Кафедра Кримінального Процесу

Забезпечує викладання нормативної дисципліни «Кримінальних процес», а також цілого ряду спеціальних курсів

Сьогодні кафедра кримінального процесу є однією з найпотужніших в університеті, здійснюючи підготовку студентів усіх спеціальностей з дисциплін кримінально-процесуального циклу. Організаційно кафедра входить до складу факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і налічує 21 викладача, серед яких 2 доктори та 19 кандидатів наук.

Історія Кафедри

Наукові дослідження та педагогічні традиції в галузі кримінального процесуального права в місті Одесі та на Півдні України мають давню історію і беруть свій початок ще з часів славетного Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету. Досить сказати, що ще в Рішельєвському ліцеї читалося практичне судочинство, а у Новоросійському університеті кримінальний процес викладався на кафедрі кримінального права з кримінальним судоустроєм і судочинством.

Серед відомих дослідників кримінального процесу на Півдні України XIXстоліття слід назвати професора В.М. Палаузова - автора багатьох робіт з кримінального права і судочинства, укладача кримінально-та цивільно-процесуальних кодексів, який вперше здійснив фундаментальне дослідженняучасті народних представників в кримінальному судочинстві. На жаль, незаслужено був забутий професор Рішельєвського ліцею Володимир Альбертович Ліновський, роботи якого були присвячені історії права, у тому числі і генезису кримінального судочинства. Цікавою є його "Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России", виданий в Одесі в 1849 р., перевиданий у 2001 р. в Росії.

Після 1917 року викладання кримінального процесу було продовжено в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова (на юридичному факультеті, а з 1993 р. - в Юридичному інституті). З 1997 р. кримінальний процес викладається в Одеській державній (з 2000 р. - національній) юридичній академії.

1865 - створення в складі Новоросійського університету кафедри кримінального права з кримінальним судоустроєм і судочинством. Так вже повелося в університетській традиції - засновувати кафедри, що поєднують у своєму складі науковців, які досліджують кілька близьких дисциплін, які з плином часу виокремлюються в більш спеціалізовані кафедри, будучи "лакмусом" переходу навчального закладу на більш високий рівень викладання та наукових досліджень, підвищення спеціалізації викладачів.

1967 – у складі Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова створюється кафедра кримінального права, процесу та криміналістики. На ній продовжили викладання у тому числі кримінального процесу та спецкурсів кримінально-процесуального профілю.

Вересень 1991 – рішенням Вченої ради юридичного факультету, а потім і Вченої ради Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була розділена на дві: кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права.

Січень 1998 - створена кафедра кримінального процесу Одеської державної юридичної академії, яку очолив доктор юридичних наук Юрій Павлович Аленін.

У різний час на кафедріпрацювали і викладали кримінальний процес кандидати юридичних наук Іван Олексійович Крючатов, який захистив дисертацію на тему "Правова природа порушення кримінальної справи у радянському кримінальному процесі"; І.В. Михайлов, який виконав кандидатську дисертацію за темою "Органидізнання"; Наталія Анатоліївна Дрьоміна, яка захистила дисертаційне дослідження на тему "Захист у кримінальному судочинстві осіб, які мають психічні аномалії"; Олександр Борисович Муравін, який захистив у 1987 році кандидатську дисертацію за темою "Проблеми мотивування процесуальних рішень слідчого". На кафедрі також захистили кандидатські дисертації Є. Уткін, який розробляв проблеми використання науково-технічних засобів при судовому розгляді кримінальних справ. Окремої уваги заслуговує Титан вітчизняного кримінального процесу та криміналістики - Віктор Павлович Колмаков, доктор юридичних наук, автор багатьох монографій присвячених кримінальному процесу (досить згадати його "Слідчий огляд", роботу, яка й досізалишається актуальною), завдяки якому викладання кримінального процесу та наукові дослідження в ційгалузі права вийшли на сучасний високийрівень.

І в наш час кафедра кримінального процесу разом з іншими кафедрами Національного університету "Одеська юридична академія" продовжує виконувати своє головне завдання – підготовку фахівців-юристів для роботи в суді та правоохоронних органах: прокуратурі, органах МВС, СБУ (головним чином на слідчу роботу), адвокатурі.

Історія Кафедри Кримінального Процесу

Кафедра Кримінального Процесу Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін:

 • Теорія доказів у кримінальному провадженні;
 • Складання процесуальних документів в кримінальному провадженні;
 • Судові рішення в кримінальному провадженні;
 • Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні;
 • Проведення слідчих (розшукових) дій;
 • Досудове розслідування;
 • Судове провадження;
 • Кримінально-процесуальні акти;
 • Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні;
 • Міжнародне співробітництво в кримінальному судочинстві;
 • Використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні;
 • Заходи забезпечення кримінального провадження;
 • Захист і представництво в кримінальному провадженні;
 • Актуальні проблеми правосуддя в кримінальному провадженні.
 • Правова допомога при застосуванні заходів забезпечення кримін. провадження;

Викладачі кафедри активно здійснюють наукові дослідження в галузі кримінального процесу, готують пропозиції до проектів нормативно-правових актів, надають наукові висновки щодо правильного й однакового застосування норм кримінального процесуального права. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь в організації та проведенні лекцій для працівників судових та правоохоронних органів.

Слід відзначити широку репрезентативність наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри в провідних спеціалізованих юридичних виданнях, серед яких, зокрема, «Право України», «Вісник прокуратури», «Вісник кримінального судочинства», «Вісник Академії адвокатури України», «Актуальні проблеми держави і права», «Митна справа», «Юридичний вісник» ,«Прикарпатський юридичний вісник», «Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України», «Молодий вчений» та інші.

Представники кафедри беруть активну участь в реалізації ініціативи президента НУ «ОЮА» академіка С. В. Ківалова щодо викладання юридичних дисциплін англійською мовою. Зокрема, викладачі О.О. Торбас і А.С. Степаненко забезпечують проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни Criminal Proceedings.

Активна наукова і педагогічна робота співробітників кафедри неодноразово була відзначена на університетському та державному рівні. Професору Ю.П. Аленіну присвоєно почесне звання Заслужений юрист України. Низкою відомчих нагород відзначені доценти І.В. Гловюк, М.М. Стоянов і Т.В. Лукашкіна.

