництва / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 61 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – С.449-458 (684 с.).
 31. Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика катування / Д.Г.Михайленко // Часопис Академії адвокатури України. – №4. – 2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/11mdgkhk.pdf.
 32. Сучасна теорія кримінального права: навчально-методичний посібник / кол. авторів : Туляков В.О., Артеменко І.А., Березовська Н.Л. [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. – О., 2012. – 35 с.
 33. Михайленко Д.Г. Об’єктивне ставлення у вину в сучасному кримінальному праві // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2 / відп. за випуск. д-р. юрид. наук., проф. В.М. Дрьомін // Національний університету "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2012. - С.234-237 (496 с.).
 34.  Михайленко Д.Г. (в соавторстве) Национальный университет «Одесская юридическая академия» // Наука в Южном регионе Украины (1971-2011) / Александров Б.Г., Алексеенко Т.Л., Андреев В.И., Андронатти С.А. [и др.]; ред. С.А. Андронати ; Южный научный центр НАН Украины и МОНМС Украины. – Одесса : Фенікс, 2012. – С.295-341 (704 с.) (2,52 д.а.)
 35.  Михайленко Д.Г. Спеціальне повноваження як правова підстава здійснення функцій службовою особою // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск. д-р. юрид. наук., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - О. : Фенікс, 2012. - С.188-191 (776 с.).
 36.  Михайленко Д.Г. Поняття та структура об’єкта злочинів у сфері службової діяльності / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 67 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2012. – С.521-531.
 37. Михайленко Д.Г. Проблеми взаємодії елементів антикорупційного деліктного законодавства // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16-17 травня 2013 р.). Т.2 / відп. за випуск. д-р. юрид. наук., проф. В.М. Дрьомін ; Національний університету "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2013. - С.275-277 (814 с.).
 38. Михайленко Д. Г. Кваліфікація корупційних злочинів : навч.-метод. посіб. для студентів 5-го курсу Інституту прокуратури та слідства / Д. Г. Михайленко. - Одеса : Юридична література, 2013. - 136 с.
 39. Mihaylenko D.G. Scientific provision of intellectual property modernization and technology transfer legal regulation by scientists of the National University «Odessa Law Academy» / V.M. Driomin, O.I. Harytonova, D.G. Mihaylenko // Proceeding of the International Ukraine-Japanese Conference on Scientific and Industrial; 24-25 October 2013. – Odessa: ONPU, 2013. – P. 228-230 (242 p.)
 40. Михайленко Д.Г. Кримінальна відповідальність державного службовця: підстави та особливості / Д.Г. Михайленко, В.О. Туляков // Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті оновленого законодавства : монографія / за заг. ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової / [С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова та ін.]. – О. : Фенікс, 2013. – С.354-374 (438 с.) (1 д.а.)
 41.  Mychailenko D.G. The Concept of Interrelation of Giving and Taking a Bribe / D.G. Mychailenko // Proceeding of Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium - II «Legat Policy of EU Countries: Compapative Aspecfs»; 28-29.08.2012. – Odessa/Ukraine: NUOLA, 2012. – P. 263-277
 42. Михайленко Д. Г. Підстави кримінальної відповідальності державного службовця за корупційні злочини / Д. Г. Михайленко // Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі : матеріали Інтернет-конференції (м. Одеса, 27 грудня 2013 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/downloads/crime_pravo/internet-conf-27122013.doc.
 43. Михайленко Д.Г. Конструкція складу одержання неправомірної вигоди / Д.Г. Михайленко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) : у 2 т. Т.1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. - С.529-531 (820 с.).
 44. Михайленко Д.Г. Проблеми становлення моделі правової протидії корупційним злочинам в Україні / Д.Г. Михайленко // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С.244-247 (430 с.)
 45. Михайленко Д.Г. Теоретичні аспекти трансформації інституту корупційних злочинів / Д.Г.Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 74 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С.338-346.
 46. Кримінальне право України: навчально-методичний посібник / кол. авторів : С.В. Ківалов, С.В. Албул, Д.О. Балобанова [та ін.] ; відп. ред. В.О. Туляков. - Одеса : Юридична література, 2014. - 612 с.
 47. Михайленко Д.Г. Концепція корупційних злочинів (постановка проблеми) / Д.Г. Михайленко // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / МОН України ; НУ ОЮА ; ПРЦ НА ПрН України ; Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». – Одеса : Юридична література, 2014. – С.202-208 (380 с.)
 48. Михайленко Д.Г. Функції норми про незаконне збагачення в Україні / Д.Г. Михайленко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [3 квітня 2015 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : Золота миля, 2015. – С.125-129 (260 с.)
 49. Михайленко Д.Г. Регламентація правових наслідків незаконного збагачення / Д.Г. Михайленко // Профілактика корупційних правопорушень: науково-практична конференція, 7 квітня 2015 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С.170-178 (357 с.)
 50. Михайленко Д. Г. Розвиток норми про незаконне збагачення в умовах зміни державної антикорупційної політики / Д. Г. Михайленко // Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права : матеріали Інтернет-конференції (м. Одеса, 20 квітня 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onua.edu.ua/downloads/crime_pravo/inter-conf_ugolpravo_20150420.doc.
 51. Михайленко Д. Г. Місце норми про незаконне збагачення у механізмі кримінально-правової протидії корупційним злочинам / Д. Г. Михайленко // Молодий вчений – 2015. – №2(17). – С.807-812 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/489.pdf. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 52. Михайленко Д.Г. Дуализм нормы о незаконном обогащении в Украине / Д.Г. Михайленко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 3 апреля 2015 г.). – Минск: Академия МВД, 2015. – С.147-149 (396 с.)
 53. Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення у контексті тесту на пропорційність / Д.Г. Михайленко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. - С.182-184 (668 с.).
 54. Михайленко Д.Г. Юридическая ответственность за незаконное обогащение в контексте международных стандартов / Д.Г. Михайленко // «Ұлттық және халықаралық құқықтың өзара әрекеттестігі. Дөнгелек үстел мат. КАЗГЮУ Университеті, 15 мамыр 2015 ж. = Взаимодействие национального и международного права. Мат. круглого стола. – Университет КАЗГЮУ, 15 мая 2015 г. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016. – С.117-126 (152 с.)
 55. Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення і принцип презумпції невинуватості / Д.Г. Михайленко // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – С.386-387 (575 с.).
 56. Михайленко Д.Г. Співвідношення норми про незаконне збагачення та положень кримінально-правової доктрини України / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [22 травня 2015 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – С.51-53 (368 с.)
 57. Михайленко Д.Г. Генезис норми про незаконне збагачення як фактор деформації механізму кримінально-правової протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – С.403-408 (528 с.)
 58. Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення як елемент завершального рубежу протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XV / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.244-256.
 59. Михайленко Д.Г. Кримінальний позов як необхідний інструмент кримінально-правової протидії інституціоналізованій корупції / Д.Г. Михайленко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №4. – С.331-338 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2015/103.pdf.
 60. Михайленко Д.Г. Препятствия имплементации нормы о незаконном обогащении в национальное право / Д.Г. Михайленко // Право и государство (г. Астана, Республика Казахстан). – 2015. – № 4 (69). – С.55-61.
 61. Михайленко Д. Г. Проблеми застосування угоди про визнання вини при засудженні за корупційний злочин / Д.Г. Михайленко // Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. – С.95-101 (229 с.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3260.
 62. Михайленко Д.Г. Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов’язаних із суб’єктом владних повноважень / Д.Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XVI / редкол.: М.В. Афанасьєва (голов. ред.). – Одеса : Юридична література, 2015. – С.259-277.
 63. Михайленко Д.Г. Обмеження принципу презумпції невинуватості нормою про незаконне збагачення в Україні: соціальна обумовленість та тест на пропорційність / Д.Г. Михайленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XVII / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.356-400.
 64. Михайленко Д.Г. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини / Д.Г. Михайленко // Вісник прокуратури. – 2016. – №1. – С.26-37.
 65. Михайленко Д.Г. Проблеми ефективності механізму кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні / Д.Г. Михайленко // Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. Львів. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С.96-101 (236 с.).
 66. Михайленко Д.Г. Основа и состояние действующего механизма уголовно-правового противодействия коррупции в Украине / Д.Г. Михайленко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 7 апреля 2016 г.). – Минск: Академия МВД, 2016. – С.133-134 (476 с.).
 67. Михайленко Д.Г. Результат пошуку моделі норми про незаконне збагачення в Україні та його недоліки / Д.Г. Михайленко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції [15 квітня 2016 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Харків : ХНУВС, 2016. – С.99-103 (292 с.).
 68. Михайленко Д.Г. Кримінально-правові проблеми механізму антикорупційного фінансового контролю / Д.Г. Михайленко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С.189-192 (712 с.).
 69. Михайленко Д.Г. Соціальна обумовленість надання інститутам громадянського суспільства кримінально-правових інструментів протидії корупції / Д.Г. Михайленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю». - Івано-Франківськ, 2016. – С.48-52 (159 с.).
 70. Михайленко Д.Г. Ресурси теорії «раціонального злочину» у контексті протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №6. – С. 160-165 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
 71. Михайленко Д.Г. Недоліки антикорупційного фінансового контролю за готівкою та іншими подібними за латентністю активами як причина недієвості норми про незаконне збагачення в Україні / Д.Г. Михайленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – №39. – Том 2. – С. 11-16. (Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща))
 72. Михайленко Д.Г. Обґрунтування необхідності дії норм механізму фінансового контролю щодо осіб, які припинили виконувати функції держави, або місцевого самоврядування / Д.Г. Михайленко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Випуск 2 (11). – С. 68-73.
 73. Михайленко Д.Г. Щодо удосконалення складу незаконного збагачення у формі передачі публічним службовцем активів будь-якій особі / Д.Г. Михайленко // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали між нар. наук.-прак. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.. – Х. : Право, 2016. – С.441-445 (564 с.)
 74. Михайленко Д.Г. Дія норм механізму антикорупційного фінансового контролю у часі та «амністія» капіталів / Д.Г. Михайленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2016. – №21. – С.29-33.
 75. Михайленко Д.Г. Проблемы модернизации правового механизма противодействия коррупционным преступлениям в Украине / Д.Г. Михайленко // Polis Akademiyasının Elmi Хәbәrlәri (Научный вестник Академии Полиции) (Баку, Азербайджанская Республика). – 2016. – № 3-4. – С.46-55.
 76. Михайленко Д. Проблеми формування та реалізації політичної волі протидіяти корупції в Україні / Д. Михайленко // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С.207-238 (768 с.).
 77. Михайленко Д.Г. Ограничивает ли норма о незаконном обогащении права человека в Украине? / Д.Г. Михайленко // Legea și viața («Закон и Жизнь») (Республика Молдова). – 2016. – №12\3. – С.52-56.
 78. Михайленко Д.Г. Відповідальність за незаконне збагачення у контексті дотримання прав людини / Д.Г. Михайленко // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С.287-291 (476 с.)
 79. Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення як елемент основного рубежу протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Юридичний вісник. – 2016. – № 4. – С. 153-170 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
 80. Михайленко Д.Г. Диференціація режимів кримінально-правового впливу на корупцію в Україні / Д.Г. Михайленко // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.238-241 (848 с.)
 81. Михайленко Д.Г. Политическая воля – приоритетный фактор уголовно-правового противодействия коррупции / Д.Г. Михайленко // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук (Минск, Республика Беларусь). – 2017. – №2. – С. 122-128.
 82. Михайленко Д.Г. Функціонування корупційних мереж як перешкода формуванню політичної волі протидіяти корупції / Д.Г. Михайленко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 205-209 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
 83. Михайленко Д.Г. Норма про незаконне збагачення як елемент основного рубежу протидії корупції в Україні / Д.Г. Михайленко // Юридичний вісник. – 2016. – № 4. – С.153-170. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща))
 84. Михайленко Д.Г. Взаємодія елементів деліктного законодавства для забезпечення антикорупційного фінансового контролю / Д.Г. Михайленко // Судова та слідча практика в Україні. – 2017. – № 4. – С.24-37.
 85. Михайленко Д.Г. Практика Європейського суду з прав людини щодо тесту на пропорційність як орієнтир перевірки норми про незаконне збагачення в Україні / Д.Г. Михайленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту. – Івано-Франківськ, 2017. – С.184-188 (255 с.).
Підгородинський Вадим Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Підгородинський В. М. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей, що принижують честь та гідність людини / В. М. Підгородинський // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2012. – № 5. – С. 78-85. (0,62 д.а.)
 2. Підгородинський В. М. Прокуратура України напередодні реформування / Вадим Підгородинський // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. (0,48 д.а.).
 3. Підгородинський В.М. «Поражающія честь (осрамительные)» покарання за уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 р. / В.М. Підгородинський // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 3. – С. 138-144. (0,65 д.а.)
 4. Підгородинський В.М. Криміналізація наклепу: дослідження останніх законодавчих ініціатив / В.М. Підгородинський // Вісник прокуратури : Загальнодерж. фахове юрид. вид. – 2014. (0,57 д.а.)
 5. Підгородинський В.М. Кримінально-правові девіації проти честі та гідності на різних (макро-, мезо-, мікро-) рівнях / В.М. Підгородинський // Журнал «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Вип. – (депонована праця).(0,5 д.а.)
 6. Підгородинський В.М. Співвідношення цивільно-правової відповідальності за посягання на честь та гідність людини з кримінальною відповідальністю// Актуальні проблеми держави і права №69 – 2013р., (д.а. 0,5)
 7. Підгородинський В.М. Честь та гідність в системі об’єктів кримінально-правової охорони за діючим КК України / В.М. Підгородинський // Юридичний вісник. 2014. № 6. (0,45 д.а.)
Колодін Денис Олексійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Колодін Д.О. Відповідальність за фальсифікацію виборчої документації за законодавством європейських країн // Актуальні проблеми політики. – Випуск 44. – Одеса, 2012. – С.182-190. (0,70 д.а.)
 2. Колодін Д.О. Дослідження систем кримінальних проступків проти виборчих та референдних прав у законопроектах / Д.О. Колодін // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. – Вип. 10-2. – О. : Юрид. л-ра, 2014. – (0,54 д.а.)
 3. Колодін Д.О. Доцільність запровадження покарання у виді позбавлення виборчого права (до питання щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти виборчих прав громадян) / Д.О. Колодін // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. / гол. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – О. : Націон. ун-т «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем. – 2013. – Вип. 48. – С. 365–373. (0,62 д.а.)
 4. Колодін Д.О. Особливості кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації за законодавством окремих країн Західної Європи // Актуальні проблеми політики. – Випуск 46. – Одеса, 2012. – С.193-200. (0,70 д.а. )
 5. Колодін Д.О. Підроблення підсумків голосування: до питання аналізу суб’єкта злочину / Д.О. Колодін // Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 155–161. (0,37 д.а.)
 6. Колодін Д.О. Суб’єктивна сторона підроблення підсумків голосування на виборах та референдумі / Д.О. Колодін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22. – Т. 3. Ч. 2. – С. 41–45. (0,21 д.а.)
Хімченко Світлана Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Хімченко С.А. Доктринальні підходи до проблеми легалізації евтаназії в Україні [текст] / С.А. Хімченко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр./ гол. ред С.В. Ківалов; відп. за вип. В.О. Туляков. – Одеса: Юридична література, – Вип. 55. – С. 225-233 (0,24 д.а.)
 2. Хімченко С.А. Об'єкт злочинних посягань у сфері медичної діяльності// Актуальні проблеми держави і права №69 – 2013р., (д.а. 0,5)
Чугуніков Ігор Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Чугуников І.І. Об’єкт злочину як підстава для побудови системної особливої частини кримінального кодексу України [текст] / І.І. Чугуников // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр./ гол. ред С.В. Ківалов; відп. за вип. вип. В.О. Туляков.. – Одеса: Юридична література, – Вип. 55. – С. 115-130 (0,76 д.а.)
 2. Чугуніков І.І. Обект преступления в современной уголовно-правовой науке: традиции и новации / І.І. Чугуніков // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових праць. Том XV / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.244-256. (1 д.а.);
Балобанова Дар'я Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Балобанова Д.А. Интеграционные процессы в уголовной политике Украины // Инновационное развитие общества в условиях интеграции правовых систем: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Н.В. Сильченко (гл. ред.). - Гродно: ГрГМУ, 2013. - с.309-313
 2. Балобанова Д.А. Тенденции современной уголовно-правовой политики Украины // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции: мат-лы IX межд. заочной науч.-практ. конф. (31 января 2013 г.). - М.: Изд. "Международный центр науки и образования", 2013. - с.93-97
 3. Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права України та її складові // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (1-2 березня 2013 р., м. Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. - с.83-86
 4. Балобанова Д.О. Загальні характеристики кримінальної законотворчості в Україні (2002-2012 рр.) // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. праць. - Вип. 69. - Одеса: Юридична література, 2013. - с.147-153
 5. Балобанова Д.О. Місце звичаю у застосуванні кримінального закону // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - О.: Фенікс, 2013. - с.268-270
 6. Балобанова Д.О. Щодо новел кримінально-правового регулювання безпеки поводження з вогнепальною зброєю // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х.: Право, 2013. - с.419-422
 7. Балобанова Д.О. Поняття та структурні елементи правової динаміки (на прикладі кримінального права) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Зб. наук. праць. - Вип. 6-2 том 2. - О., 2013. - с.67-69
 8. Балобанова Д.О. Співвідношення понять "динаміка" та "розвиток" в контексті дослідження динаміки кримінального права // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Юридические науки". Научный журнал. - Том 26 (65). №2-1. - Симферополь, 2013. - с.150-155
 9. Балобанова Д.О. Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження: поняття та ознаки // Наукові праці НУ "ОЮА". - Т.13. - О.: Юрид. література, 2013. - с.392-399
 10. Балобанова Д.О. Особливості характерних ознак динаміки кримінального права // Теоретичні засади та практика реалізації правової політики: Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26.12.2013 р.): тези доп. / за заг. ред. к.ю.н., доц. С.В. Дьоменко, д.ю.н., проф. О.В. Малько. - Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л.П., 2013. - с.178-182
 11. Балобанова Д.А. Составляющие динамики уголовного права Украины // Закон, проступок, відповідальність: зб.наук.праць: (присвячено 85-річчю д.ю.н., проф. Л.В. Багрій-Шахматова) / відп. ред. В.О. Туляков. - О.: Юрид.література, 2014. - с.24-27
 12. Балобанова Д.О. Впровадження інституту інших заходів кримінально-правового характеру як тенденція сучасної динаміки кримінального права // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: мат-ли Всеукр.наук.-практ. конф., м. Одеса, 07.02.2014 р. / відп. ред. д-р юрид. наук, проф., акд. С.В. Ківалов; ред. кол.: проф. В.Д. Берназ, проф. Є.Л. Стрельцов, доц. Н.А. Орловська. - О.: Вид. дім "Гельветика", 2014. - с.66-68
 13. Балобанова Д.О. Загальнофілософська категорія "розвиток" у характеристиці сучасного кримінального права // Право і суспільство. Науковий журнал. - 2014. - №1. - с.144-149
 14. Балобанова Д.О. Особливості прояву категорії "розвиток" у сучасному кримінальному праві // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: мат-ли Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (11-16 березня 2014 р., м. Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2014. - с.50-54
 15. Балобанова Д.О. Щодо визначення загальних ознак наступності у кримінальному праві України // Юридичний вісник. - №2. - 2014. - с.180-184
 16. Балобанова Д.О. Загальні ознаки наступності у кримінальному праві України // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Мат-ли міжн. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 28-29 березня 2014 р. - Ужгород: Ужгородський нац. університет, 2014. - с.194-198
 17. Щодо співвідношення понять "динаміка" і "розвиток" // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присв. ювілею акад. С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р.) Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - О.: "Юридична література", 2014. - с.520-522
 18. Балобанова Д.О. Тлумачення у правозастосовчій діяльності // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини: мат-ли Міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 червня 2014 р.) / МОН України; НУ "ОЮА"; ПРЦ НАПрН України; Одес. відділ. ГО "Всеукр. асоц. крим. права". - О.: Юрид. література, 2014. - с.352-357
 19. Балобанова Д.О. Співвідношення прогресу та регресу з наступністю у кримінальному праві // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. - Випуск 5. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. - с.376-380
 20. Балобанова Д.О. Запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в контексті дослідження динаміки кримінального права // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х.: Право, 2014. - с.208-212
 21. Балобанова Д.О. Динаміка інституту кримінальних проступків у кримінальному праві України // Юридичний вісник. - №5. - 2014. - с.188-193
 22. Балобанова Д.О. Напрями наступності у кримінальному праві України // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: мат-ли Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (11-13 березня 2015 р., м. Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2015. - с.5-8
 23. Балобанова Д.О. Вплив сутності кримінального права на його наступність // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2015 р.) Т. 2 / відп. редактор М. В. Афанасьєва; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - О.: Юридична література, 2015. - с.177-179
 24. Балобанова Д.О. Щодо основних тенденцій кримінальної законотворчості в Україні (2002-2013 рр.) // Всеукраїнська Інтернет-конференція "Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права" - с.156-161
 25. Балобанова Д.О. Характеристика способов криминализации в контексте исследования динамики уголовного права // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. Научно-практический журнал. - 2015. - №2. - с.4-6 (Російська Федерація)
 26. Балобанова Д.О. Вплив міжнародних актів на динаміку кримінального права України // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи" (Електронний ресурс). - Режим доступу: https://bit.ly/2pqSDs6
 27. Балобанова Д.О. Основні ідеї побудови кримінально-правової політики // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу», 26-27 грудня 2015 р. НУ «ОЮА» (Електронний ресурс). - Режим доступу: http://hdl.handle.net/11300/3260 – с.8-13.
 28. Балобанова Д.О. Численність змін як ознака сучасної кримінальної законотворчості // Мат-ли Міжн.наук.-практ.конф. "Політика в сфері боротьби зі злочинністю". - Івано-Франківськ, 2016. - с.3-7
 29. Балобанова Д.О. Загальна характеристика способів криміналізації // Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. Львів. - К.: Видавничий дім "АртЕк", 2016. - с.25-28
 30. Балобанова Д.О. Щодо визнанання "заподіяння певної шкоди" в якості самостійної підстави криміналізації // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26.05.2016 р.) - Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. - с.6-9
 31. Балобанова Д.О. Законодавча воля та законодавча техніка у кримінальному праві // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.) Т. 2 / відп. редактор М. В. Афанасьєва; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - О.: Юридична література, 2016. - с.180-182
 32. Балобанова Д.О. Рівні кримінально-правової політики // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х.: Право, 2016. - с.153-156
 33. Балобанова Д.О. Динаміка кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти правосуддя // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. - Миколаїв: Іліон, 2016. - 768 с. (с.671-684)
 34. Балобанова Д.О. Гуманізація чи посилення репресії - сучасні тенденції динаміки кримінального законодавства України // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизації кримінального судочинства: мат-ли Міжн. наук.-практ. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 р.). - Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. - с.28-31
 35. Балобанова Д.А. Введение уголовной ответственности юридических лиц в законодательство Украины в контексте исследования динамики уголовного права // Научный вестник Академии Полиции. Научно-правовой журнал. - №3-4. - 2016. - с.41-45 (Республіка Азербайджан)
 36. Балобанова Д.О. Загальні тендеції розвитку сучасного кримінального права (на прикладі деяких зарубіжних країн) // Юридичний вісник. - 2016. - №4. - с.136-142
 37. Балобанова Д.О. Вимоги законодавчої техніки при формулюванні кримінально-правової норми // Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції "Політика в сфері боротьби зі злочинністю". - Івано-Франківськ, 2017. - с.150-154
 38. Балобанова Д.О. Легальне тлумачення кримінального закону // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукр.наук.-практ.конф. (Хмельницький, 3 березня 2017 р.). - Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. - с.86-89
 39. Балобанова Д.О. Гармонізація кримінального законодавства України з положеннями міжнародного права (в контексті законопроекту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення його гармонізації з положеннями міжнародного права") // Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики: мат-ли ХІ Міжнародної науково-практичної конференції НУ "ОМА". - Вип.11. - О.: НУ "ОМА", 2017. - с.136-138
 40. Балобанова Д.О. Зміни до Кримінального кодексу України у законопроекті "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. редактор Г. О. Ульянова. - О.: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - с.219-221
 41. Балобанова Д.О. Динамізм та стабільність кримінального права та законодавства як складові їх розвитку // Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції "Політика в сфері боротьби зі злочинністю" з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту. - Івано-Франківськ, 2017. - с.130-133
 42. Балобанова Д.О. Сучасні вимоги до законотворчості у сфері кримінального права // Концептуальні основи кримінальної законотворчості: мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 жовтня 2017р.) / відп. ред.: В.О. Туляков, Є.Л.Стрельцов. – О.: НУ «ОЮА», 2017. – с.210-218.
Горбачова Ірина Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Горбачова І.М. Розмежування конфіскації і спеціальної конфіскації // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 32. – Одеса: Юридична Література, 2007. – С.182-186.
 2. Горбачова І. Можливість превенції корисливих та господарських злочинів кримінально-правовими заходами безпеки // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Зб. статей з питань європейської інтеграції та права. – Вип. 3 / За ред. В.М. Кривцової та Д.В. Ягунова. – О.: Фенікс, 2008. – С. 544-553.
 3. Горбачова І.М. Концепція суспільно-небезпечного стану особи при відпрацюванні попереджувальних заходів // Кримінологія України та протидія злочинності: (зб. наук. ст. / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна). – Б-ка журналу „Юридичний вісник”. – О.: Фенікс, 2008. – С. 211- 217. 
 4. Горбачова І.М. Становлення теорії заходів безпеки в кримінально-правовій доктрині // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип.44. – Одеса: Юридична Література, 2008. – С. 317-322.
 5. Горбачова І.М. Заходи безпеки в системі кримінально-правових наслідків злочинного діяння за кримінальним законодавством України // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип .47 – Одеса: Юр. літ-ра, 2009. – C. 50-55
 6. Горбачова І.М. «Домашній арешт» як альтернатива покарань, пов’язаних з позбавленням волі особи // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип.  54 – Одеса: Юр. літ-ра, 2010.  – С. 179-184.
 7. Горбачова І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку заходів компенсації в кримінальному праві України /І.М. Горбачова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – Том 26 (65). №2-1. – Симферополь, 2013. – С.164-172
 8. Горбачова І.М. Попередження скоєння злочинів шляхом опублікування вироку /І.М. Горбачова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». - Випуск 6-2. Том 2. – Одеса, 2013 – С. 77-81
 9. Горбачова І.М. Примусове лікування в кримінальному праві: зарубіжний і вітчизняний досвід регулювання /І.М. Горбачова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - Випуск 22. Частина 2. Том 3. – Ужгород, 2013 - С. 30-35 
 10. Горбачова I.М. Спецiальна конфiскацiя в кримiнальному правi України: пробiли та перспективи удосконалення // І.М. Горбачова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України.  — 2016. — № 9. — C. 129-136
 11. Горбачова І.М. Деякі аспекти кваліфікації невиконання судового рішення /І.М. Горбачова // Юридичний науковий електронний журнал–електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2017. - №2. – С. 104-108. Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2017/33.pdf
 12. Горбачова І.М.  Деякі аспекти пеналізації фальсифікації лікарських засобів за КК України /І.М. Горбачова // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання: ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – 2016. - № 6. - С. 228-231. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2016/67.pdf
 13. Горбачова І.М. Зарубіжний досвід протидії порушенням правил безпеки руху та експлуатації транспорту /І.М. Горбачова  //«Вісник Асоціації кримінального права України». – 2017. - №8. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=2890
Гуртовенко Олег Леонтійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Гуртовенко О. Л. В пошуках прикладів колізій в кримінальному праві [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Правове життя сучасної України: матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 496 с. – С. 221-222 – 2 с.
 2. Гуртовенко О. Л. Юридичні аспекти залученості і відчуженості особи в суспільстві: на прикладі кримінального права і не тільки [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 2. – С. 1-10. – Режим доступу : https://bit.ly/340HIEL – Назва з екрану. – 10 с.
 3. Гуртовенко О. Л. Регулювання кримінальним правом проміжного стану психіки людини під час скоєння нею небезпечного вчинку [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 4. – С. 1-9. – Режим доступу : https://bit.ly/35d7A05. – Назва з екрану. – 9 с.
 4. Гуртовенко О. Л. Проміжний стан психіки людини під час вчинення нею небезпечного діяння у науці кримінального права [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – Вип. 1 (2). – Режим доступу :  https://bit.ly/32ZDxYc. – Назва з екрану. – С. 119 – 132. – 14. с.
 5. Гуртовенко О. Л. Вдосконалення уявлень про примус в кримінальному праві [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.,) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – 668 с. – С. 187-189 – 3 с.
 6. Гуртовенко О. Л. Деякі питання перспектив співіснування міжнародного і національного кримінального права в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О.Л. Гуртовенко // Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи : мат. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 17 червня 2015 р.), Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2015. – Режим доступу :  https://bit.ly/2KzvHOI – Назва з екрану. – С. 53-59. – 7 с.
 7. Гуртовенко О. Л. Помилування і право на інформацію [Електронний  ресурс] / О.Л. Гуртовенко //  Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : мат. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 26-27 грудня 2015 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 229 с. – Режим доступу :  https://bit.ly/37hOtUM. – Назва з екрану. – с. 188-195. – 8 с.
 8. Гуртовенко О. Л. Питання зворотної дії у часі українських кримінально-правових положень стосовно відмови України від смертної кари [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. XVII / ред. колег. : С. В. Ківалов (голов. ред.) [т. ін.]. – Одеса : Юридична література, 2015. – 350 с. – С. 430-439 – 9 с. 
 9. Гуртовенко О. Л. Аналіз дії положень про кримінальну відповідальність в контексті запровадження в Україні довічного позбавлення волі [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – № 1(7). – 139 с. – С. 101-106. – 6 с.
 10. Гуртовенко О. Л. Незвичайні питання, пов’язані із  запровадженням в Україні довічного позбавлення волі [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Південноукраїнський правничий часопис.  – 2015. – № 3. – 221 с. – С. 41-45. – 5 с.
 11. Гуртовенко О. Л. Природні характеристики злочинної психічної шкоди [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 травня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – 712 с. – С. 194-196. – 3 с.
 12. Гуртовенко О. Л. Кваліфікація викрадення інформації за кримінальним правом України [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Інформаційне суспільство : проблеми та перспективи : мат. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28 травня 2016 р.) / відп. ред. Н. І. Логінова, Р. Р. Доброжур. –  Одеса : Фенікс, 2016. – 74 с. – С. 25-28. – 4 с.
 13. Гуртовенко О. Л. Позиція адвоката стосовно жертв злочинів, які не є потерпілими в контексті дії кримінального права за колом осіб [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Адвокатура : минуле та сучасність : мат. VI Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2NXjaH8 – Назва з екрану. – с. 212-215. – 4 с.
 14. Гуртовенко О. Л. Використання в кримінальному кодексі України терміну «неправомірна вигода» у світлі принципу правової певності [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Актуальні питання розвитку державності та правової системи  в сучасній Україні : мат.  Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.) / за  заг.  ред.  Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 172 с. – С. 120-122. – 4 с.
 15. Гуртовенко О. Л. Удосконалення термінології проекту Закону України «Про основи забезпечення кібербезпеки України» № 2126а [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Порівняльно-аналітичне право. – 1016. – № 4. – С. 194-199. –  Режим доступу :  http://www.pap.in.ua/4_2016/58.pdf. – Назва з екрану. – 6 с.
 16. Гуртовенко О. Л. Значення форумів практикуючих юристів та електронних джерел юридичної інформації для сучасної юридичної освіти [Електронний  ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Сучасна юридична освіта : досвід минулого – погляд у майбутнє : мат.  Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.) / відп. ред. : Г. О. Ульянова. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – 218 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2XoPndk – Назва з екрану. – с. 123-127. – 5 с.
 17. Гуртовенко О. Л. Сучасна сервісна природа ідеологічності кримінального права [Електронний  ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики правозастосування : мат.  Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 грудня 2016 р.). / відп. ред. В. О. Туляков. – Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – 303 с. – Режим доступу : https://bit.ly/2qrShC1 – Назва з екрану. – с. 106-111. – 6 с.  
 18. Гуртовенко О. Л. Позитивно-правова криміналізація в світлі принципу збалансованості положень кримінального права [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Новітні кримінально-правові дослідження – 2017 : збірник наукових праць : мат. Міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Миколаїв, 20 квітня 2017 р.) / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 386 с. – С. 46-50. – 5 с. (0,27 д.а.). http://nikolaevonua.org.ua/Sbornik_2017.pdf
 19. Гуртовенко О. Л. Принцип і метод збалансованості кримінального права [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Традиції та новації юридичної науки : минуле, сучасність, майбутнє : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя НУ «ОЮА» та 180-річчя Одеської школи права) (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) у 2 т. Т. 2 / від. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 848 с. – С. 229-231. – 3 с.
 20. Гуртовенко О. Л. Колізії vs. баланси в кримінальному праві  [Електронний ресурс] / О. Л. Гуртовенко // Проблеми законотворчості у світлі сучасних реформаційних процесів : мат. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (15 червня 2017 р.) : Юридична лінія, 2015.
 21. Гуртовенко О. Л. Ряд питань збалансованості кримінального права [Електронний ресурс]  / О. Л. Гуртовенко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 3. – С. 129-132. – Режим доступу :  http://lsej.org.ua/3_2017/39.pdf. – Назва з екрану. – 4 с.
 22. Гуртовенко О. Л. Диференціаія иа інтеграція кримінальної політики у світлі міждисциплінарного підходу : до постановки питання [Текст] / О. Л. Гуртовенко // Концептуальні основи кримінальної законотворчості : мат. Міжнар. наук.-практ. конф (до 20-річчя кафедри кримінального права НУ «ОЮА») (м. Одеса, 19-20 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. –Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – 575 с. – С. 218-227. – 10 с.
Вечерова Євгенія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Вечерова Є.М. Міжнародне право та процеси криміналізації діянь на національному рівні: в пошуках оптимальних меж впливу / Є.М. Вечерова //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - № 22 (Частина І). – С. 19-21.
 2. Вечерова Є.М. Криміногенність кримінального закону як наслідок необгрунтованої криміналізації діянь: окремі проблемні аспекти питання / Є.М. Вечерова // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. -№2 .-С.288-290.-   [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pap.in.ua/2_2013/Vecherova.pdf.
 3. Вечерова Є.М. Криміналізація та кримінально-правова кваліфікація злочинів з позицій забезпечення окремих функцій та принципів кримінального закону [текст] / Є.М. Вечерова // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - №4. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www. // nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/11vemnps.pdf.
 4. Вечерова Є.М. Окремі аспекти взаємодії національного кримінального та міжнародного публічного права / Є.М. Вечерова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конф. – О. : Фенікс, 2013. - С. 280-282.
 5. Вечерова Є.М. Міжнародне право як фактор впливу на процеси криміналізації діянь на національному рівні / Є.М. Вечерова // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали Міжнародної науково-практичної конф. – Харків. : Право, 2013. - С. 645-648.
 6. Вечерова Є.М. Функції і принципи як категорії, що опосередковують динаміку та статику кримінального закону / Є.М. Вечерова // Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2014. - Випуск 1. – Т. 3. – С. 14- 19.
 7. Вечерова Є.М. Кримінально-правова доктрина: окремі теоретико-етимологічні аспекти питання / Є.М. Вечерова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. - №10-2. – С.66-68.
 8. Вечерова Є.М. Вади законодавчої техніки (на прикладі інституту співучасті) як перепона ефективності кримінального закону: деякі проблемні аспекти питання / Є.М. Вечерова // Право і суспільство. – 2015. - №1. – С.198-203.
 9. Вечерова Є.М. Системно-структурний аналіз кримінального законодавства України: до постановки питання / Є.М. Вечерова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. - №2. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www. //lsej.org.ua .
 10. Вечерова Є.М. Деякі спірні питання структурування Особливої частини КК України та перспективи його подальшого вдосконалення / Є.М. Вечерова  // Право і суспільство. – 2015. - №4. – Ч. 3. - С.178-183.
 11. Вечерова Є.М. «Науковий супровід» кримінальної законотворчості: сучасний стан і перспективи подальшого розвитку / Є.М. Вечерова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – Випуск №15 .-Т. 2. – С.86-89.
 12. Вечерова Є.М. Кримінальне право як напрям наукових розвідок: аналітичний огляд докторських дисертаційних досліджень, захищених в Україні у 2001-2015 рр. за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Є.М. Вечерова // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у правотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовтня 2015 р. / редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.-Х.: Право, 2015.- С. 124-127.
 13. Вечерова Є.М. «Кримінальне право» та «кримінальний закон»: співвідношення понять в контексті формування нової методології наукових пошукань / Є.М. Вечерова // Право і суспільство. – 2015.-№6-2.- С. 165-169.
 14. Вечерова Є.М. Методологія сучасної кримінально-правової науки: орієнтири для переформатування / Є.М. Вечерова // Порівняльно-аналітичне право. -2015.-№5.-С. 15-23[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pap.in.ua/2_2013/Vecherova.pdf.
 15. Вечерова Є.М. Потенціал філософської методології щодо системно-структурного аналізу кримінального права та кримінального закону як різновидів соціального управління / Є.М. Вечерова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. - №1. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www. // lsej.org.ua/1_2016/21.pdf.
 16. Вечерова Є.М. Окремі аспекти загальнонаукової методології щодо системно-структурного аналізу кримінального права та кримінального закону як різновидів соціального управління / Є.М. Вечерова // Вісник Асоціації кримінального права України.-2016.-№1.-[Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://bit.ly/341fDgp .
 17. Вечерова Є.М. Темпоральний вимір кримінального права: окремі методологічні аспекти питання / Є.М. Вечерова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса: Юридична література, 2016.-С. 192-194.
 18. Вечерова Є.М. Нормативність кримінального права: сучасний погляд на традиційні положення щодо інтерпретації / Є.М. Вечерова // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. -№3 .- С.164-167-   [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// pap.in.ua/3_2016/48.pdf.
 19. Вечерова Є.М. Потенціал спеціально-юридичної методології щодо системно-структурного аналізу кримінального права та кримінального закону як різновидів соціального управління / Є.М. Вечерова // Право і суспільство. – 2016.-№4.- С. 167-173.
 20. Вечерова Є.М. Нормативність кримінального права: поняття та відмежування від деяких суміжних категорій / Є.М. Вечерова // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. -№4 .- С.190-194 -   [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pap.in.ua/4_2016/57.pdf.
 21. Вечерова Є.М. Співучасть як один із базових інститутів сучасного кримінального права / Є.М. Вечерова  // Право України. – 2016. - №10. – С 170-176.
 22. Вечерова Є.М. Нормативність як кримінально-правовий феномен: до постановки питання / Є.М. Вечерова // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія /  за ред. Проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв: Іліон, 2016.- С. 684-701.
 23. Вечерова Є.М. Генезис нормативності кримінального права / Є.М. Вечерова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016.-Вип. №41.-Том.2.- С. 107-111.
 24. Вечерова Є.М. Нормативність кримінального права і принципи кримінального права / Є.М. Вечерова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. - №10.- С. 175- 182.
 25. Вечерова Є.М. Нормативність кримінального права і функції кримінального права / Є.М. Вечерова //Юридичний вісник.-2016.-№4.- С.171-179.
 26. Вечерова Є.М. Стабільність та динамізм кримінального законодавства: сутність, зміст, обумовленість / Є.М. Вечерова // Тенденції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2/ відп. Ред. Г.О. Ульянова.-Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017.-С. 221-223.
 27. Вечерова Є.М. Просторова специфіка нормативності кримінального права: окремі методологічні та термінологічні аспекти питання / Є.М. Вечерова // Сучасний вимір держави і права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 травня 2017 р.-Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017.- С. 32-33.
 28. Вечерова Є.М. Нормативність і норми кримінального права / Є.М. Вечерова // Право і суспільство. – 2017.- №3.-Ч. 1.-С. 165-170.
 29. Вечерова Є.М. Нормативність кримінального права в основних типах кримінально-правових систем сучасності / Є.М. Вечерова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017.-Вип. №44- С. 76-79.
 30. Вечерова Є.М.  Нормативність кримінального права і галузеве національне законодавство: окремі теоретико-методологічні аспекти питання / Є.М. Вечерова // Visegrad Journal on Human Rights .-2017.-№3.- С.47-51. Словацька Республіка).
Мирошниченко Наталія Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Мирошниченко Н.М. Призначення покарання неповнолітнім особам з ознаками вікової осудності /Н.М. Мирошниченко // Вісник Ужгородського Національного Університету. Серія. Право. Випуск - 19.- Том.- №4. – 2012 - с. 67-69.
 2. Мирошниченко Н.М. Ретроспетивний огляд положень законодавства щодо вікової осудності неповнолітних. / Н.М. Мирошниченко // Порівняльно-аналітичне право. - 2015. - № 4. - С.328-331 
 3. Мирошниченко Н.М. Концептуальні питання запровадження інституту кримінальні проступки у законодавство України  /Н.М. Мирошниченко // Правова держава. – 2015.-№20. – С.152-156.
 4. Мирошниченко Н.М. Виховні заходи, що застосовуються до неповнолітніх за кримінальні правопорушення: зарубіжний досвід / Н.М. Мирошниченко // Вісник Черновецького факультету національного університету «Одеська юридична академія» .- 2015.-№ 3. –С.143-152.
 5. Мирошниченко Н.М. Щодо визначення поняття «кримінальне правопорушення» / Н.М. Мирошниченко // Право і суспільство. – 2015. -№6 .-   [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bit.ly/2OombPx
 6. Мирошниченко Н.М.  Особа похилого віку, як суб’єкт кримінального правопорушення  / Н.М. Мирошниченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – 2015.- вип.16. – т.2  – С. 60-62
 7. Мирошниченко Н.М. Актуальні проблеми призначення покарання неповнолітнім: шляхи удосконалення
 8. //Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2017.- №10- С.206-212
 9. Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: монографія / авт. кол.; за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова. – О.: Юрид. література, 2014. – 176 с.   (власний внесок – 84-94. )
 10. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: колект. монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. В. О. Тулякова. – Одеса: Фенікс, 2012. -  (власний внесок –  141-158.)
 11. Правовий вплив  на  неправомірну  поведінку:  актуальні грані  :  монографія  /  за  ред.  проф.  О.  В.  Козаченка,  проф. Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 768 с..
 12. Мирошниченко Н.М. Вікова осудність, як різновид осудності у концепції „кримінальні проступки /Н.М. Мирошниченко //Правове життя сучасної України: матеріали. міжнар. наук. конф. присвяч. ювілею акад.  С.В. Ківалову (16–17 травня 2014 р., м. Одеса). – О. : Юридична література., 2014. – С. 574–576
 13. Мирошниченко Н.М. Кримінальні проступки: зарубіжний досвід / Н.М. Мирошниченко // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – с.709-712.
 14. Мирошниченко, Н.М. Підстави застосування примусових заходів виховного характеру за кримінальні проступки  / Н.М. Мирошниченко // Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі»: Матр. інтернет – конф. присвяченої пам’яті українського криміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова., 27 грудня 2013 року, м. Одеса. С.149-152.
 15. Мирошниченко Н.М. Співвідношення понять «вікова осудність» та «обмежена осудність»  / Н.М. Мирошниченко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України :матер. Міжнар. Наук.-практич. Конференції ( 15-16 травня 2015) : у 2Т. – Одеса: Юридична література, 2015. – С.199-201.
 16. Мирошниченко Н.М. Щодо визначення «вік кримінальної відповідальності» / Н.М. Мирошниченко//  Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матер. Міжнар. Наук.-практ. Інтернет-конференції. – Івано-Франківск, 2015. – С.26-30.
 17. Мирошниченко Н.М. Основні напрямки  кримінальної політики щодо відповідальності неповнолітніх осіб з ознаками  вікової осудності: порівняльно-правовий аналіз із зарубіжними країнами /Н.М. Мирошниченко // матер. Мжнарод.-практ. Інтернет –конференції. Одесса, 2015. Режим доступу:  http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3260
 18. Мирошниченко Н.М. Деякі пропозиції щодо удосконалення покарання у виді позбавлення волі до неповнолітніх // Традиції та новації юридичної науки: минуле сучасність, майбутнє : матр. Міжнародної науково-практичної конф. (м.Одеса, 19 травня 2017 р.). Т.2 , відп. Ред.. Г.О. Ульянова. –Одеса : Гельветика, 2017.- С.236-238
 19. Мирошниченко Н.М. Деяки питання застосування санкції статей при призначенні покарання / Н.М. Мирошниченко //Кримінально-правова політика України у дискурсі рішень Європейського суду з прав людини : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (22 квітня 2016 р.). – Одеса, 2016. – [Електронний ресурс] // [режим доступу]: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/4596 (0,34 д.а.).
 20. Мирошниченко Н.М. Правова природа вікової осудності // Концептуальні основи кримінальної законотворчості: мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 жовтня 2017р.) / відп. ред.: В.О. Туляков, Є.Л.Стрельцов. – О.: НУ «ОЮА», 2017
Ободовський Олександр Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Ободовський О. В. Триваючі злочини у кримінальному праві України [Текст] : монографія / О. В. Ободовський. – Одеса : Юридична література, 2016. – 256 с.
 2. Ободовський О. В. Триваючі злочини в кримінальному праві України: до питання про стан дослідженості теми [Текст] / О. В. Ободовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : право. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2012. – Вип. 19, т. 4. – С. 79-81.
 3. Ободовский А. О длящемся характере некоторых преступлений [Текст] / Александр Ободовский // Уголовное право. – 2013. – № 4 (июль-август). – С. 40-46.