Кафедра Забезпечує Викладання Наступних Дисциплін

Персоналії Кафедри Кримінального Процесу

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Гловюк
Ірина Василівна

завідувач кафедри,
доктор юридичних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальні функції, суб'єкти кримінального провадження, заходи забезпечення кримінального провадження, судовий контроль.

Аленін
Юрій Павлович

доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри

Сфера наукових інтересів: процесуальні і криміналістичні аспекти проведення слідчих (розшукових) дій, початок кримінального провадження, заходи кримінально-процесуального примусу, процесуальна самостійність слідчого, загальні умови досудового розслідування, інститут повідомлення про підозру, розслідування тяжких і особливо злочинів.

Волошина
Владлена Костянтинівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: дослідження актуальних питань визначення поняття, системи принципів кримінального провадження, особливості реалізації принципів кримінального провадження на окремих стадіях кримінального процесу.

Гуртіева
Людмила Миколаївна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: етичні засади діяльності слідчого, кримінальне процесуальне доказування.

Пожар
Вадим Георгійович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: суб'єкти кримінального процесу, кримінально-процесуальні рішення.

Смирнов
Максим Іванович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: міжнародне співробітництво в кримінальному процесі, взаємна правова допомога в кримінальному процесі, технологія відеоконференцзв'язку в кримінальному провадженні.

Стоянов
Микола Михайлович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: теорія доказів у кримінальному провадженні, захист у кримінальному провадженні.

Шилін
Денис Вікторович

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: теорія доказів у кримінальному процесі, доказове право, преюдиція в кримінальному процесі.

Мудрак
Інна Василівна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: судові дебати у генезі національного кримінального судочинства; механізм мовної дії в судових дебатах у кримінальному судочинстві; комунікативний процес в судових дебатах у кримінальному судочинстві; кримінально-процесуальна активність професійних і непрофесійних учасників судових дебатів; судова промова в науці кримінального процесуального права.

Підгородинська
Анастасія Вікторівна

доцент кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародна співпраця в кримінальному процесі; міжнародний кримінальний процес.

Лукашкіна
Тетяна Василівна

доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальне доказування, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, ювенальна юстиція, судове провадження.

Мурзановська
Аліна Владиславівна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: примусові заходи в кримінальному процесі: теоретичні та організаційно-правові проблеми реалізації кримінально-процесуальної відповідальності.

Торбас
Олександр Олександрович

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: закінчення досудового розслідування, закриття кримінального провадження, відкриття матеріалів кримінального провадження.

Малахова
Ольга Валентинівна

кандидат юридичних наук,
старший викладач

Сфера наукових інтересів: проблеми доказування у кримінальному провадженні; допустимість доказів; засоби збирання і перевірки доказів, реалізація принципу змагальності в кримінальному провадженні; теорія favor defensionis; реалізація інституту сприяння захисту в кримінально-процесуальному доказуванні.

Степаненко
Андрій Сергійович

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: доказове право, стандарти доведення, порівняльне кримінальне процесуальне право.

Дрішлюк
Катерина Володимирівна

старший викладач кафедри

Сфера наукових інтересів: діяльність захисника в кримінальному провадженні, надання безоплатної правової допомоги.

Чупрікова
Ірина Леонідівна

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри

Сфера наукових інтересів: кримінальне процесуальне доказування, властивості доказів, допустимість доказів.

Завтур
Віктор Андрійович

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальне доказування, заходи забезпечення кримінального провадження, судовий контроль, використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні.

Мисюра
Анатолій Миколайович

асистент

Сфера наукових інтересів: проблеми доказування у кримінальному провадженні, суб'єкти кримінального провадження, досудове провадження.