 4. Ободовський О. В. Про класифікацію одиничних злочинів [Текст] / О. В. Ободовський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 2 (148). – С. 155-162.
 5. Ободовський О. Ступінь суспільної небезпечності триваючих злочинів [Текст] / О. Ободовський // Право України. – 2014. – № 2. – С. 318-325.
 6. Ободовський О. В. Про обчислення строків давності щодо триваючих злочинів [Текст] / О. В. Ободовський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 8 (154). – С. 127-133.
 7. Ободовський О. Ознаки триваючого злочину [Текст] / О. Ободовський // Право України. – 2015. – № 3. – С. 169-176.
 8. Ободовський О. Про застосування нового закону про кримінальну відповідальність щодо триваючих злочинів [Текст] / О. Ободовський // Право України. – 2016. – № 2. – С. 149-158.
 9. Ободовський О. Способи законодавчого опису триваючих злочинів [Текст] / О. Ободовський // Право України. – 2016. – № 11. – С. 227-235.
 10. Ободовський О. Про призначення покарання неповнолітнім (на прикладі призначення покарання за крадіжку без обтяжуючих ознак) [Текст] / О. Ободовський // Право України. – 2017. – № 7. – С. 139-148.
 11. Ободовський О. В. Позиція Пленуму Верховного Суду СРСР щодо поняття триваючого злочину [Текст] / О. В. Ободовський // IV Всеукр. наук. чит. з крим. юстиції пам’яті проф. В. П. Колмакова : матер. ; присв. 15-річчю Націон. ун-ту «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (9-10 листопада 2012 р., місто Одеса). – Одеса : [б. в.], 2012. – 578 с. – С. 101-103.
 12. Ободовський О. В. Про закріплення у Кримінальному кодексі України поняття триваючого злочину [Текст] / О. В. Ободовський // Теоретичні та практ. проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю Націон. ун-ту «Одеська юрид. академія» та 165-річчю Одеської школи права (Одеса, 30 листопада 2012 року). – В 2 т. – Т. 2 / відп. за вип. д. ю. н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 776 с. – С. 238-240.
 13. Ободовський О. В. Чи існують триваючі злочини? [Електронний ресурс] / Олександр Васильович Ободовський // Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі : матеріали Інтернет-конференції, присвяч. пам’яті українського криміналіста, проф. Л. В. Багрій-Шахматова (27 грудня 2013 року, м. Одеса). – Одеса, 2013. – 262 с. – С. 92-95. – Режим доступу : https://bit.ly/35iT3jt
 14. Ободовський О. В. Категорія «злочинний стан» у визначенні триваючого злочину [Текст] / О. В. Ободовський // Закон, проступок, відповідальність : збірка наук. праць ; присвячено 85-річчю д. ю. н., професора Л. В. Багрій-Шахматова / [відп. ред. В. О. Туляков]. – Одеса : Юридична література, 2014. – 176 с. – С. 84-87.
 15. Ободовський О. В. Історія категорії «триваючі злочини» (до 1845 року) [Текст] / О. В. Ободовський // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 червня 2014 р.). – Одеса : Юридична література, 2014. – 380 с. – С. 122-128.
 16. Ободовський О. В. Особливості призначення покарання у випадку вчинення двох злочинів, один із яких є триваючим [Текст] / О. В. Ободовський // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 року) / [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 292 с. – С. 216-219.
 17. Ободовський О. В. Триваючі злочини у доктрині радянського кримінального права (1920-х років) [Текст] / О. В. Ободовський // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнар. наук. конф. «Тринадцяті осінні юрид. читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року) [у 3-х част.]. – Частина друга. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2014. – 178 с. – С. 111-113.
 18. Ободовський О. В. Караність незакінченого злочину в історії кримінального законодавства України (1813-1845 роки) [Текст] / О. В. Ободовський // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства : матер. Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (18-19 листопада 2016 р., м. Івано-Франківськ) / [упорядн. : О. В. Острогляд, Л. Б. Федик]. – Івано-Франківськ : Ред.-вид. відділ Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2016. – 414 с. – С. 185-188.
Оцяця Анастасія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Оцяця А.С. Щодо поняття охоронної функції кримінального права / А.С. Оцяця // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 69. – О. : Юрид. л-ра, 2013.. (0,56 д.а.)
 2. Оцяця А.С. Визначення функції кримінального права [Текст] / А. С. Оцяця // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Наук.- теорет. Журнал. Вип. №3 / Відп. за випуск О. І. Левченков (64), 2013. – с. 191-198 ( 0,42д.а.)
 3. Оцяця А.С. Внутрішня будова охоронної функції кримінального права / А.С. Оцяця // Право і суспільство. – №6. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 175-179 (0,41)
 4. Оцяця А.С. Співвідношення категорій «функції» та «завдання» кримінального права [текст] / А. С. Оцяця // Актуальні проблеми держави і права. 2010. – Вип. 55. – С. 32-36 (0,48 д.а.)
Поліщук Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Поліщук О.М. Диспозитивні норми та види диспозитивності в кримінальному законодавстві / О.М. Поліщук // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 17 (4). – С. 1–5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12pomvkz.pdf
 2. Поліщук О.М. Приватні засади в кримінальному праві України: теоретичне поняття та зміст / О.М. Поліщук // Наук. вісн. Ужгород. націон. ун-ту. Серія Право. – 2012. – № 19. – Т. 4. – С. 89–91.
 3. Поліщук О.М. Диспозитивність як принцип кримінального права / О.М. Поліщук // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 743–748 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12pompkp.pdf
 4. Поліщук О.М. Перспективи поширення приватноправових засад в сфері кримінальної юстиції як одного з засобів боротьби зі злочинністю / О.М. Поліщук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 67. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – С. 671–677.
 5. Поліщук О.М. Суб’єкти диспозитивності в кримінальному праві України / О.М. Поліщук // Наук. вісн. Ужгород. націон. ун-ту. Серія Право. – 2013. – № 20. – Ч. І. – С. 67–70.
 6. Поліщук О.М. Реформування кримінальної юстиції по-українськи / О.М. Поліщук // Юрид. газета. – 26 червня 2012 р. – № 26 (316). – С. 7–8.
 7. Поліщук О.М. Генезис приватноправових (диспозитивних) засад в кримінальному праві України / О.М. Поліщук // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 1. – С. 143–145.
 8. Полищук Е.Н. Частноправовые (диспозитивные) элементы уголовного права / О.М. Поліщук // Юрид. Наука (РФ). – 2013. – № 2. – С. 60–63.
 9. Поліщук О.М. Гуманізація кримінальної юстиції крізь призму розширення приватноправових засад / О.М. Поліщук : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права», присвяченої 15-річчю Національного ун-ту «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012 р.). – О. : Фенікс, 2012. – Т. 2. – С. 221–223.
 10. Поліщук О.М. Приватноправова тенденція розвитку кримінального законодавства / О.М. Поліщук // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16–17 травня 2013 р.). Т.2. – О. : Фенікс, 2013. – С. 270–273.
 11. Elena N. Polishchuk, Comparative Issues Of Victim – Offender Reconciliation (Mediation) / Elena Polishchuk // Thesis for Turkey – Ukraine Comparative Criminal Law Symposium - II (Odessa, Ukraine, 28/09/2012 – 01/10/2012. – Istanbul, 2012. - p. 401 - 407.
 12. Поліщук О.М. Генезис приватноправових (диспозитивних) засад в кримінальному праві України / О.М. Поліщук // Актуальні питання публічного та приватного права. - № 1. – 2013. – с. 143-145.
 13. Поліщук О.М. .Інтродукція інституту кримінального проступку як реалія розвитку кримінального законодавства / О.М. Поліщук // Інтернет - конференція:  «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі», присвячена пам’яті українського криміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова (27 грудня 2013 року, м. Одеса). - с. 146-149.
 14. Поліщук О.М..Особливості потерпілого при ініціації приватного кримінального переслідування / О.М. Поліщук // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (м. Одеса, 16–17 травня 2014 р.). Т.1. – О. : Юрид. л-ра, 2014. – С. 538–540.
 15. Поліщук О.М..Диспозитивність та принципи кримінального законодавства і кримінальної політики / О.М. Поліщук // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини», присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 червня 2014 року). – О. : Юрид. л-ра, 2014. – С.228-233.
 16. Поліщук О.М. Кримінальні проступки та злочини у фокусі інституту примирення / О.М. Поліщук // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (м. Одеса, 16–17 травня 2014 р.). Т.1. – О. : Юрид. л-ра, 2014. – С. 572–574.
 17. Поліщук О.М. Перспективи застосування інституту кримінальних проступків та інституту справ приватного обвинувачення як елементи політики у сфері боротьби зі злочинністю / О.М. Поліщук // Політика в сфері боротьби зі злочинністю :  матеріали Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11-16 березня 2014 р.). - Івано-Франківськ, 2014. - С. 100–104.
 18. Поліщук О.М. Окремі особливості законодавчого врегулювання інституту кримінального проступку / О.М. Поліщук // Карпатський правничий часопис. – 2014. - № 6. – С. 80-83. (0,32 д.а.)
 19. Поліщук О.М. Особливості диференціації та конвергенції публічних та приватних елементів в кримінальному праві / О.М. Поліщук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. - № 3. Т.3. -  с. 94-100.
 20. Поліщук О.М. Диспозитивний режим в кримінально-правовому регулюванні / О.М. Поліщук // Юридичний вісник. – 2014. - № 6. – С. 147-152.
 21. Поліщук О.М. Правові основи примирення злочинця та жертви / О.М. Поліщук // Криминология и медиация: Криминологические исследования: Выпуск 8 / Луганский гуманитарный центр. – Луганск: ЛГЦ, 2014. – С. 179-194.
 22. Поліщук О.М. Примирення та кримінальний проступок / О.М. Поліщук // «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5-6 грудня, 2014 р.). – Запоріжжя, 2014. – С. 177-179.
 23. Поліщук О.М. Щодо нормативного удосконалення інституту примирення та запровадження кримінального проступку / О.М. Поліщук // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2014. - № 3 (08). – С. 192-196.
 24. Поліщук О.М. Диспозитивність та кримінально-правові відносини / О.М. Поліщук // The Genesis of Genius : Scientific and Educational journal. – 2014. - № 3. – С. 170-174. (м. Женева, Швейцарія).
 25. Поліщук О.М. Приватноправові засади в кримінальному праві України: генезис та обсяг (узагальнений огляд) / О.М. Поліщук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 16. – Т.2. - с. 63-65.
 26. Поліщук О.М. Порівняльно-правові та національні особливості законодавчого врегулювання інституту примирення / О.М. Поліщук // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. - № 4. – с. 347-350. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/
 27. Поліщук О.М. Диспозитивність та принципи кримінального законодавства і кримінальної політики / О.М. Поліщук // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. - № 5. – с. 187-194.
 28. Polishchuk Olena M. Ukrainian Criminal Code As A Legal Necessity And Possible Ways To Improve Its Efficiency // Молодий вчений. – 2015. –№ 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/195.pdf
 29. Полищук Е.Н. Примирение как основание для освобождения от уголовной ответственности: перспективы совершенствования // Legea Si Viata. – 2015. - #12 (288). – c. 78-81. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2015/12-3/20.pdf
 30. Поліщук О.М. Примирення як заохочувальний захід кримінально-правового впливу (загальний нарис) // Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. - с. 207-213.
 31. Поліщук О.М. Диспозитивність в кримінально-правовій доктрині та законодавстві // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 травня 2015 р.). Т.1. – О. : Юрид. л-ра, 2015. – С. 201-203.
Тавлуй Олена Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Тавлуй О. Розмежування складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України, з іншими складами злочинів і правопорушеннями / О. Тавлуй // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 98–101.
 2. Тавлуй О.В. Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення / О.В. Тавлуй // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 115–122.
 3. Тавлуй О.В. Незаконна посередницька діяльність як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України / О.В. Тавлуй // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 64; редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. д.ю.н., проф.  В.М. Дрьомін. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – С. 642–650.
 4. Тавлуй О. Суб’єктивна сторона складу, злочину передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України  / О. Тавлуй // Юридична Україна. – 2012. – № 12. – С. 112–116.
 5. Тавлуй О.В. Окремі характеристики об’єкта злочину, який встановлює кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо усиновлення / О.В. Тавлуй  // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право.  Вип. 19. – Т. 4. – 2012. – С. 99–103.
 6. Тавлуй О.В. Державно-правова  політика в сфері охорони дитинства (у контексті незаконного усиновлення) / О.В. Тавлуй // Юридична наука. – 2012. – № 10. – С. 25–34.
 7. Тавлуй О.В. Інститут міжнародного усиновлення та основні характеристики незаконної посередницької діяльності  при усиновленні (у рамках Конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міждержавного усиновлення) / О.В. Тавлуй // Часопис Київського університету права. – 2013. –  № 1. – С. 293–296.
 8. Тавлуй О. В. Окремі питання кримінально-правової охорони інституту усиновлення та інших форм сімейного виховання  // Вісник Асоціації кримінального права України - Електронне наукове видання. – режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/?p=600 - Випуск 2(4). -  2015. 4.1. Тавлуй Е.В. Защита прав и интересов детей от незаконных действий при усыновлении (в соответствии с международно-правовыми актами в сфере защиты прав ребенка и нормами уголовного законодательства отдельных государств) /  Е.В. Тавлуй // Закон и жизнь. – 2013. – № 12/4. – С. 158–161.     
 9. Тавлуй О. В. Окремі питання кримінально-правової охорони інституту усиновлення та інших форм сімейного виховання  // Вісник Асоціації кримінального права України - Електронне наукове видання. – режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/?p=600 - Випуск 2(4) / 2015 – (0, 49 д.а.)
 10. Тавлуй О.В. Вчинення незаконних дій щодо усиновлення за попередньою змовою групою осіб / О.В. Тавлуй // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – Вип. 60. – С. 385–389.
 11. Тавлуй О.В.  Кримінально-правовий захист  прав та інтересів дітей у контексті існування інституту міжнародного усиновлення / О.В. Тавлуй // Законодавство України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць Всеукр. наук.-прак. конф.; Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К. : Вид-во Європейського університету. – 2012. – С. 438 – 444.
 12. Тавлуй О.В. Суб’єкт незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння) / О.В. Тавлуй // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (м. Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2012. –  С. 290–292.
 13. Тавлуй О.В. Інші незаконні дії щодо усиновлення як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України / О.В. Тавлуй // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 30 листопада  2012 р.). Т. 2 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2012. – С. 225–227.
 14. Тавлуй О.В. Характеристика «тяжких наслідків» як кваліфікуючої ознаки незаконних дій щодо усиновлення / О.В. Тавлуй // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2013 р.) Т. 2 /  відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2013. –  С. 351–353.
 15. Тавлуй О.В. Окремі аспекти кримінально-правової охорони таємниці усиновлення  // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. Міжнар. наук. – практ. конф. (15-16 травня 2015 року) Т.2 /  відп. за випуск д.ю.н., проф. М.В. Афанасьєва; Націон. ун – т «Одеська юридична академія».- Одеса: Юридична література, 2015. – С. 208-210.
 16. Тавлуй О.В. Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. – С. 117-123.
 17. Тавлуй О.В. Окремі аспекти кримінально-правової охорони таємниці усиновлення  // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. Міжнар. наук. – практ. конф. (15-16 травня 2015 року) Т.2 /  відп. за випуск д.ю.н., проф. М.В. Афанасьєва; Націон. ун – т «Одеська юридична академія».- Одеса: Юридична література, 2015. – С. 208-210 (0, 15 д.а.)
 18. Тавлуй О.В. Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. – С. 117-123. (0,28 д.а.)
 19. Tavlui O.V. Some aspects of criminal judicial protection of relations concerning adoption of Ukrainian children by the foreigners // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Europska Tradicia v Medzinarodnom Prave: Uplatnovanie L’udskych prav (6-7 maj 2016). – P. 178-181. (0, 24 д.а.)
 20. Тавлуй О.В. Об’єкт незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння)        / О.В. Тавлуй // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) : у 2-х т. Т.2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 252-254 (0,15 д.а.)
 21. Тавлуй О.В. Соціально-правові передумови кримінально-правової охорони інституту усиновлення / О.В. Тавлуй «Концептуальні основи кримінальної законотворчості»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 жовтня 2017р.) / відп. ред.: В.О. Туляков, Є.Л.Стрельцов– Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»
Хильченко (Макаренко) Анастасія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Макаренко А. С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія / А. С. Макаренко. – Одеса: Юридична література, 2013. – 264 с.
 2. Розділ (у співавторстві) у колективній монографії – Макаренко А. С. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Макаренко // Правова доктрина України: у 5 т. Т 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – с. 294 – 313.
 3. Розділ у колективній монографії  - Макаренко А. С. Кримінально-правові наслідки вчинення проступку / А. С. Макаренко // Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: колект. монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. В. О. Тулякова. – Одеса: Фенікс, 2013. – c. 141-157.
 4. Розділ у колективній монографії  - Макаренко А. С. Система стягнень за вчинення проступку // Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова. – Одеса: Юридична література, 2014. – 176 с.
 5. Розділ у колективній монографії  - Макаренко А. С. Пеналізація злочинних діянь: нормативні засади та їх оптимізація // Теоретичні аспекти кримінальної юриспруденції (закон, правопорушення, відповідальність): колект. монографія / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. О. Тулякова.  – Одеса: Юридична література, 2015. – с. 178-191.  6. Розділ у колективній монографії - Хильченко А. С. Пеналізаційна практика в Україні: загальний огляд // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: колект. монографія. - Миколаїв, 2016. (1,71 д.а.). 7. Розділ у підручнику - Хильченко А. С. Обставини, що виключають злочинність діяння. Підручник з кримінального права.  - Одеса,2016.- [депон.до друку] (1,16 д.а.)
 6. Макаренко А. С. Кримінально-правова характеристика суддівського розсуду: зловживання правом [текст] / А. С. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 65/ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – с. 610 – 617.
 7. Макаренко А. С. Ознаки суддівського розсуду при призначенні покарання в Україні [текст] / А. С. Макаренко // Актуальні проблеми держав і права: збірник наукових праць. Вип. 69 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2013. – с. 216-222.
 8. Макаренко А. С. Види суддівського розсуду при призначенні покарання в Україні [текст] / А. С. Макаренко // Актуальні проблеми держав і права: збірник наукових праць. Вип. 70 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2013. – с. 303-308.
 9. Макаренко А. С. Теоретичні основи пеналізації кримінальних проступків // Вісник асоціації кримінального права України. – 2014. - № 2(3). [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua
 10. Макаренко А. С. Зловживання суддівським розсудом при вирішенні питань пеналізаційного характеру // Юридичний науковий електронний журнал. -2014. -№6. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», 27-28 листопада 2015 р., м. Братислава, Панєвропейська Висока Школа (стаття "Межі суддівського розсуду у кримінальному провадженні");
 12. Збори ГО «Асоціація слідчих суддів України» «Повноваження слідчих суддів в Україні» від 04.04.2015;
 13. II Міжнародна науково-практична конференція (31 січня – 14 лютого 2011 р., Київ, Лондон) (стаття "Новелізація кримінального законодавства України у сфері призначення покарання");
 14. Makarenko A. The system of measures of criminal law for committing criminal offences in Ukraine // The genesis of genius. 2015. № 1. p.  137-139. (0, 26 д.а.) (PИНЦ)
 15. Makarenko A. Sentencing in Ukraine: Conceptual Issues // Russian Journal of Comparative Law, 2014, Vol. (1), ls. 1.pp. 19-25 (0,6 д.а.)
 16. Макаренко А. Актуальные проблемы назначения наказания в Украине // Журнал гражданского и уголовного права, 2015, Vol. (4) [в печати] (1,15 д.а.) (Cross Ref (США), Open Academic Journals Index (Россия), РИНЦ); 7) Makarenko A. Legal awareness as one of the factors of limitation of judicial discretion when imposing the penalty // Turkey - Ukraine. Comparative criminal law simposium II "Legal Policy of EU Countries: Comparative Aspects". 28.09 - 01.10.2012 - Odessa/Ukraine;
 17. Хильченко А. С. Практика ЄСПЛ як засіб обмеження суддівського розсуду у пеалізаційному процесі в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Кримінально-правова політика України у дискурсі рішень Європейського суду з прав людини», 22 квітня 2016 року, Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2016. [0,28 д.а.];
 18. Семінар «Основи розробки тестових завдань» (Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія» (сертифікат від 25.03.2016 р.);
 19. Практичний семінар «Психометрія для розробників тестових завдань». Проект «Справедливе правосуддя» (USAID)
Дмитрук Михайло Михайлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Дмитрук М.М. Інститут кримінального проступку : аналіз деяких законодавчих ініціатив / М.М. Дмитрук // Вісник Асоціації кримінального права України: Електронне наукове видання. – 2015. – Випуск 2 (5). – С. 75-81.
 2. Стрельцов Є.Л. Дмитрук М.М. Окремі положення щодо подальшого удосконалення діючої в Україні Концепції боротьби з тероризмом, схваленої  Указом Президента України 25.04.2013 р., № 230/2013 / Є.Л. Стрельцов, М.М. Дмитрук // Зб. наук. статей: Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія. – 2017. – № 11. – С. 70-75.
 3. Дмитрук М.М. Проступок та відповідальність в теорії кримінальної законотворчості / М.М. Дмитрук // International Scientific Conference «Law Science and Practice in the Third Century» (Košice, Slovak Republic, February 27-28, 2015). – Pavol Jozef Šafárik University. – 2015. – P. 156-159.
 4. Дмитрук М. М. Некоторые "материальные" признаки уголовных проступков / М. М. Дмитрук // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д.О. Балобанова; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. Права». – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – С. 368-371.
 5. Дмитрук М.М.  Аналіз проекту Закону України № 4712 від 16.04.2014 р. (в контексті запровадження кримінального проступку) / Дмитрук М.М. // Правове життя сучасної України: матеріали. міжнар. наук. конф. присвяч. ювілею акад. С.В. Ківалову (16-17 травня 2014 р., м. Одеса). – О. : Юридична література., 2014. – С. 567–569.
 6. Дмитрук М.М. Геополітичні передумови законодавчого запровадження інституту кримінального проступку / М.М. Дмитрук // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: матер. Міжн. наук.-практ. конф. (15.10.2015 р., м. Київ). – Київ. нац. ун.-т ім. Т.Шевченка ІМВ. – С. 71-73.: [Елект. ресурс].
 7. Дмитрук М.М. Кримінальні правопорушення із ознаками сепаратизму / М.М. Дмитрук // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 192-194.
 8. Дмитрук М.М. Критерії розмежування кримінального проступку у законотворчості : досвід держав Західної Європи / М.М. Дмитрук // матер. Всеукраїнської Інтернет-конференції: «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права» (20.04.2015 р., м. Одеса). – С. 174-179.
 9. Дмитрук М.М. До питання підвищення дієвості кримінального закону / М.М. Дмитрук // Теоретичні та практичні засади протидії злочинності в сучасних умовах: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16.10.2015 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 92-94.
 10. Дмитрук М.М. «Смешанная» и двойная» вина в науке уголовного права / М.М. Дмитрук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 203-206.
 11. Дмитрук М.М. «Публічні заклики до вчинення діяння» в теорії кримінальної законотворчості / М.М. Дмитрук // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: матер. Міжнародної науково-практичної конфер., м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – С. 137-140.
 12. Дмитрук М.М. Співвідношення «діяння» та «заклику до його вчинення» в теорії кримінальної законотворчості / М.М. Дмитрук // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 /відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 231-234.
 13. Дмитрук М.М. Зміст та значення поняття «посягання» в теорії кримінальної законотворчості / М.М. Дмитрук // Концептуальні основи кримінальної законотворчості : матер. Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2017 р., м. Одеса) / відп. ред. В.О. Туляков, Є.Л. Стрельцов. – Одеса: НУ "ОЮА", 2017. – С. 255-259.
Коломієць Юлія Юріївна – докторант кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Коломиец Ю. Ю. Марксистско-ленинское идеологическое наследие в уголовном праве / Ю. Ю. Коломиец // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дым «Гельветика», 2015. – С. 167 – 182.
 2. Коломиец Ю. Теоретико-методологические основы познания права / Ю. Коломиец // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — С. 701–727.
 3. Коломієць Ю. Ю. Впровадження інституту проступків у кримінальне право України / Ю. Ю. Коломієць // Наукове та законодавче забезпечення реалізації Н34 концепції кримінальних проступків : монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова ; НУ ОЮА. — Одеса : Юридична література, 2014. — С. 34–43.
 4. Коломиец Ю. Ю. Предыдущая и современная идеология: концепты и контрасты / Ю. Ю. Коломиец // Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др. ; под. ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. − С. 324-330.
 5. Коломиец Ю. Ю. Влияние гражданского общества на законотворчество в сфере уголовного права / Ю.Ю. Коломиец // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць. – Одеса, 2014. – Випуск 10-2 том 2. – С. 73–76.
 6. Коломиец Ю. Малозначительность деяния в уголовном праве / Ю. Коломиец // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Том 3. – Випуск 1. – С. 45–49.
 7. Коломиец Юлия, Метафизика и уголовное право / Юлия Коломиец // Підприємництво, господарство и право. – Київ, 2016. – №. 2. – С. 138–143.
 8. Коломиец Ю. Ю. Методология науки  уголовного права / Ю. Ю. Коломиец // Вісник асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. – Вісник асоціації кримінального права. Електронне наукове видання. – 2016. – Випуск 1 (6) – С. 1-9. – http://nauka.nlu.edu.ua//page_id=1809.
 9. Коломиец Ю. Ю. Идеологическая обусловленность методов научного познания права / Ю. Ю. Коломиец // Legea si Viata. – Сhisinau. – Nr/ 1/3 (289) 2016. – C. 50–52.
 10. Коломиец Ю. Ю. Уголовно-правовая идеология: ее идеи / Ю. Ю. Коломиец // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук. – 2017. – № 10. – С. 183–189.
 11. Коломиец Ю. Современное понимание идеологии [Электронный ресурс] / Ю. Коломиец // Юридичний вісник. – 2016. – № 4. – Режим доступа: https://bit.ly/2Kyf6Li
 12. Коломиец Ю. Человек, техника, наука, уголовное право / Ю. Коломиец // VISEGRAD JOURNAL on human rights. – 2017/4. – № 2/1. – С. 113–119.
 13. Конференції:
 14. Коломиец Ю. Ю Общественно ли опасно преступное деяние? / Ю. Ю Коломиец // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) /відп. за вип. ВМ Дрьомін; НУ" ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. –Одеса : Фенікс, 2013. – Т. 2. – С. 273–275.
 15. Коломиец-Капустина Ю. Ю. Принцип законности и целесообразности в уголовном праве бывшего Советского Союза / Матеріали Інтернет-конференції: «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі» присвяченої пам’яті українського криміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова (27 грудня 2013 року, м. Одеса). – Одеса, 2013. – С. 63–66.
 16. Коломиец Ю. Классовый характер уголовного права СССР / Ю. Коломиец // Правове життя сучасної України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дремин. – Одеса: Юридична література. – С. 524-526.
 17. Коломиец Ю. Ю. Современное понимание негативной уголовной ответственности / Ю. Ю. Коломиец // Закон, проступок, відповідальність : збірка наукових праць : З-192 [присвячено 85-річчю д. ю. н., проф. Л. В. Багрій-Шахмато- ва] / відп. ред. В. О. Туляков. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 19–24.
 18. Коломиец Ю. Ю. Принцип справедливости в уголовном праве бвшего СССР и Украины / Ю. Ю. Коломиец // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м.Одеса, 13 черв. 2014 р.)/МОН України; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України; Одес.). – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 185–190.
 19. Коломієць Ю. Ю. Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади / Ю. Ю. Коломієць // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 179–181.
 20. Коломиец Ю. Ю. Возможен ли православный социализм в постсоветских государствах / Ю. Ю. Коломиец // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 22–25.
 21. Коломиец Ю.Ю. Уголовное право и методы разрешения конфликтов / Коломиец Ю. Ю. Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 26–27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. – С. 72–78.
 22. Коломиец Ю. Ю. Метод пророчества К. Маркса в науке / Ю. Ю. Коломиец // «Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 56–60.
 23. Коломиец Ю. Ю. Классовая пирода преступления / Ю. Ю. Коломиец // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали. Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьева. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 187–189.
 24. Коломиец Ю. Ю. Познание существа уголовного права / Ю.Ю. Коломиец // ''O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic'',conferinta internationala stiintifico-practica (2016; Chisinau). – Chisinau: Tipogr. ''Cetatea de Sus", 2016. – С. 126–129.
 25. Коломиец Ю.Ю. Марксизм как методологическая основа исследования права / Ю.Ю. Коломиец // Право и политика: история и современность: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (20 ноября 2015 г.) Отв. за вып. Т.Е. Грязнов, С.С. Киселев. – Омск : Омская академия МВД России, 2016. С. 86–87.
 26. Коломиец Ю.Ю. Интегративный подход к пониманию права: целесообразность использования / Ю.Ю. Коломиец // Правові системи сучасності : взаємодія та конфлікти : міжнар . круглий стіл (16 липня 2016 р ., м . Одеса ). – Одеса : Фенікс , 2016. – С. 54–57. – Режим доступу : http://eurolaw.org.ua.
 27. Коломиец Ю. Ю. Идеология и уголовное право [Електронний ресурс / Ю. Ю. Коломиец // Матеріали Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики правозастосування» (27 грудня 2016 року). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 111–116. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/.
 28. Коломієць Ю. Ю. Інтегративна ідеологія України / Ю. Ю. Коломієць // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників сіспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 лютого 2017 року). – Київ, ГО "Київська наукова суспільнознавча організація". – С. 92–96.
 29. Коломиец Ю. Ю. Государственная идеология: целесообразность существования / Ю. Ю. Коломиец // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 23 лютого 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк, 2017. – С. 10–15.
 30. Коломієць Ю. Ю. Духовно-моральні основи кримінального права / Ю. Ю. Коломієць // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). - Одесса: Видавничій дім "Гельветика", 2017. – Т. 2. – с. 234–236.
 31. Коломиец Ю. Уголовно-правовая идеология: чьи интересы выражаются? / Ю. Коломиец // Новітні кримінально-правові дослідження - 2017 : збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 261–264.
 32. Коломиец Ю. Ю. Политика, наука, идеология и уголовное право / Ю. Ю. Коломиец // Мат-ли Міжн. наук.-практ. конференції "Політика в сфері боротьби зі злочинністю" з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту. – Ів.-Франківськ, 2017. – С. 166–169.
 33. Коломієць Ю. Ю. Символізм та раціональність кримінального закону / Ю. Ю. Коломієць // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. – Харків : Право, 2017. – С. 246–249.
 34. Коломієць Ю. Ю. Ідеологія, наука та кримінально-правова доктрина / Ю. Ю. Коломієць // «Концептуальні основи кримінальної законотворчості»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов– Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 290-300.
Степаненко Оксана Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Хлопчик О. В. Становлення принципу суб'єктивного ставлення в вину / О. В. Хлопчик // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. - 2013. - № 3. - Частина 2. - Книга 1. - С. 158-163.
 2. Хлопчик О. В. Категорії «ціль» та «доцільність» у кримінальному праві України / О. В. Хлопчик // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». - 2014. - № 9-2. - Том 2. - С. 91-94.
 3. Степаненко О. В. Доцільність як принцип кримінального права / О. В. Степаненко // Право і суспільство. Науковий журнал. - 2015. - № 2. - С. 249-258.
 4. Степаненко О. В. Реалізація принципу доцільності кримінального права в сфері кримінальної законотворчості [Електронний ресурс] / О. В. Степаненко // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове видання. - 2015. - № 1. - С. 277-281. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2015/82.pdf
 5. Степаненко О. В. Використання оціночних понять у КК України з позиції принципу доцільності кримінального права / О. В. Степаненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Право». - 2015. - Випуск 34. - Том 3. - С. 59-61.
 6. Stepanenko O. Realization of expediency principle of criminal law lawenforcement activity / O. Stepanenko // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». - 2015. - № 11/3. - С.113-117.
 7. Хлопчик О. В. Доцільність як принцип кримінального права: постановка проблеми / О. В. Хлопчик // Проблемы государствообразования и правообразования в Украине: Материалы международной научно- практической конференции, г. Симферополь, 13-14 декабря 2013 года.  Симферополь: Научное обьединение «Юридическая мысль», 2013. - С. 109-111.
 8. Хлопчик О. В. Проблеми осудності та питання доцільності [Електронний ресурс] / О. В. Хлопчик // Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі: матеріали інтернет-конференції, присвяченої пам'яті українського криміналіста, професора Л.В. Багрій- Шахматова (м. Одеса, 27 грудня 2013 p.). - Одеса, 2013. - С. 99-102. - Режим доступу: http://www.onua.edu.ua
 9. Хлопчик О. В. Теоретичні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності / О. В. Хлопчик // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2014. - С. 554-556.
 10. Xлопчик О. В. Принцип доцільності кримінального права / О. В. Xлопчик // Четверті харківські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Xарків, 16-17 травня 2014 р.) / ред. кол.: В.Я. Тацій (голова. ред.) та ін. - X. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого: Право, 2014. - С.49-51.
 11. Xлопчик О. В. До питання визначення ознак принципів кримінального права / О. В. Xлопчик // Тенденції розвитку юридичної науки в XXI столітті: [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, Національний авіаційний університет, 22 травня 2014 р.]. - С. 269-271.
 12. Xлопчик О. В. Реалізація принципу доцільності при звільненні особи від кримінальної відповідальності / О. В. Xлопчик // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / МОН України ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України ; Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». - Одеса : Юридична література, 2014. - С. 259-265.
 13. Степаненко О. В. Використання оціночних понять в Кримінальному кодексі України з позиції принципу доцільності кримінального права / О. В. Степаненко // VI Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам'яті професора В.П. Колмакова : матер. Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспір. та студ. (м. Одеса, 18 квітня 2015 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.В. Тіщенка ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2015. - С. 278-280.
 14. Степаненко О. В. Принцип доцільності кримінального права в сфері
 15.  кримінальної законотворчості: постановка проблеми / О. В. Степаненко // Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права : матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференція (м. Одеса, 20 квітня 2015 р.). - Одеса, 2015. - С. 208-213.
 16. Степаненко О. В. Принцип доцільності в контексті реформування кримінального законодавства України / О. В. Степаненко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2015. - Т. 2. - С. 233-235.
 17. Степаненко О. В. Щодо категорії «політична доцільність» в кримінальному праві / О. В. Степаненко // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад. : І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова ; відп. за вип. М. М. Стоянов. - Одеса : Юридична література, 2015. - С. 230-231.
 18. Степаненко О. В. Цілі та завдання кримінального права: співвідношення понять [Електронний ресурс] / О. В. Степаненко // Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 26-27 грудня 2015 р.) / відп. ред.: В.О. Туляков. - Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. - С. 141-147. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua
 19. Степаненко О. В. Методологія дослідження принципів кримінального права / О. В. Степаненко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 224-226.
 20. Митрофанов А. А., Степаненко О. В. Професія слідчого у світлі реформування юридичної освіти в Україні / А. А. Митрофанов, О. В. Степаненко // Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє : зб. матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Г. У. Ульянова; Національн. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса, 2016. – С. 22-25.
 21. Степаненко О. В. Правова природа інституту звільнення від кримінальної відповідальності / О. В. Степаненко //  Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 264-267.
 22. Степаненко О.В. Реалізація принципу доцільності в кримінальній правотворчості / О.В. Степаненко // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики правозастосування: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 27 грудня 2016 р.) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 75-81.
 23. Степаненко О.В. Принцип доцільності у кримінально-правовій кваліфікації злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д. ю. н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» [та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 332-335.
 24. Степаненко О.В. Реалізація принципу доцільності при здійсненні криміналізації // Традиції і новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Юридична література, 2017.
Абакіна-Пілявська Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Пілявська Л. М. Законодавче закріплення причетності до злочину: історичний аспект / Л.М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук, праць / гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. - О. : Юрид. л-ра. 2012. - Вип. 65. - С. 635-642.
 2. Пілявська Л. М. Визначення поняття причетності до злочину в теорії кримінального права / Л.М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук, праць / гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В. М. Дрьомін. - О. : Юрид. л-ра, 2012. - Вип. 67. - С. 662-668.
 3. Пілявська Л. М. Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину / Л.М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук, праць / гол. ред. С.В. Ківалов: відп. за вип. В. М. Дрьомін. - О. : Юрид. л-ра 2012. - Вип. 68. - С. 598-603.
 4. Пілявська Л. М. Заздалегідь не обіцяне потурання злочину як вид причетності до злочину / Л.М. Пілявська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Право». - 2012. - Вип. 20. - Ч . 2. - С. 69-71.
 5. Пілявська Л.M. Заздалегідь не обіцяне придбання чи збут майна здобутого злочинним шляхом як один із видів причетності до злочину / Л.М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук, праць / шл. ред. С.В. Ківалов: відп. за вип. В. М. Дрьомін. - О. : Юрид. л-ра 2013. -Вип. 69. - С. 645-651.
 6. Абакіна-Пілявська Л. М. Заздалегідь обіцяне недонесення про злочин як вид причетності до злочину / Л. М. Абакіна-Пілявська // Часопис Академії адвокатури України. - № 3 (20). - 2013. - [Електорнний ресурс]. - Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/cliasopys/article/view/724/728
 7. Абакіна-Пілявська Л. М. Міжнародні стандарти криміналізації причетності до злочину / Л. М. Абакіна-Пілявська//Науковий вісникХерсонського державного університету. Сер. «Юридичні науки». - 2013. - № 4. - С. 108-111.
 8. Абакіна-Пілявська Л. М. Причетність до злочину як кримінально-правовий інститут / Л. М. Абакіна-Пілявська // Митна справа. - 2014. - № 2(92). - Ч. 2, кн. 1. - С. 108-114.
 9. Абакіна-Пілявська Л.М. Кримінально-правовий вплив за причетність до злочину / Л. М. Абакіна-Пілявська // Молодий вчений. - № 2 (17). - 2015. – С. 713-716.
 10. Мирошниченко Н.А., Абакіна-Пілявська Л.М. Лікарська наркоманія ХХІ століття / Н.А. Мирошниченко, Л.М. Абакіна-Пілявська // Юридичний вісник. – 2017. – [депонована праця] // Юридичний вісник. – 2016. – № 5.
 11. Абакина-Пилявская Л. Н. Прикосновенность к преступлению вушловном законодательстве разных правовых систем / Л. Н. Абакина-Пилявская // Юридическая наука. - 2014. - № 1. - С. 60-64.
 12. Наукові статті, опубліковані у наукових не фахових виданнях та тези доповідей
 13. Пілявська Л. М. Місце причетності до злочину в Кримінальному кодексі / Л. М. Пілявська // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. студ. наук, конф., приев. 15-річчю Націон. ун-ту «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 26 квітня 2012 р.). - О. : Фенікс. - С. 645-647.
 14. Пілявська Л. М. Співвідношення причетності до злочину з основним злочином / Л.М. Пілявська // IV Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В. П. Колмакова : матеріали конф. (м. Одеса. 9-10 листопада 2012 р.). - О., 2012. - С. 104-106.
 15. Пілявська Л. М. Причетність до злочину в кримінально-правовій доктрині / Л. М. Пілявська // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молод, вчених, аспірантів і студентів, присв. пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла. О. В. Сурілова, В.В. Копєйчикова (до 15-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчя Одеської школи права) (м. Одеса. 17-18 листопада 2012 р.). - О. : Фенікс. - С. 93-95.
 16. Пілявська Л. М. Момент, з якого можлива причетність до злочину / Л.М. Пілявська // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матеріали Міжнар. наук.-пракг. конф., присв. 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса 30 листопада 2012 р.) / відп. за вип. B. М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична література». - О. : Фенікс. - C. 245-247.
 17. Пілявська Л. М. Щодо питання причетності до злочину / Л.М. Пілявська // Закон, проступок, відповідальність : матеріали Регіон, наук, семінару, присв. 85-річчю д.ю.н„ проф. Л. В. Багрія-Шахматова (м. Одеса, 1 лютого 2013 p.). Націон. ун-т «Одеська юридична література». - О., 2013. - С. 97-99.
 18. Пілявська Л. М. Кримінально-правова характеристика вини у причетності до злочину / Л.M. Пілявська // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16-17 травня 2013 p.). Т. 2. / відп. за вип. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - О . : Фенікс. 2013. - С . 366-368.
 19. Абакіна-Пілявська Л. М. Види причетності до злочину / Л. М. Абакіна-Пілявська // Юридична осінь - 2013 : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків. 14 листопада 2013 p.). - X . : Право, 2013. - С. 426-429.
 20. Абакіна-Пілявська  Л. М. Малозначність як ознака причетності до злочину невеликої тяжкості / Л. М. Абакіна-Пілявська // Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі: матеріали Інтернет-конференції (м. Одеса. 27 грудня 2013 р.) [Електронний ресурс].
 21. Абакіна-Пілявська  Л. М. Заздалегідь не обіцяне потурання злочину, вчинене службовою особою /  Л. М. Абакіна-Пілявська // Четверті харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук, повідомл. сучасн. міжнар. наук, конф. студентів та аспірантів, Харків, 16-17 травня 2014 р./ред. гол.: В. Я. Тацій (голов, ред.) та ін. - X. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Право, 2014. - С. 116-118.
 22. Абакіна-Пілявська  Л.  М. Причетність до основного (попереднього) злочину / Л. М. Абакіна-Пілявська // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв. ювілею академіка С. В. Ківалова (м. Одеса. 16-17 травня 2014 р .) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В. М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична література». - О. : Юрид. л-ра, 2014. - С. 550-552.
 23. Абакіна-Пілявська Л. М. Щодо питання визначення об’єкта причетності до злочину / Л.М. Абакіна-Пілявська // Матеріали Всеукраїнської Інтернет - конференції: «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права». – Одеса, 2015. - С. 275-280.
 24. Абакіна-Пілявська Л.М. Причетність до злочину середньої тяжкості / Л.М. Абакіна-Пілявська // VІ Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В.П. Колмакова : матер. Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспір. та студ. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 234-237.
 25. Абакіна-Пілявська Л.М. Моделі нормативного закріплення інституту причетності до злочину: зарубіжний досвід / Л.М. Абакіна-Пілявська // Новітні кримінально-правові дослідження – 2015 : збір- ник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко. - Миколаїв : Іліон, 2015. - С. 29-33.
 26. Абакіна-Пілявська Л. М. Предмет злочину як ознака складу причетності до злочину / Л.М. Абакіна-Пілявська // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 року, м. Одеса) : у 2 т. Т. 2. відп.ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – 668 с. - С. 228-230.
 27. Абакіна-Пілявська Л. М. Причетність до злочину за законодавством країн прецедентного типу права / Л.М. Абакіна-Пілявська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року, м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп.ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – 712 с. - С. 208-210.
 28. Абакіна-Пілявська Л.М. До питання кваліфікації причетності до злочину / Л.М. Абакіна-Пілявська // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 року) У 2 т. Т. 2 / Відпов. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 271-274.
 29. Абакіна-Пілявська Л.М. Поняття економічного злочину в доктрині кримінального права / Л.М. Абакіна-Пілявська // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали між народ. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017 року / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2017. – С. 383-385.
 30. Абакіна-Пілявська Л.М. До поняття злочинів у кредитно-фінансовій сфері / Л.М. Абакіна-Пілявська // Концептуальні основи кримінальної законотворчості:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції (Одеса, 19-20 жовтня 2017 року) / відп. ред.:  Є.Л. Стрельцов. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 424-428.
Бухтіярова Катерина Станіславівна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Бухтіярова К.С. Моральність, мораль, кримінальне право: шляхи єдності та взаємовпливу [текст] / К.С. Бухтіярова // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. №6 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – Одеса, 2012. – С.86-91 (0,45 д.а.);
 2. Бухтиярова Е.С. Духовность и уголовно-правовая политика: точки соприкосновения [текст] / Е.С. Бухтиярова // Право і суспільство. Науковий журнал. №1 / редкол: М.В. Корнієнко (голов. ред.), О.М. Джужа, О.В. Негодченко – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2014, С.188-193 (0,56 д.а.);
 3. Бухтіярова К.С. Моральна відповідальність та попередження злочинності [текст] / К.С. Бухтіярова // Порівняльно-аналітичне право Електронне наукове фахове видання №2 / редкол.: Ю.М. Бисага (голов. ред.) та ін., – Ужгород, 2014, С. 276-278. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2014/76.pdf (0,44 д.а.);
 4. Бухтиярова Е.С. К вопросу о кризисе наказания [текст] / Е.С. Бухтиярова // Legea si Viata №9/ август 2014 – Республика Молдова 2014, С.19-22. (0,54 д.а.)
 5. Бухтіярова К.С. Неотеологічна теорія в кримінальному праві: аксіологічний аспект [текст] / К. С. Бухтіярова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету №14 (2) – редкол.: А. Ф. Крижанівський (голов. ред.) та ін. – Одеса, 2015. – С. 91-95 (0,72)
 6. Бухтиярова Е.С. Нравственная санкция как элемент структуры нормы уголовного права [текст] // Науковий вісник Ужгородського національного університету №33 / редкол.: Ю. М. Бисага (голов. ред.) та ін., – Ужгород, 2015 – С. 93-96 (0,53 д.а.)
 7. Бухтиярова Е.С. Неотеологическая теория в уголовном праве: аксиологический аспект [текст] / Е.С. Бухтиярова // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юри" № 14, 2015 р. – С. 91-95(0,69 д.а.);
 8. Бухтиярова Е.С. Теологические основы криминализации // LAP LAMBERT Academic Publishing  - 2013 г., 109 с. (5,46 д.а.);
 9. Бухтиярова Е.С. Уголовное право сквозь призму религии, морали, нравственности / Е.С. Бухтиярова // Карпатський правничий часопис. Науковий журнал. №4 – вересень 2013. Львів, С.22-27 (0,5 д.а.)
 10. Бухтіярова К.С. Еврістичні можливості теологічної теорії походження права / К.С. Бухтіярова // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : Матер. Міжнар. щоріч. наук. конф. мол. вчених, аспірантів і студентів присвяч. пам'яті видат. учених-юристів П.О. Недбайло, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова (м. Одеса, 26-27 листопада 2010 р.) . 2010 . 264 с. ─ С. 172-174.
 11. Бухтиярова Е.С. Теологические основы криминализации: постановка проблемы / Е.С. Бухтиярова // Верховенство права очима правників-початківців: Матеріали Всеукраїнськой студентської наукової конференції (м. Одеса, 19 травня 2011 року). – О., 2011 – С.334-335;
 12. Бухтиярова Е.С. Религиозные основы уголовно-правового запрета// Матеріали III Всеукраїнських наукових читаннь з кримінальної юстиції пам`яті професора В.П. Колмакова/ За заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьоміна. – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 22-24;
 13. Бухтиярова Е.С. Христианские корни современного уголовного права// Правове життя сучасної України : Матеріали міждународної наукової конференції профессорсько-викладацького складу, присвяченної 15-річчу Національного університету "Одеська юридична академія" та 165-річчу Одеської школи права 20-21 квітня 2012 р./ За заг. ред. д.ю.н.,  проф. В.М. Дрьоміна. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 253-255 (0,15 д.а.);
 14. Бухтіярова К. С. Православие в системе культурных детерминант криминализации / К. С. Бухтіярова // Теоретичні та практичні проблеми забеспечення сталого розвитку державності та права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, що присвяченої 15-річчу національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012 року). – О., 2012. – С. 236-238 (0,14 д.а.);
 15. Бухтиярова Е.С. Гленвилль Уильямс и его роль в формировании доктрины обычного уголовного права / Е.С. Бухтиярова // Правове життя сучасної України: Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 травня 2013 року). – О., 2013. – С.311-313 (0,13 д.а.);
 16. Бухтиярова Е.С. Нравственная санкция в структуре уголовно-правовой нормы / Е.С. Бухтиярова // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 жовтня 2013 року). – У., 2013. – С. 178-180 (0,22 д.а.);
 17. Бухтіярова К.С. Етичні елементи структури норми кримінального права / К.С. Бухтіярова // Приоритетные направления модернизации системы права Украины: Материалы международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 11-12 октября 2013 года). – С., 2013. – С.88-91 (0,23 д.а.);