Лановенко
Тетяна Григорівна

старший лаборант

Грубська
Віталіна

лаборант

Гавгаш
Ірина

лаборант
Персоналії Кафедри Кримінального Процесу

Бібліографія Кафедри Кримінального Процесу

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Гловюк Ірина Василівна – завідувач кафедри доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. - Х.: Одіссей, 2013. - 1104 с. (ст.ст. 21, 24 гл. 2, ст.ст. 55-57 гл. 3, гл. 10-17, 26, ст.ст. 342-350 гл. 28, ст.ст. 351-353 гл. 28 (у співавторстві із Т.В. Лукашкіною), гл. 32 (у співавторстві із С.М. Міщенком), гл. 35 (у співавторстві із Д.В. Шиліним) – С. 67-71, 75-76, 165-178, 322-379, 588-603, 644-659, 758-792, 819-835.
 2. Гловюк І.В. Оскарження недотримання розумних строків у досудовому провадженні // Перспективи розвитку діяльності органів досудового розслідування: процесуальний та організаційний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 29 квітня 2013 р. / редкол.: Л.В. Черечукіна, О.Г. Русанова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – С. 259-264.
 3. Гловюк І.В. Деякі проблеми кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2013. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – Т.3. – С. 112-115.
 4. Гловюк І.В. Поняття процесуального керівництва прокурора досудовим розслідуванням // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, – С. 202-206.
 5. Гловюк І.В. Сутність кримінально-процесуальної функції обвинувачення у контексті практики Європейського суду з прав людини // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 319-327.
 6. Гловюк І.В. Деякі аспекти доказування у кримінальному провадженні на підставі угод // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. - №3/1. // https://bit.ly/2Or8iQG
 7. Гловюк І.В. Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 2(6). - С. 84-89.
 8. Гловюк І.В. Деякі проблеми закриття кримінального провадження, що здійснюється у формі приватного обвинувачення, за новим КПК України // Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали круглого столу 20 листопада 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 18-21.
 9. Гловюк І.В. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності свідка // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2013 року). – Івано-Франківськ, Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – С. 68-72.
 10. Гловюк І.В. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності потерпілого у кримінальному провадженні України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - № 1082. - Серія "Право". 2013. - Випуск №16. - С. 233-236.
 11. Гловюк І.В. Право не свідчити проти себе як елемент справедливого судового розгляду (на прикладі рішень ЄСПЛ щодо України) // Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві: матеріали наук.-практ. конф., 13 грудня 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С. 39-44.
 12. Гловюк І.В. Питання процесуального статусу майна, добровільно виданого у ході кримінального провадження // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті», 29 листопада 2013 року. – Одеса: ОДУВС, 2013. – С. 67-68.
 13. Гловюк І.В. Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - №3 (20). // Режим доступу: https://bit.ly/37jkRq3
 14. Гловюк І.В. Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. ХІІІ. – Одеса, 2013. – С. 520-528.
 15. Гловюк І.В. Деякі питання забезпечення права на захист в контексті європейських стандартів кримінального судочинства // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. - С. 120-124.
 16. Гловюк І.В. Участь потерпілого у кримінально-процесуальному доказуванні: деякі питання // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – Вип. 1. – С. 135-145.
 17. Гловюк І. Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 442-443.
 18. Гловюк І.В. Деякі питання застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні України // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. третьої міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014. - С. 147-164.
 19. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальна функція захисту: деякі проблеми визначення поняття та змісту // Право і громадянське суспільство. – 2014. - №3 (8). – С. 121-130. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/341i8zj
 20. Гловюк І.В. Діяльність суду присяжних в Україні за КПК 2012 року: окремі організаційні та процесуальні аспекти // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія "Юридичні науки". – 2014. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 209-213.
 21. Гловюк І.В. Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею // Право України. – 2014. – №10. – С. 97-105.
 22. Гловюк І.В. Деякі проблеми відкриття матеріалів досудового розслідування // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції: Матеріали VI Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції", частина 1. 30 жовтня 2014 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 167-168.
 23. Гловюк І. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. – 430 с. – С. 88-91.
 24. Гловюк І.В. Деякі питання закриття кримінального провадження щодо померлого підозрюваного, обвинуваченого // Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 5 грудня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 57-59.
 25. Гловюк І.В. Щодо можливості здійснення кримінального переслідування стосовно юридичної особи: пропозиції у контексті оновленого кримінального процесуального законодавства // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2014 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2014. – С. 65-70.
 26. Гловюк І.В. Вердикт присяжних: de lege ferenda // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - №5. – С. 345-348. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/104.pdf
 27. Гловюк І.В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: питання визначення функціональної природи // Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні: збірник матеріалів Інтернет-конференції (Київ, 28 листопада 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – С. 84-87.
 28. Гловюк І.В. Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // Юридичний вісник. – 2014. - №6. – С. 274-281.
 29. Гловюк І. В. Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. ХІV. – Одеса, 2014. – С. 299-311.
 30. Гловюк І. В. Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації / І. В. Гловюк // Молодий вчений. — 2015. — №2 (17). – Ч. 1. – С. 216-219.
 31. Гловюк І.В. Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - №1. – С. 9-14.
 32. Гловюк І.В. Питання оцінки наявності безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, при розгляді слідчим суддею клопотань про обшук у порядку ст. 233 КПК // Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. - С. 32-35.
 33. Гловюк І.В. Деякі проблеми, що виникають при розгляді слідчими суддями клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 95-97.
 34. Гловюк І. Деякі питання застосування статті 245 Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – С. 414-415.
 35. Гловюк І.В. Деякі проблеми проведення освідування у кримінальному провадженні // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: Збірник матеріалів четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 24-25 квітня 2015 року). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 77-80.
 36. Гловюк І.В. Деякі питання закінчення досудового розслідування складанням клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2015. – С. 64-66.
 37. Гловюк І.В. Деякі питання судового контролю у досудовому провадженні // Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст] : зб. Тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 77-79.
 38. Гловюк І.В. Адвокат свідка: питання регламентації кримінально-процесуального статусу // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І.В. Гловюк, О.В Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 180-182.
 39. Гловюк І.В. Оцінка допустимості результатів негласних слідчих (розшукових) дій у судовій практиці // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 26 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 35-38.
 40. Гловюк І.В. Особистий обшук: до питання розробки нормативної моделі // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 114-116.