 18. Бухтіярова К.С. Моральність, мораль, кримінальне право: Від старого заповіту до сьогодення / К.С. Бухтіярова // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11-12 жовтня 2013 року). – К., 2013. – С.88 – 91 (0,3 д.а.);
 19. Бухтиярова Е.С. Уголовно-правовая охрана духовности / Е.С. Бухтиярова // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 25-26 жовтня 2013 року). – Д., 2013. – С.131-134 (0,14 д.а.);
 20. Бухтиярова Е.С. Христианское вероучение как парадигма уголовного права / Е.С. Бухтиярова // Проблеми правової реформи та розбудови громадського суспільства в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 1-2 листопада 2013 року). – Х., 2013. – С.94-97 (0,24 д.а.);
 21. Бухтиярова Е.С. Религиозно-морально-нравственные основы уголовного права / Е.С. Бухтиярова // «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Ч.2 (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2013 року). – З., 2013. – С.84-87 (0,23 д.а.);
 22. Бухтиярова Е.С. Духовность как гарантия эффективности уголовной политики / Е.С. Бухтиярова // Духовні засади сучасного право генезису: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузькі юридичні читання», присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та 20-річчю юридичної освіти на Миколаївщині (м. Миколаїв, 29-30 листопада 2013 року). – М., 2013. – С.284-286 (0,22 д.а.);
 23. Бухтиярова Е.С. К вопросу о влиянии духовности на уголовно-правовую политику Украины. / Е.С. Бухтиярова // Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі: Матеріали інтернет-конференції, присвяченої пам'яті українського криміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова (м. Одеса, 27 грудня 2013 року). – О., 2013. – С.129-131 (0,13 д.а.);
 24. Бухтиярова Е.С. Христианское вероучение как парадигма уголовного права [текст] / Е.С. Бухтиярова // Регіональний науковий семінар «Закон, проступок, відповідальність» пам’яті д. ю. н. професора Л. В.Багрій-Шахматова – Одеса, 2014 – С. 43-46. (0,24 д.а.)
 25. Бухтіярова К.С. Етична природа «Злочину»: православний погляд. / К.С. Бухтіярова // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтренет-конференції (м. Ів-Фр., 11-16 березня 2014 року). – Ів.-Фр., 2014. – С. 121-125. http://law-dep.pu.if.ua/conference2014/articles/bukhtiyarova.pdf  (0,26 д.а.)
 26. Бухтиярова Е.С. Аксиологические основы уголовного права: неотеологический вигляд / Е.С. Бухтиярова // Международная научно-практическая конференция «Аксиологические характеристики национального и международного права» (г. Москва, 30 апреля 2014 года) . – М., 2014. – С. 34-37 (0,24 д.а.)
 27. Бухтиярова Е.С. Аксиологические основы преступления: неотеологической взгляд / Е.С. Бухтиярова // Правове життя сучасної України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (м. Одеса, 16-17 травня 2014 року). – О., 2014. – С. 581-583 (0,13 д.а.);
 28. Бухтиярова Е.С. Аксиологические основы наказания: неотеологический вигляд / Е.С. Бухтиярова // Правове життя сучасної України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (м. Одеса, 16-17 травня 2014 року). – О., 2014. – С. 612-614 (0,15 д.а.);
 29. Бухтиярова Е.С. К вопросу о предупреждении преступлений: моральная ответственность [текст] / Е.С. Бухтиярова // Міжнародна науково-практична конференція «Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини», присвяченої 250-річчу трактату Чезаре Беккариа – Одеса, 2014 – С. 134-139 (0,33 д.а.);
 30. Бухтиярова Е.С. К вопросу о преодолении кризиса института уголовного наказания: краткий исторический обзор [текст] / Е.С. Бухтиярова // Міжнародна науково-практична конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України» – Одеса, 2015 – С. 226-228. (0,13 д.а.);
 31. Бухтиярова Е.С. К вопросу о преодолении кризиса института уголовного наказания: современные теории наказания [текст] / Е.С. Бухтиярова // Інтернет - конференція: «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права» – Одеса, 20 квітня 2015 року – О., 2015. – С. 83-88  (0,23 д.а.);
 32. Бухтіярова К.С. Кримінально-правова політика України як частина кримінальної політики України [текст] / К.С. Бухтіярова // Інтернет - конференція: «Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу» – Одеса, 13 грудня 2015 року – О., 2015. – С.345-347 (0,25 д.а.).
Берш Анастасія Яківна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Берш А.Я. Назначение, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера / А.Я. Берш // Науково-аналітичний журнал Митна справа. – 2013. – №3(87). – С. 288-294
 2. Берш А.Я. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление в состоянии вменяемости, но заболевшим психической болезнью до постановления приговора или во время отбывания наказания /А.Я. Берш // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. – Вип.22. – Частина 2. – 2013.– С.15-19.
 3. Берш А.Я. Виды принудительных мер медицинского характера /А.Я. Берш // Митна справа: Науково-аналітичний журнал. – 2013. – №5(89).– С. 99-105.
 4. Берш А.Я. Применение принудительных мер медицинского характера к ограниченно вменяемым, совершившим преступления /А.Я. Берш // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип. 69. – О.: Юрид. л-ра, 2016. – С. 255-261.
 5. Берш А. Я. Невменяемость в уголовном праве / А. Я. Берш // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – №10/2(262). – С.18-20.
 6. Берш А.Я. / Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера/ А.Я. Берш // Порівняльно-аналітичне право: Електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 4. – С. 177-180.
 7. Берш А.Я. Принудительные меры медицинского характера [текст]/ А.Я. Берш // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: матер. міжнар. наук.-прак. конф. (11-12 жовтня 2013 р., м. Київ). – Київ, 2013. – С.86-88.;
 8. Берш А.Я. Социальная обусловленность применения института принудительных мер медицинского характера [текст] /А.Я. Берш // Приоритетные направления модернизации системы права Украины: матер. междунар. науч.-прак. конф.(11-12 октября 2013 г., г. Симферополь).– Симферополь, 2013. – С.79-81.
 9. Берш А.Я. Принудительные меры медицинского характера [текст] /А.Я. Берш // Актуальні проблеми розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матер. міжнар. наук.-практ. конф.(22-23 березня 2013 р., м. Львів). – Львів,2013. – С. 21-22.
 10. Берш А.Я. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера [текст] /А.Я. Берш // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: матер. міжн. наук.-прак. конф. (23-24 березня 2013 р., м. Донецьк). – Донецьк, 2013. – С. 92-93.
 11. Берш А.Я. Обмежена осудність за кримінальним законодавством України [текст]/ А.Я. Берш // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (30-31 березня 2013 р., м. Ужгород). – Ужгород, 2013. – С. 172- 174.
 12. Берш А.Я. История развития законодательства о принудительных мерах медицинского характера // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку. Міжн. наук.-практ. конф. (31січня-01лютого 2014 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2014. – С.110-112.
Кузембаєв Олександр Сергійович – асистент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Кузембаєв О.С. Джерела кримінально-правового регулювання в Україні // Scientific discussion (Praha, Czech Republic) ISSN 3041-4245 The journal is registered and published in Czech Republic. – 2017. – Vol. 1, no. 8. – P. 65-72;
 2. Кузембаєв О.С. Індекс БігМака у визначенні інфляційних процесів справедливості кримінальної відповідальності // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 8. – С. 148-155;
 3. Кузембаєв О.С. Історичний аспект становлення джерел кримінального та військово-кримінального права України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 75 / Гол. ред. С.В. Ківалов.. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 187-193;
 4. Кузембаєв О.С. Порівняння понять «кримінальний закон», «закон про кримінальну відповідальність» та «кримінальне законодавство» // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. – № 2. – С. 300-303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pap.in.ua/2_2013/Kuzembaiev.pdf;
 5. Кузембаєв О.С. Нормативно-правові акти, що містять кримінально-правові норми як джерела кримінального права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 69 / Гол. ред. С.В. Ківалов.. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 238-243.
 6. Тезиси конференцій:
 7. Кузембаєв О.С. Співвідношення понять «джерело кримінального права» і «джерело кримінального закону» //  Традиції і новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. Ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 848 с. - С. 277-279
 8. Кузембаєв О.С. Кримінальне право та економічна теорія: міждисциплінарно-методологічні аспекти // Сучасні міждисциплінарні дослідження: правова урбаністика : Матеріали науково-практичної  інтернет-конференції (Одеса, 26 грудня 2016 р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. - 133 с.  С. 57-59 [Електронний ресурс] // [режим доступу]: https://bit.ly/331HYlo
 9. Кузембаєв О.С. Декомунізація кримінального закону України: законотворчі аспекти // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики її застосування : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 27 грудня 2016 р.) / відп. ред.: В.О. Туляков.  – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. - 303 с. – С. 116-120 [Електронний ресурс] // [режим доступу]: https://bit.ly/2qtAeeT
 10. Кузембаєв О.С. Роль рішень прийнятих на референдумі серед джерел кримінально-правового регулювання //  Сучасне правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 червня 2016 р. – Дніпро : ГО «Правовий світ», 2016. – С. 89-91
 11. Кузембаєв О.С. Механізми забезпечення остову кримінально-правового розвитку в умовах євроінтеграційного процесу // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів : Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 3-4 червня 2016 р.: У 2-х частинах. – Ч. 2. – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 95-96
 12. Кузембаєв О.С. Чинники у визначенні інфляційних процесів в кримінальному праві // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 10 червня 2016 року). Ред. кол.: О.В. Одерій, О.О. Волобуєва, А.С. Політова, Т.О. Лоскутов. – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2016. – 394 с. С. 112-115
 13. Кузембаєв О.С. Значення прямої дії рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному праві України // Кримінально-правова політика України у дискурсі рішень Європейського суду з прав людини :  Матеріали міжнародної  науково-практичної Інтернет-конференції (22 квітня 2016 р.). – Одеса, 2016 [Електронний ресурс] // [режим доступу]: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/4596
 14. Кузембаєв О.С. Інфляція в кримінальному законі та індекс «біг мака» у визначенні співрозмірності кримінальної відповідальності // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 217-219
 15. Кузембаєв О.С. Джерела кримінально-правового регулювання та кримінально-правової заборони в аспекті формування кримінально-правових відносин // Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 26-27 грудня 2015 р.) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 78-82  [Електронний ресурс] // [режим доступу]: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3260/Сборник_Конференции.pdf
 16. Кузембаєв О.С. Формування правової доктрини як джерела кримінального права України // «Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 5-6 червня 2015 р. – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – 140 с. С. 107-109
 17. Кузембаєв О.С. Місце Кримінального процесуального кодексу України в системі джерел кримінального права України // Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права: Матеріали всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції (20 квітня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С.191-195 [Електронний ресурс] // [режим доступу]: https://bit.ly/2r2I2nK
 18. Кузембаєв О.С. Військово-кримінальне законодавство в системі джерел кримінального права України // Правові та інституційні механізми  забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – 668 с. С. 224-226
 19. Кузембаєв О.С. Кримінальний процесуальний кодекс України – джерело кримінального права України // Закон, проступок, відповідальність : збірка наукових праць : [присвячено 85-річчю д.ю.н., проф. Л.В. Багрій-Шахматова] / відп. ред. В.О. Туляков. – Одеса : Юридична література, 2014. – 176 с. С. 39-43
 20. Кузембаєв О.С. Визначення правового статусу деяких нормативно-правових актів в системі джерел кримінального права України // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридична література, 2014. – 820 с. – C. 543-545.
 21. Кузембаєв О.С. Правовий звичай як джерело кримінального права України / О. С. Кузембаєв // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. Права». – Одеса : Юридична література, 2014. – 380 с. С. 117-122
 22. Kuzembayev A. The Sources of Criminal Law of Ukraine and Some Foreign Countries: Comparative Analysis // Legal Policy of EU Countries: Comparative Aspects. – Ankara: 2014. – P. 357-360.
 23. Кузембаєв О.С. Джерела кримінального права України та деяких європейських країн: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – 848 с. С. 699-701
 24. Кузембаєв, О.С. Колізія Кримінального кодексу України із Конституцією України в частині охорони основоположних прав людини і громадянина // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 червня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. - 140 с. – С. 40-42
 25. Кузембаєв О.С. Історичні аспекти визначення суті правової природи кримінального проступку в кримінальному праві України // Кримінальні проступки: теоретичне підґрунтя та шляхи вдосконалення законодавства України: матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Луганськ, 18-28 бер. 2013 р.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 192 с. С. 94-98
 26. Кузембаєв О.С. Співвідношення понять «кримінальний закон» та «кримінальне законодавство» // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 814 с. С. 337-339
 27. Кузембаєв О.С. Рішення Конституційного Суду України як джерело кримінального права України // Матеріали Інтернет-конференції «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі» присвяченої пам'яті українського кріміналіста, професора Л.В. Багрій-Шахматова (27 грудня 2013 року, м. Одеса). - С. 30-34
Кузьмін Едуард Едуардович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Кузьмін Е. Е. Поняття збройного конфлікту: первісні роздуми / Е. Е. Кузьмін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Юриспруденція» = International Humanitarian University Herald. Jurisprudence. – 2014. – Вип. 12. – Т. 2. – С. 187-190.
 2. Кузьмін Е. Е. Щодо критеріїв визначення збройних конфліктів: їх значення для кваліфікації та типології конфліктних ситуацій / Е. Е. Кузьмін // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України = Journal of the South Regional Center of National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2015. – № 3. – С. 195-201.
 3. Кузьмін Е. Право збройних конфліктів неміжнародного характеру: основні етапи кодифікації та прогресивного розвитку / Едуард Кузьмін // Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика = National law journal: theory and practice. – 2016. – № 3. – С. 206-209.
 4. Кузьмін Е. Е. До дискусії щодо правової природи інтернаціоналізованих збройних конфліктів неміжнародного характеру / Е. Е. Кузьмін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». – 2016. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 122-126.
 5. Кузьмін Е. Е. Окремі аспекти правової кваліфікації випадків порушення внутрішнього порядку й виникнення обстановки внутрішньої напруженості / Е. Е. Кузьмін // Право і суспільство. – 2016. – № 5. – Ч. 1. – С. 203-208.
 6. Кузьмін Е. Е. Щодо уточнення поняття та сутності термінів «правове регулювання» та «правова регламентація» в дослідженнях збройних конфліктів / Е. Е. Кузьмін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» = Scientific Herald of Uzhhorod National University. Series “Jurisprudence”. – 2016. – № 41. – Т. 2. – С. 210-213.
 7. Кузьмін Е. Е. До питання про класифікацію збройних конфліктів / Е. Е. Кузьмін // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6-7 лют. 2015 р.) / оргком.: А. А. Березовський (голов.), Т. О. Анцупова, О. С. Кізлова, Н. А. Орловська, Д. В. Кравцов, Є. Л. Стрельцов ; МГУ, Ін-т нац. та міжнар. права, ПРЦ НАПрНУ. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 161-164.
 8. Кузьмін Е. Е. До питань типології внутрішніх конфліктів: міжнародно-правовий аспект / Е. Е. Кузьмін // Právna veda a prax v treťom tisícročí : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (v. Košice, Slovenská Republika, 27-28 feb. 2015 r.) = Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Кошице, Словацька Республіка, 27-28 лют. 2015 р.) / оргком.: G. Dobrovičová, S. Romža, I. Roháč, J. Kovach, M. Řeřichová, Y. Lengerova ; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta. – Кошице : Університет Павла Йозефа Шафарика, 2015. – С. 48-50.
 9. Кузьмін Е. Е. До питання про національну та міжнародну безпеку в сучасних умовах / Е. Е. Кузьмін // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 трав. 2015 р.) : у 2-х т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», ПРЦ НАПрНУ. – Одеса : Юридична література, 2015. – Т. 1. – С. 372-374.
 10. Кузьмін Е. Е. Збройний конфлікт як джерело розвитку [Електронний ресурс] / Е. Е. Кузьмін // Международное право развития: современные тенденции и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Одесса, 17 июн. 2015 г.) / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», каф. междунар. права и междунар. отношений. – Одеса, 2015. – С. 165-167.
 11. Кузьмін Е. Е. До питання про кодифікацію та прогресивний розвиток права збройних конфліктів неміжнародного характеру / Е. Е. Кузьмін // Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті проф. Вишнякова Олександра Костянтиновича (м. Одеса, 6 листоп. 2015 р.) / наук. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Х. Бехруз ; упоряд. Ю. Ю. Акіменко, О. П. Умеренкова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», каф. права ЄС та порівняльн. правознав., наук.-освіт. клуб «Єдність у різноманітті». – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 96-99.
 12. Кузьмін Е. Е. Деякі аспекти проблеми зовнішньої допомоги сторонам у внутрішніх збройних конфліктах / Е. Е. Кузьмін // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20 трав. 2016 р.) : у 2-х т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», ПРЦ НАПрНУ. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1. – С. 329-331.
 13. Кузьмін Е. Е. Спірна класифікація деяких видів збройних конфліктів: постановка проблеми / Е. Е. Кузьмін // Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 14-15 жовт. 2016 р.) / оргком.: А. Ф. Крижановський (голов.), К. В. Громовенко, Т. С. Ківалова, В. Д. Берназ, Є. Л. Стрельцов, Д. Г. Кравцов, Д. Г. Манько ; МГУ, Ін-т нац. та міжнар. права, ПРЦ НАПрНУ. – Херсон : Гельветика, 2016. – С. 103-107.
 14. Кузьмин Э. Э. Некоторые размышления о сущности внутренних вооруженных конфликтов / Э. Э. Кузьмин // Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. вчених (м. Одеса, 27 жовт. 2016 р.) / оргком.: А. Ф. Крижановський (голов.), А. П. Овчиннікова (перш. заст.), Т. О. Крижановська (заст.), Є. Л. Стрельцов, М. П. Малицький, А. Пахлеванзаде, К. В. Громовенко, А. М. Меденцев, Т. В. Деркач, І. В. Ступак, Я. В. Лупій, Г. П. Пекліна ; МОН України, МГУ, ПРЦ НАПрНУ, Вищ. школа міжнар. віднос. та американістики, Вищ. школа комунікац., політол. та міжнар. віднос. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 109-111.
 15. Кузьмін Е. Е. Деякі міркування щодо історичних передумов політичного впливу на кваліфікацію внутрішніх збройних конфліктів / Е. Е. Кузьмін // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) : До 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчя Одеської школи права : у 2-х т. / відп. ред. Г. О. Ульянова ; МОН України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», ПРЦ НАПрНУ. – Одеса : Гельветика, 2017. – Т. 1– С. 392-394.
Маломуж Сергій Ігорович – асистент кафедри, кандидат юридичних наук
 1. Маломуж С.І. Поняття «малозначність діяння»: деякі теоретичні проблеми /С.І. Маломуж //Правове життя сучасної України: матеріали. міжнар. наук. конф. присвяч. ювілею акад. С.В. Ківалову (16-17 травня 2014 р., м. Одеса). – Т. 1. – О.: Юридична література., 2014. – С. 579-581.
 2. Маломуж С.І. Малозначність діяння у кримінально-правовій політиці: до питання шляхів удосконалення поняття //Матеріали Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (25.02.-02.03. 2014 р., Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника). – Режим доступу: http://law-dep.pu.if.ua/conference2014.
 3. Маломуж С.І. Малозначність діяння в кримінальному законодавстві зарубіжних країн: огляд результатів дослідження /С.І. Маломуж //Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конфер. «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (6-7 лютого 2015 року, м. Одеса). – С. 104-106.
 4. Маломуж С.І. До проблеми визначення малозначності діяння /Маломуж С.І. //Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права» (20 квітня 2015 року, м. Одеса). – С. 195-200.
 5. Маломуж С.І. Дослідження малозначності діяння як міжгалузевого правового поняття /С.І. Маломуж //Збірник центру наукових публікацій Велес» за матер. міжнар. наук.-практ. конфер.: «Актуальні проблеми розвитку світової науки» (14 вересня 2015 р.). – Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). Центр наукових публікацій, 2015. – С. 101-104.
 6. Маломуж С.І. Поняття малозначності діяння в контексті запровадження кримінального правопорушення //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип. 28. Том 3. – Ужгород, 2014. – С. 20-22.
 7. Маломуж С.І. Напрями удосконалення поняття малозначного діяння [Електронний ресурс] /С.І. Маломуж //Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7, №3. – С. 61-64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_3_8.pdf.
 8. Маломуж С.І. До питання обґрунтованості існування поняття «малозначність діяння» /С.І. Маломуж //Вісник прокуратури [Текст]: загальнодержавне фахове юридичне видання /Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; ред. Ю.В. Бойченко. – К.: – 2015. – №2. – С. 34 - 40.
 9. Маломуж С.І. Малозначність діяння в кримінальному судочинстві /С.І. Маломуж //Юридичний вісник [Текст]: фахове юридичне видання /Національний університет «Одеська юридична академія»; ред. Орзіх М.П. – О.: – 2015. – №2. – С. 290-295.
 10. Маломуж С.І. Відмежування малозначності діяння від подібних діянь /С.І. Маломуж //Право та суспільство [Текст]: фахове юридичне видання /Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Дніпропетровський гуманітарним університетом; ред. М.В. Корнієнко. – Д.: – 2015. – №6 (3). – С. 153-157.
 11. Маломуж С.І. Малозначність діяння в історії кримінального права України /С.І. Маломуж //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». – 2016. – №21. – С. 118 -122.
 12. Маломуж С.И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве стран СНГ /С.И. Маломуж //Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. – №2. – С. 181-184.
 13. Malomuzh S. I. Insignificance acts in the criminal law of foreign countries /S.I. Malomuzh //International Scientific Conference «Law Science and Practice in the Third Century» (Košice, Slovak Republic; February 27-28, 2015). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. – Part. 6. – P. 167-169.
 14. Маломуж С.И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве «постсоветских» государств /С.И. Маломуж //Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2015. – №2. – С. 61-65.
 15. Маломуж С.И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве Европейских государств /Маломуж С.И. //Научно-практическое правовое издание Республики Молдова «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». – 2015. – №1. – С. 141-144.
 16. Маломуж С.І. Визначення малозначності діяння за ознаками об’єктивної сторони посягання /С.І. Маломуж //Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія /за ред. проф. О.В. Козаченко, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – С. 746-765.
Іскендеров Фірдовсі Шошан огли – старший викладач кафедри
 1. Іскендеров Ф.Ш. Индивидуализация наказания по уголовному законодательству Турции [текст] / Ф.Ш. Іскендеров // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – 2010. - Вип. 55. - С. 182-184 (0,14 д.а.)
Данільченко Інга Робертівна – асистент кафедри
 1. Данильченко И.Р. К вопросу о масштабах распространения семейного (домашнего) насилия [Текст] / И.Р.Данильченко // Актуальні проблеми держави і права : сб. наук. пр. / Націон. ун-та (Одеська юридична академія). – Одеса. – Вип. 69. (0,51 д.а.)
 2. Данільченко І.Р. К вопросу о масштабах распространения семейного (домашнего) насилия [Текст] / И.Р. Данильченко // Актуальні проблеми держави і права : сб. наук. пр. / Націон. ун-та (Одеська юридична академія). – Одеса. – Вип. 69. (3.3 д.а.)
 3. Данільченко І.Р. Нормативне підгрунтя організації поводження з дітьми – жертвами насильства в сім'ї. [Текст] / І.Р.Данільченко // Актуальні проблеми держави і права : сб. наук. пр. / Націон. ун-та (Одеська юридична академія). – Одеса. – Вип. 71. – 368 С. 368-372 (0,17 д.а.)
 4. Данільченко І.Р. Насильство в сім’і: масштаб та перспективи урегулювання [текст] / І.Р. Данільченко // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу 20-21 трявня 2011 р., м.Одеса. – Т. 2. /Відп.ред. д-р юрид. наук, В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. –С. 268-270 (0,14 д.а.)
Кедик Вероніка Петрівна – асистент кафедри
 1. Кедик В.П Визначення місця здійснення злочину і межі дії кримінального закону / В.П. Кедик // «Evropský politickýaprávní diskurz»(«Европейский политико-правовой дискурс» (0,46 д.а.)
 2. Кедик В.П. Визначення місця здійснення злочину і межі дії кримінального закону [текст] / В.П. Кедик // Науковий вісник Херсонського державного університету № 2 / редкол.: Стратонов В.М. (голов. ред.) та ін., - Херсон, 2015 – С. 19-23. (0,69 д.а.)
Бібліографія Кафедри Кримінального Права

Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена ​​багатьма підручниками, посібниками та методичними розробками.

Колектив кафедри продуктивно готує монографічні видання, а саме: Сучасне кримінальне право: наукові нариси. Передмова С.В. Ківалова. Від. ред.: Н.А. Мирошниченко, Є.Л. Стрельцов. Колективна монографія. Одеса, Юрид. літ., 2017; Парадигма сучасного права.  Колективна монографія. Юрид. літ., 2017; Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016; Теоретичні аспекти кримінальної юриспруденції – монографія / гол. ред. В.О. Туляков – Одеса, Юр. література - 2015 р.; Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: монографія / авт. кол.; відп. ред. С.В. Ківалов, В. О. Туляков. – О.: Юрид. література, 2014;  та ін.; Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві – монографія / за заг. гол. ред. В.О. Туляков – Одеса, Юр. література; 4. Кримінально-правові науки Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку /співавт. Є.Л. Стрельцов, В.О. Туляков. За аг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. Правова доктрина України: у 5 т. – Х. :Право, 2013 Т. 5  та ін.

  Викладачі кафедри приймають участь у підготовці особистих монографій та інших колективних монографій. Зокрема:

  • Стрельцов Є.Л. Релігійні традиції у світській державі. Монографія. Передмова декана богословського факультету Карлова університет і у Празі докт. богослов’я, проф. Яна Благослава Лашека (Чехія). Рецензії: Вісник Національної академії Правових наук України, № 1 (80), 2015;
  • Вісник Південного регіонального центру НАПрН України, 2015, № 3). Вид-во Л. Марек, Брно. Чехія, 2014. 12,47 д.а.;
  • Економічні злочини: Теоретичний погляд. Монографія. Передмова академіка В.В. Сташиса. Одесса, Астропринт, 2001, 8 д.а.;
  • Сучасні роздуми про правові реалії. Передмова В.К. Ковальского. Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2015. 15,96 др. арк.;
  • Уголовно-правовая борьба с нетрудовыми доходами (генезис, квалификация, профилактика). Монография. Рецензія: Радянське право, 1988, № 12. Киев, Вища школа (Головне вид-во) 1988. 10, 92 п.л.;
  • Ответственность за обман заказчиков по уголовному праву. Монография. Рецензии: Радянське право, 1986, № 4; Соц. Законность, 1987, № 3. Киев, Вища школа (Головне вид-во), 1985. 7, 98 п.л.;
  • Обставини, що виключають злочинність діяння та захист від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання. Монографія. Від. ред. Є.Л. Стрельцов. Одеса: Фенікс, 2014. 17,63 д.а.;
  • «Кримінологічна доктрина у кримінальному праві», (0,8 др. арк.), в монографії «Правова доктрина України» (у 5 томах), том 5 «Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку». За загальною редакцією академіка НАН України та НАПрН України В.Я. Тація. Автор підрозділу 1.4.6. «Суб’єктивна сторона» (0,7 арк.); автор підрозділу 2.3.– 56,36 д.а. Харьков, «Право», 2013. 0,8 д.а. 0,7 д.а.;
  • Международное право ХХ1 века. Коллективная монография. Под ред. проф. В.Г. Буткевича. – 28 п. л. Автор 14 раздела «Проблемы международной ответственности». Киев, Изд. дом «Прометей», 2006. 2,3 п.л.;
  • Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами. Колективна монографія. Заг. ред. Є.Л. Стрельцова. Одеса, Фенікс, 2015. 10.8 д.а.;
  • Військові злочини: кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристики. Колективна монографія. За заг. редакцією В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова. 19,76 д.а.; Рецензії: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки, 2015;
  • Вісник Південного регіонального центру НАПрН України, 2015, № 4 Херсон: Видавничий дом: «Гельветика», 2014; Правові основи воєнної безпеки України: монографія/ Є.Л. Стрельцов, С.Т. Полторак, Ю.А., Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцькій. Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. Львів, НАСВ, 2016, 11 д.а.; Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др. ; под. ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. − 632 с. – (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»);
  • Кримінально-правове забезпечення охорони професійної діяльності журналіста : монографія / Митрофанов Ігор Іванович, Стрельцов Євген Львович ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Видавництво «Фенікс», 2017. – 304 с.;
  • Парадигма сучасного права. Монографія. Юрид. літ., 2017, 2 др. арк. Економічні злочини: сучасний погляд. Парадигма сучасного права. Монографія. Юрид. літ., 2017, 2 др. арк.;
  • Сучасне кримінальне право: наукові нариси. Передмова С.В. Ківалова. Від. ред.: Н.А. Мирошниченко, Є.Л. Стрельцов. Колективна монографія. Одеса, Юрид. літ., 2017 та ін.;
  • Березовська Н.Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив: монографія / Н.Л. Березовська. – Одеса: Фенікс, 2011. – 250 с.;
  • Полянський Є.Ю. Теорія і практика призначення покарання в кримінально-правовій доктрині США / Монографія. – Одеса, 2011. – 171 с.;
  • Дмитрук М.М. Кримінальний проступок : правова природа та ознаки: монографія [Текст] / М.М. Дмитрук – Одеса: Юридична література, 2014 – 221 с.;
  • Полянський Є.Ю., Кримінально-правова доктрина США: монографія [Текст] / Є.Ю. Полянський – Одеса: - 2014;
  • Колодін Д.О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі: монографія / Д.О. Колодін. – Одеса: Юридична література, 2014. – 200 с.;
  • Вечерова Е.Н. Некарательное уголовно-правовое воздействие на несовершеннолетних: аналитический дискурс: монография [текст] / Вечерова Евгения Николаевна.-Николаев: Илион, 2012. - 324 с.;
  • Макаренко А.С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія / А. С. Макаренко. – Одеса: Юридична література, 2013. – 264 с.;
  • Абакіна-Пілявська Л.М. Причетність до злочину в кримінальному праві України: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Л.М Абакіна-Пілявська . – Одеса. : Юридична література, 2015. – 296 с.