 41. Гловюк І.В. Подання сторонами доказів у судовому розгляді: проблемні питання // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - №3. – С. 28-33.
 42. Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України. – 2015. - №7. – С. 16-25.
 43. Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у досудовому провадженні: проблеми визначення // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. ХVІІ. – Одеса, 2015. – С. 278-296.
 44. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія / І.В. Гловюк. – Одеса: Юридична література, 2015. – 712 с.
 45. Гловюк І.В. Провокація при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та її вплив на допустимість доказів // Актуальні проблеми досудового розслідування: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23 жовтня 2015 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, В.П. Горбачов, Т.О. Лоскутов. – Кривий Ріг: Центр оперативного друку «Геліос», – С. 35-39.
 46. Гловюк І.В. Розгляд та вирішення скарг слідчим суддею: проблемні питання // Вісник Асоціації слідчих суддів України. – 2016. - №1. – С. 30-31.
 47. Гловюк І.В. Використання положень статті 206 Кримінального процесуального кодексу при здійсненні захисту у кримінальному провадженні // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - №2. – С. 24-30.
 48. Гловюк І.В. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. - №8. – С. 155-160.
 49. Гловюк І.В. Сторона обвинувачення як суб’єкт доказування при вирішенні питання про арешт майна // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - №3. – С. 18-25.
 50. Гловюк І.В. Стаття 206 КПК України та розслідування жорстокого поводження (у контексті ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 181-186.
 51. Гловюк І.В. Адвокат як учасник судово-контрольних проваджень у досудовому розслідуванні // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/ - С. 7-11.
 52. Гловюк І.В. Актуальні проблеми вдосконалення нормативної регламентації ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада 2016 року) / упор. Ю. С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 73-77.
 53. Гловюк І.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, як учасник кримінального провадження: проблемні питання // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 42-46.
 54. Гловюк І.В. Застосування практики ЄСПЛ при розгляді слідчим суддею клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.М., 2016. – С. 46-52.
 55. Гловюк І. Деякі питання участі адвоката в судово-контрольних провадженнях у досудовому розслідуванні: питання правової визначеності та ефективності правореалізації // Юридичний вісник. – 2016. - №4. – С. 180-190.
 56. Гловюк І.В. Деякі питання нормативної регламентації поліцейських заходів (у контексті співвідношення Закону України "Про Національну поліцію" та Кримінального процесуального кодексу України) // Принципи та стандарти змагального кримінального процесу на досудовому провадженні : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Дніпро, 7 груд. 2016 р.) / ред. кол. : О.Ф. Кобзар, В.В. Рогальська, А.Г. Гаркуша. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 57-60.
 57. Гловюк І.В. Забезпечення подання стороною обвинувачення виправдувальних доказів у судовому розгляді // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 354-356.
 58. Гловюк І.В., Пожар В.Г., Торбас О.О. Проблеми вдосконалення надання професійної правничої допомоги під час обшуку житла та іншого володіння особи // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. - Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 251-253.
 59. Гловюк І.В. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи: проблемні питання // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення судової і правоохоронної систем : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. - С. 86-90.
 60. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт // Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал. процесуальн. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., академіка НАПрНУ Ю.М. Грошевого (м. Харків, 16 грудня 2016 р.); [зб. ст.] / ред-кол. О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. – Харків: Право, 2017. – С. 215-221.
 61. Гловюк І.В. Деякі питання дотримання права на захист у досудовому розслідуванні // Вісник кримінального судочинства. – 2017. - №2. – С. 33-39.
 62. Гловюк І.В., Стоянов М.М. Проблемні питання застосування п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК у судовій практиці // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - №2. – С. 173-176. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2017/49.pdf
 63. Гловюк І.В. Актуальні проблеми вдосконалення кримінально-процесуального статусу заявника // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. - №11. – С. 117-123.
 64. Гловюк І.В. Загальнi правила застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження: питання системностi // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. - №12. – С. 87-92.
 65. Гловюк І.В. Деякі питання арешту майна з метою збереження речових доказів // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали V Міжнародного круглого столу (26 трав. 2017 р., м. Одеса) / відп. за вип. : В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, А.О. Панасюк; НУ «ОЮА», ПРЦ НАПрН України. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 28-31.
 66. Гловюк І.В. Укладення угод про визнання винуватості: окремі питання у контексті оновлення законодавства // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2017 року) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький. – Львів: ЛьвДУВС. ЛДУВС. – С. 40-42
 67. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді та забезпечення розумності строків досудового розслідування: проблемні питання реалізації // Вісник Асоціації слідчих суддів України. – 2017. - №2 (3). – С. 36-39.
 68. Гловюк І.В. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»: Quo vadis? // Режим доступу: https://bit.ly/330s2Qy
 69. Гловюк І.В. Тримання під вартою у судовому провадженні в суді І інстанції у контексті рішення «Ігнатов проти України» // Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права: матеріали круглого столу (м. Дніпро, 24 листоп. 2017 р.); уклад.: д-р юрид. наук, доц. А.М. Кучук; канд. юрид. наук, доц. О.О. Орлова. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – С. 9-11.
 70. Гловюк І., Стоянов М. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання // Право України. – 2017. – №12. – С. 19-26
 71. Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-методичний посібник / І. В. Гловюк, М. М. Стоянов, В. А. Завтур. — Одеса : Юридична література, 2017. — 224 с.
 72. Гловюк І.В. Деякі проблемні питання виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи // Захист прав людини в парадигмі верховенства права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17-18 травня 2017 року. – К.: Академії адвокатури України «A Press», 2017. – С. 159-163.
 73. Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні : навчально-методичний посібник / уклад.: І.В. Гловюк, Т.В. Лукашкіна, М.М. Стоянов, О.В. Малахова. — Одеса : Юридична література, 2018. — 204 с.
 74. Гловюк І.В. Проблемні питання застосування тримання під вартою у підготовчому судовому провадженні (у розрізі практики ЄСПЛ) // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 245-248.
 75. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні аспекти протидії торгівлі людьми // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С 28-31.
 76. Гловюк І.В. Проблемнi питання забезпечення належної правової процедури обшуку (у розрiзi новел КПК України) // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. - №14. – С. 141-149.
 77. Гловюк І.В. Пропорційність та механізм кримінально-процесуального регулювання: теорія і практика // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 1148 с. – С. 12-39.
 78. Аленін Ю.П., Гловюк І.В. Питання розширення процесуальних можливостей потерпілого щодо використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми реформування кримінальної юстиції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 20 квітня 2018 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний1 університет, 2018. - С. 50-53.
 79. Гловюк І.В. Проблемні питання застосування положень статті 255 КПК України у контексті практики ЄСПЛ // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 30 бер. 2018 р. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. - С. 27-31
 80. Гловюк І.В. Потерпілий як ініціатор обрання та зміни запобіжного заходу у судовому провадженні в суді і інстанції: аспекти правової регламентації // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – С. 272-275.
 81. Гловюк І.В. Питання ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування у контекстi практики ЄСПЛ // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. - №15. – С. 151-159
 82. Гловюк І.В. Деякі кримінально-процесуальні аспекти діяльності Державного бюро розслідувань // Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова (голова) [та ін.]. — Одеса : Юридична література, 2018. – С. 247-250.
 83. Гловюк І.В., Стоянов М.М. Проблеми тлумачення ч. 6 ст. 107 КПК України у контексті оновленого кримінального процесуального законодавства // Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у контексті судової реформи в Україні: матеріали науково-практичного семінару (м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 15 червня 2018 р.) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. – С. 80-83.
 84. Гловюк І.В. Резолютивна частина ухвали слідчого судді та право на справедливий суд // Практика Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і суду: виклики та перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (13 червня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. - С. 40-44.
 85. Гловюк І.В. Питання «якості закону» у контексті частини другої статті 26 Закону України «Про Національну поліцію» // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: Збірник матеріалів шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 25 травня 2018 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2018. – С. 132-137.
Аленін Юрій Павлович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України
 1. Щодо визначення принципу обов’язковості процесуальних рішень у системі принципів кримінального процесу // Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу(Одеса, 20-21 квітня 2012р.)/ За ред. д-ра юрид.наук, проф. В.М. Дрьоміна // Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012. – С.346-348.
 2. Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях// Актуальні проблеми держави таправа: збірник наукових праць.Вип.64/ ред.кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп.за вип.В.М. Дрьомін.-О.: Юрид.літ.,2012.- С.511-517.
 3. Волошина В.К. Визначення принципу поваги до людської гідності за новим Кримінальним процесуальним законодавством // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року).- Одеса: Фенікс, 2012.-С.298-300.
 4. Аленин Ю.П. Расследование тяжких преступлений: Науч.-практ. пособие / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко, Л.И. Аркуша ; ОНЮА . – Х. : Одиссей, 2006 . – 256 с. Аленін Ю.П. Організація розслідування і тактика слідчих дій.Методичний посібник – Одеса, 2000. Аленін Ю.П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, І.В. Гловюк та ін. – Одеса: Фенікс, 2012. – 138 с.
 5. Аленін Ю. Гловюк І. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури // Право України. – 2008. – № 8. – С. 98-103.
 6. Аленін Ю. Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. – 2003. – №4. – C.30-32.
 7. Аленін Ю. Кафедра кримінального процесу / Ю. Аленін, І. Гловюк // Юридичний вісник. 2012. №4. ─ С. 99-105.
 8. Аленін Ю. Лукашкіна Т. Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів // Юридичний вісник. – 2011. – №4. – С. 68-73.
 9. Аленін Ю. П. Особливості відкриття матеріалів іншій стороні за новим КПК України: здобутки та прорахунки /// Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 89-94.
 10. Аленін Ю., Гловюк І. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання // Право України. – 2013. - №11. – С. 112-119.
 11. Аленін Ю.П. Характеристика методів та прийомів, які застосовуються при розкритті осередків злочинів зі стадії їх розпізнання / Ю.П. Аленін // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – Вип. 20. – С. 175-184.
 12. Аленін Ю.П. Класифікація сексуальних агресорів та її значення в розслідуванні злочинів / Ю.П. Аленін // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 3. – С. 16-23.
 13. Аленін Ю.П. Класифікація слідчих дій як головного засобу збирання доказів на досудових стадіях кримінального процесу // Зб. наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2001. – №1.
 14. Аленін Ю.П. Лукашкіна Т.В. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4. – С. 222-228.
 15. Аленін Ю.П. Особливості початку досудового розслідування за новим КПК України (позитивні і негативні аспекти) // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" Т. XI / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за випуск В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – С. 395-403.
 16. Аленін Ю.П. Пашковський М.І. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом : тенденції розвитку кримінально-процесуальних інститутів // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. – 2000. Вип. 8: Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом. – С. 63-70.
 17. Аленін Ю.П. Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1(5). – С. 198-203.
 18. Аленін Ю.П. Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого / Ю.П. Аленін // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 44 . – С. 149-164.
 19. Аленін Ю.П., Гловюк І.В. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – №1. – С. 161-169.
 20. Аленін Ю. Кафедра кримінального процесу / Ю. Аленін, І. Гловюк // Юридичний вісник. – 2012. – №4. – С. 99-105.
 21. Аленін Ю.П. Деякі питання речових доказів у кримінальному провадженні // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 273-275.
 22. Аленін Ю.П., Подобний О.О. Використання методики розкриття осередків злочинів в оперативно-розшуковій діяльності // Науковий вісник Львівського ДУВС. – 2017. - №1. – С. 3-12.
 23. Аленін Ю. П. Напрями удосконалення законодавства з метою підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування / Ю. П. Аленін //Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 22-26. 0,33 др. арк.
 24. Аленін Ю. П. Процесуальні особливості огляду транспортного засобу за чинним КПК України / Ю. П. Аленін, О. О. Торбас // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 31 бер. 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 3-5. 0,16 др.арк.
 25. Аленін Ю.П. Проблемні питання регламентації кримінально-процесуальної компетенції окремих учасників кримінального провадження // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 352-354.
 26. Аленін Ю.П., Торбас О.О. Деякі шляхи вдосконалення чинного КПК України: регламентація досудового розслідування / Ю.П. Аленін, О.О. Торбас // Процесуальні аспекти досудового розслідування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. – Одеса: ОДУВС, 2017. – С. 10-12.
 27. Аленін Ю.П., Торбас О.О. Процесуальні особливості огляду транспортного засобу за чинним КПК України / Ю.П. Аленін, О.О. Торбас // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 31 бер. 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 3-5.
 28. Аленін Ю., Малахова О. Проблемні питання продовження строку досудового розслідування слідчим суддею // Право України. - 2018. - №8. - С. 60-71.
Волошина Владлена Костянтинівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Щодо визначення принципу обов’язковості процесуальних рішень у системі принципів кримінального процесу // Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу(Одеса, 20-21 квітня 2012р.)/ За ред. д-ра юрид.наук, проф. В.М. Дрьоміна // Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012. – С.346-348.
 2. Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях// Актуальні проблеми держави таправа: збірник наукових праць.Вип.64/ ред.кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп.за вип.В.М. Дрьомін.-О.: Юрид.літ.,2012.- С.511-517.
 3. Волошина В.К. Визначення принципу поваги до людської гідності за новим Кримінальним процесуальним законодавством // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року).- Одеса: Фенікс, 2012.-С.298-300.