  Посібники та методичні матеріали, які підготували викладачі кафедри:

  • Призначення покарання в судовій практиці. Навчально метод. посібник. // гол. ред В.О. Туляков та інш.;
  • Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс. – 2011. – 116 с.;
  • Сучасна теорія кримінального права. Навчально - метод. посібник. // гол. ред. д.ю.н., проф. В.О. Туляков та інш., - Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс. – 2012. – 38 с.;
  • Кримінальний кодекс України в анекдотах, Навчальний посібник // гол. ред. проф. Ківалов С.В., проф. Туляков В.О., к.ю.н. Балобанова Д.О., – Київ: Довіра. – 2012. – 463 стр.;
  • Кваліфікація корупційних злочинів : навч.-метод. посіб. для студентів 5-го курсу Інституту прокуратури та слідства / Д. Г. Михайленко. - Одеса : Юридична література, 2013. - 136 с.;
  • International Griminal Justice : Міжнародна кримінальна юстиція : lectures / V. Tulyakov, O. Polishchuk; ОНЮА . – 2014 - 100 с ─ [електронний ресурс].;
  • Кримінальне право України. Загальна та Особлива частина: навч.-метод. посібник / авт. кол.; відп. ред. В. О. Туляков. – О.: Юрид. література, 2014. – 612 с.;
  • Текст лекцій з кримінального права «Закон. Злочин. Відповідальність» / В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко, Д. О. Балобанова; відп. ред. В. О. Туляков. – О.: Юрид. література, 2014. – 128;
  • Кримінальне право України: Навчально-методичний посібник для юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» / Відп. ред. д.ю.н., проф. В. О. Туляков. – Одеса, 2014.;
  • Міжнародна кримінальна юстиція: навч. метод. посіб. для англомовних студ. 4-го курсу НУ ОЮА / авт.: В.О. Туляков, О.М. Поліщук. - Одеса: Юридична література, 2015. –88 с.;
  • Principles of criminal law : study guide (manual) / V. Tulyakov, E. Polyansky, O. Polishchuk, S. Iaremenko. – Odesa, Yuridichna literatura, 2016. – 64 p.;
  • Кримінальна відповідальність та форми її реалізації / В.О. Туляков, Є.Ю. Полянський, М.М. Дмитрук. - навчально-метод. посібник для студентів – Одеса : Юридична література, 2015. – 50 с.
  Кафедра підготувала академічний курс з кримінального права (відповідальний редактор Є.Л. Стрельцов); Планується випуск ще низки монографій, в тому числі і з участю зарубіжних колег.
  Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри Кримінального Права