 4. Волошина В.К. Принцип особистої недоторканності за новим КПК України // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнарод. наук. конф. ( Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія».- Одеса: Фенікс, 2012.-С.357-359.
 5. Волошина В.К. Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях // Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць. Вип. 64 / ред. кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін.-О.: Юрид. літ., 2012.- С.511-517. ( 0,41д.а.)
 6. Волошина В.К. Поняття та зміст принципу нерозголошення відомостей досудового розслідування за новим КПК України // Митна справа.-2012.-№6.-Ч.2.-Книга 2.-С.117-122.(0,43 д.а.)
 7. Волошина В.К. Принцип вільної оцінки доказів та його роль в доказуванні// Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць.Вип.69. / ред. кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін..-О.: Юрид. літ., 2013.
 8. Волошина В.К. Принцип презумпції невинуватості у доказуванні Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу(Одеса, 2013р.)/ За ред. д-ра юрид.наук, проф. В.М. Дрьоміна // Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2013.
 9. Волошина В.К. Принцип обовязковості процесуальних рішень як засада досудового розслідування// Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013) / Відп. за випуск д.ю.н.., проф. Ю.П. Аленін; НУ «Одеська юридична академія».-Одеса: Юридична література, 2013.-С.80-84.
 10. Волошина В.К. Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим КПК // «Кримінальне процесуальне законодавство України: ґенеза, сучасний стан, перспективи»
 11. Волошина В.К. Визначення принципу неторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. (Дніпропетровськ, 31 жовтня 2014 р.).- Дніпропетровськ: Середняк Т.К.., - Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014.- С.25-27.- 0,15 др.арк.
 12. Волошина В.К. Визначення принципу пропорційності у кримінальному провадженні // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 114-116. 0,13 др.арк.
 13. Волошина В.К. Відображення принципу гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами у кримінальному провадженні //Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт- Сервіс, 2015. – С.412-414.- 0,15 др.арк.
 14. Волошина В.К. Деякі питання забезпечення права на захист у кримінальному провадженні // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах:матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня,2014р.).- К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014.- С.85-88.- 0,22 др.арк.
 15. Волошина В.К. Деякі питання участі захисника у кримінальному провадженні// Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І.В. Гловюк, О.В Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 179-180.- 0,16 др.арк.
 16. Волошина В.К. Загальна характеристика принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадження // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова ( 16-17 травня., м.Одеса) : у 2 т. Т.1 / від.ред. В.М. Дрьомін. - Одеса: Юридична література, 2014.- С.659-661.- 0,13 др.арк.
 17. Волошина В.К. Зміст принципу гласності та відкритості у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013р.). – Одесса: Фенікс, 2013. – С.240-243. 0,19 др.арк.
 18. Волошина В.К. Обмеження дії принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканність під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження//Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня 2015р.) /відп.за вип.: В.В.Тіщенко, О.П. Ващук; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України.- Одеса: Юридична література,2015.-С.61-66.- 0,27 др.арк.
 19. Волошина В.К. Поняття та зміст принципу нерозголошення відомостей досудового розслідування за новим КПК України // Митна справа. №. 6. – Ч. 2. Кн. 2. – С. 117-122 0,43 д.а.
 20. Волошина В.К. Поняття та система принципів кримінального провадження /В.К. Волошина, Ю.П. Аленін // Наукові праці Національного університету « Одеська юридична академія», 2014. - Том XIV: Режим доступу: http://naukovipraci.nuoua.od.ua/tom-xiv
 21. Волошина В.К. Принцип вільної оцінки доказів та його відображення у стадії виконання судових рішень // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С.407-411. 0,19 др.арк.
 22. Волошина В.К. Принцип вільної оцінки доказів та його роль в доказуванні// Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць. – Вип.69. / ред. кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін.. – О.: Юрид. літ., 2013. 0,43 др.арк.
 23. Волошина В.К. Принцип обов’язковості процесуальних рішень як засада досудового розслідування // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013) / Відп. за випуск д.ю.н.., проф. Ю.П. Аленін; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2013. – С.80-84. 0,23 др.арк.
 24. Волошина В.К. Принцип презумпції невинуватості у доказуванні // Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу(Одеса, 2013р.)/ За ред. д-ра юрид.наук, проф. В.М. Дрьоміна // Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2013.- 0,15 др.арк.
 25. Волошина В.К. Принцип публічності у кримінальному провадженні // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015р.)/ відп.ред. Ю.П. Аленін.- Одеса: НУ «Одеська юридична академія». - С.46-48.- 0,22 др.арк.
 26. Волошина В.К. Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2(6). – С. 166-172. 0,36 др.арк.
 27. Волошина В.К. Щодо поняття принципів кримінального провадження // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня, м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2015. – С. 320-322.- 0,16 др.арк.
 28. Волошина В.К. Визначення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону як засади кримінального провадження// Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євро інтеграції:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2т.Т.2 / відп.ред. М. В. Афанасьєва.-Одеса: Юридична література, 2016.-С.278-280.
 29. Волошина В.К. Щодо визначення всебічності, повноти та неупередженості дослідження обставин як засади кримінального провадження// Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції,м.Одеса, 2 квітня 2016р./ відп.за вип..: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В.Гловюк, М.В. Шкрибайло ; Нац.ун-т «Одес.юрид.акад.»- Одеса: Юридична література, 2016.-С.35-37.
 30. Волошина В.К. Некоторые вопросы определения гласности и открытости в уголовном производстве // Современные проблемы организации расследования преступлений : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 3 июня 2016 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол. И.Г. Мухин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2016. – С.28-31.-187с.
 31. Волошина В.К Право на захист у кримінальному провадженні та порядок його забезпечення //Актуальні проблеми кримінального права, процесу,криміналістики та оперативно-розшукової діяльності:тези Всеукраїнської Науково-практичної конференції (Хмельницький 3 березня 2017 року).-Хмельницький: Вид-во НАДПСУ. – 2017. – С.494-497
 32. Волошина В.К. Зміст засади недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні // Традиції та новації юридичної науки: минуле , сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 19 травня 2017р.) У 2-х т.Т.2/ відп.за ред. Г.О. Ульянова.-Одеса:»Гельветика,2017. – С.361-364.
 33. Волошина В.К. Забезпечення права на захист у кримінальному провадженні // Всеукраїнська науково-практична конференція "Протидія злочинності: теорія та практика" від 19 жовтня 2016 року.
 34. Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник для студентів Юридичного коледжу: Одеса: Фенікс, 2012. – 178 с.
 35. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного коледжу – 2-е вид., допов. та переробл. / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар,Д.В.Шилін та ін..Одеса:Фенікс,2013.-234с.
 36. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: навч.-метод.посібник / М.І. Пашковський, А.В.ПІдгородинська, В.К. Волошина .-2-е вид., допов. та переробл.-Одеса, 2016.-140с.
Гуртіева Людмила Миколаївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Гуртієва Л. М. Теорія доказів у кримінальному судочинстві : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. – Одеса : Фенікс, 2016. – 80 с.
 2. Гуртієва Л. М. Судові рішення у кримінальному провадженні України : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. − Одеса : Фенікс, 2017. − 112 с.
 3. Гуртієва Л. М. Поняття та сутність моральнісних цінностей особи у сфері кримінального процесу / Л. М. Гуртієва // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. - Одеса : Фенікс, 2010. - Вип. 40. - С. 151-159.
 4. Гуртієва Л.М. Етичний аспект криминально - процесуальних відносин слідчого з суб'єктами кримінального процесу. / Л.М. Гуртіева //Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія" : Південноукраїнський центр гендерних проблем,2012.–Вип.44.C. 342 - 351.
 5. Гуртієва Л. M. Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві / Л. M. Гуртієва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ;МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67. - С. 578-584.
 6. Гуртієва Л. М. Правотворчий аспект взаємодії норм кримінально-процесуального права та моральнісних принципів в процесі доказування / Л. М. Гуртієва // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 508-510.
 7. Гуртієва Л. М. Аналіз положень п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України щодо визначення поняття кримінального провадження / Л. М. Гуртієва // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 58-62.
 8. Гуртієва Л. М. Частини (етапи) стадії судового розгляду у кримінальному провадженні України / Л. М. Гуртієва // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 364-366.
 9. Гуртієва Л. М. Окремі позиції Європейського суду з прав людини щодо обгрунтованості та вмотивованості судових рішень у кримінальному судочинстві / Л. М. Гуртієва // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 282-286.
 10. Гуртієва Л.М. Наукові концепції підстав прийняття рішення про повідомлення про підозру / Л.М. Гуртієва // Правова держава. – 2017. - № 28.
Пожар Вадим Георгійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Пожар В.Г. Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 60 / Редкол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2011. – С. 231-240.
 2. Пожар В.Г. Щодо підстав втрати особою процесуального статусу представника у кримінальному судочинстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Спеціальний випуск № 8. – 2011. – С. 401-408.
 3. Аленін Ю.П. Пожар В.Г. Значення та вплив різних чинників на механізм прийняття рішень у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 10-14.
 4. Пожар В.Г. Суб’єктивні та об’єктивні фактори в механізмі прийняття рішень у кримінальному судочинстві // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 14. - Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-1/12pvguks.pdf
 5. Пожар В.Г. Деякі проблемні аспекти представництва потерпілого в кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник юридичного факультету ТНЕУ / Редкол.: М.О. Баймуратов та ін. - Випуск 2 – Тернопіль: Астон, 2012. - С. 272-277.
 6. Пожар В.Г. Проблеми реалізація процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Вип. 64 / редкол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – С. 517-524.
 7. Пожар В.Г. Окремі проблеми законодавчої регламентації представництва потерпілого у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. Складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / Відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 356-359.
 8. Пожар В.Г. Щодо розмежування категорії «представництво» у кримінально-процесуальному праві від суміжних понять // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березень 2012 р., м. Київ. – Х. : Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 94-96.
 9. Пожар В.Г. Новели регламентації інституту представництва за новим кримінальним процесуальним законодавством України / В.Г. Пожар // Митна справа. – 2012. - № 5. – Ч. 2, Кн. 2. – С. 363-368.
 10. Пожар В.Г. Доказування у справах приватного обвинувачення: деякі особливості і проблемні питання // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку держави та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 371-373.
 11. Пожар В.Г. Процесуальний статус потерпілого за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 2(6). - С. 126-131.
 12. Пожар В.Г. Проблеми забезпечення прав деяких учасників кримінального провадження на етапі закінчення досудового розслідування // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 87-90. - 0,2 др.арк.
 13. Пожар В.Г. Особливості доказування цивільного позову у кримінальному проваджені // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. - С. 39-44. - 0,28 др.арк.
 14. Пожар В.Г. Щодо термінологічного визначення категорії «суб’єкти кримінального провадження» та його співвідношення з суміжними поняттями // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 467-469. - 0,15 др.арк.
 15. Пожар В.Г. Проблеми забезпечення явки неповнолітніх свідків у кримінальному проваджені // Правове життя сучасної України : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред.. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 669-671.
 16. Аленін Ю.П., Пожар В.Г. Цивільний позов у кримінальному проваджені: особливості доказування та вирішення // Право України. – 2014. - № 10. - 116-124.
 17. Пожар В.Г. Деякі новели та проблеми інституту зупинення кримінального провадження у новому КПК України // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – 430 с. – C. 301-304. – 0,23 др.арк.
 18. Пожар В.Г. Щодо меж апеляційного перегляду судових рішень // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – 668 с. – С. 332-334.
 19. Пожар В.Г. Захист прав та законних інтересів юридичних осіб у кримінальному проваджені: деякі аспекти // Сучасне кримінальне провадження України : доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред.. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 220 с. – С. 56-58.
 20. Пожар В.Г. Щодо фактичних підстав втрати особою статусу представника у кримінальному провадженні // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держав та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / Відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – 712 с. - С. 285-287.
 21. Пожар В.Г. Інститут підсудності у кримінальному провадженні: сутність призначення та недоліки правової регламентації // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - № 1. – С. 245-248
 22. Аленін Ю.П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, І.В. Гловюк та ін. – Одеса: Фенікс, 2012. – 138 с.
 23. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред. С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко - Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
 24. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв. ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одиссей, 2013. – 1184 с. (ст..ст. 42-54, 58, 59, 61-64, Гл.3, 9, ст.. 358-363, Гл. 28)
 25. Пожар В.Г. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів юр. коледжу / В.Г. Пожар, Д.В. Шилін, М.М. Стоянов, та ін. – Одеса: Фенікс, 2012. – 178 с.
 26. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного коледжу / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Д.В. Шилін та ін. – 2-е вид., допов. та переробл. − Одеса : Фенікс, 2013. − 232 с.
 27. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного коледжу / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Д.В. Шилін та ін. – 3-е вид., допов. та переробл. − Одеса : Фенікс, 2016. − 252 с.
Смирнов Максим Іванович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Смирнов М.І. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України як ключовий елемент системи кримінальної юстиції // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т.2 / відп. ред. д-р. юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 170-172.
 2. Смирнов М.І. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / Відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 359-361.
 3. Смирнов М.І. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Т. 2 / Відп. за випуск д-р юрид. наук, проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 367-369.
 4. Смирнов М.І. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квітня 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 64-68.