  Наукові Гуртки Кафедри Кримінального Права

  На кафедрі успішно працює науковий студентський  гурток «Актуальні проблеми кримінального права України» із залученням студентів Інституту кримінальної юстиції та факультетів, які виступають з науковими доповідями. Керівником гуртка декілька років була доцент Коломієць Ю.Ю., а на теперішній час доцент Березовська Н.Л. Студенти приймають участь у наукових студентських конференціях, які систематично проводяться у НУ “ОЮА” а також в інших вузах. Наприклад студентка Садолінська І. зайняла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (науковий керівник проф. Мирошниченко Н.А.).

   Регулярно проводяться круглі столи та майстер-класи по найбільш актуальним темам сучасної науки кримінального права. Зокрема проводились круглі столи за темами: «Потерпілий у кримінальному праві, кримінології та кримінальному процесуальному праві», «Кримінальний проступок в сучасній кримінально-правовій доктрині», «Актуальні питання кримінально-правової доктрини» тощо.

   Попереду чекає ще багато зустрічей з найцікавішою наукою кримінального права, яка сприяє охороні та захисту прав людини, а також протидії злочинності.

   Наукові Гуртки Кафедри Кримінального Права

   Контактна Інформація

   Графік роботи кафедри:
   Понеділок — П’ятниця: 8.30 — 18.00
   • Адреса: 65009, м.Одеса, вул. Академічна 2, (каб. 508)

   • Телефон: (048) 719 88 09

   • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Графік явочних днів викладачів кафедри:
   Понеділок: 15.00 — 17.00
   П’ятниця:   14.00 — 16.00