 5. Смирнов М.І. Процесуальні особливості проведення слідчих дій у режимі відеоконференції // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / Відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 465-467.
 6. Смирнов М.І. Щодо використання відеоконференції при збиранні та перевірці доказів у досудовому провадженні // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: Матеріали регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / Відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 62-67.
 7. Смирнов М.І. Використання у кримінальному провадженні доказів, одержаних від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / Відп. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 482-488.
 8. Смирнов М.І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17травня 2014 р., м. Одеса: у 2 т. Т. 1/Відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юрідична література, 2014. – с. 671-673.
 9. Смирнов М.І. Щодо порядку здійснення заочного кримінального провадження // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / Відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – с. 340-342.
 10. Смирнов М.І. Заочне провадження в кримінальному процесі // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / Відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – с. 192-194.
 11. Смирнов М. І. Процесуальне положення прокурора у кримінальному провадженні / М. І. Смирнов // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми модернізації сучасного права». – Тернопіль : , 2016.
 12. Смирнов М. І. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції». – Одеса : , 2016.
 13. Смирнов М. І. Особливості здійснення нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні». – Київ : , 2016.
 14. Смирнов М. І. Правова природа та особливості здійснення нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права та процесу». – Кривій Ріг : , 2016.
 15. Смирнов М. І. Правова природа повноважень прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Міжнародна наукова конференція «Перші юридичні дискусії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського». – 2016.
 16. Смирнов М. І. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у кримінальному провадженні / М. І. Смирнов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. - № 19.
 17. Смирнов М. І. Щодо процесуального керівництва як форми прокурорського нагляду // М. І. Смирнов // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. - № 1.
 18. Смирнов М. І. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у кримінальному провадженні / М. І. Смирнов // Молодий вчений. – 2016. - № 5 (32).
 19. Смирнов М. І. Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Підприємництво, господарство і право. – 2016. - № 4.
 20. Смирнов М. І. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – № 2.
 21. Смирнов М. І. Особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. - № 1.
 22. Смирнов М. І. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у кримінальному провадженні // М. І. Смирнов // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. - № 3.
Стоянов Микола Михайлович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Стоянов Н. М. Дифференцированный подход к нарушениям правил допустимости доказательств // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 27. – С. 134-136.
 2. Стоянов Н. М. Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины / Н. М. Стоянов // Проблемы совершенствования правовых средств и механизмов противодействия преступности в современном обществе: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13-14 окт. 2006 г. / редкол. : А. В. Барков (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 189-192.
 3. Стоянов Н. Традиции и новации в определении свойств доказательств: сравнительно-правовой аспект (уголовно-процессуальное законодательство Украины и Российской Федерации) / Н. Стоянов // Правовые традиции и их институализация в Российской правовой системе: Сб. науч. ст. Материалы III конференции юридического факультета КГУ (26 окт. 2007 г.) – Ч. 2 / Отв. ред. Воронов Е. Н. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2007 – С. 140-142.
 4. Стоянов Н. М. Институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве Украины: взгляд на будущее через призму настоящего / Н. М. Стоянов // Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина: Сб. статей и тезисов Междунар. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых, 20-21 апреля 2007 г. / Отв. ред. А. В. Гусев; НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2007. – С. 198-200.
 5. Стоянов Н. М. Институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве Украины: взгляд на будущее через призму настоящего // Адвокатская практика. – 2008. – № 5. – С. 37-39.
 6. Стоянов М. М. Взаємозв’язок та механізм встановлення властивостей та характеристик доказів у кримінальних справах // Актуальні проблеми політики. – 2008. – Вип. 34 – С. 264-270.
 7. Стоянов М. М. До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 44. – С. 208-213.
 8. Стоянов М. М. Сила (переконливість) доказів у кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Законність і правопорядок у сучасній Україні: матеріали конференції 19-20 грудня 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 75-77.
 9. Стоянов Н. М. К вопросу об определении критериев проверки и оценки доказательств в уголовном процессе / Н. М. Стоянов // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 579-580.
 10. Стоянов Н. М. Свойства системы доказательств в уголовном процессе / Н. М. Стоянов // ХVI междунар. конф. студентов, аспирантов та молодых ученых «Ломоносов», Москва, 14-18 апреля 2009 г. [Адрес ресурса в сети Интернет: https://bit.ly/35fyTak]
 11. Стоянов М. Зв’язок властивостей доказів у кримінальному судочинстві України / М. Стоянов // Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць. / За ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С. 477-478.
 12. Стоянов М. Достатність доказів у кримінальному процесі України / М. Стоянов // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року / За заг. ред. О. В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2009. – С. 325-326.
 13. Нарбікова Н. Г., Стоянов М. М. Сутність достовірності доказів у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 36 – С. 251-256.
  14. Самарин В. И., Стоянов Н. М. Проблемы совершенствования правового регулирования допустимости доказательств в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 139-143.
 14. Стоянов М. М. Достовірність як елемент оцінки доказів у кримінальному процесі України / М. М. Стоянов // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М. Й. Штефана. – Київ: ВГЛ «Обрій», 2009. – 264 с. – С. 236-239.
 15. Стоянов М. М. До питання про нормативне визначення властивостей доказів (елементів оцінки доказів) у кримінально-процесуальному законодавстві України / М. М. Стоянов // Актуальні проблеми юридичної науки: Зб. тез міжнар. наук. конфер. «Сьомі осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 р. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 224-226.
 16. Стоянов М. М. Деякі питання визначення властивостей доказів в кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса: Видавництво ПП «Фенікс», 2009. – С. 549-551.
 17. Стоянов М. М. Індивідуальні та системні властивості доказів в кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 341 с. – С. 197-200.
 18. Стоянов М. М. Концепції допустимості доказів: проблеми теорії, нормативної регламентації та правозастосовчої практики / М. М. Стоянов // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 3 (4) // https://bit.ly/330ggWn
 19. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю. П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 816 с.
 20. Стоянов М. Компоненти допустимості та достовірності доказів: спірні питання // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. тез доповідей Міжнародної щорічна наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова. – Львів; Одеса, 2010. – 250 с. – С. 184-186.
 21. Самарин В., Стоянов Н. К вопросу определения элементов уголовно-процессуального доказывания // Юстыцыя Беларусі. – 2010. – № 2. – С. 53-55.
 22. Стоянов М. М. Визначення властивостей доказів в проектах нового КПК України / М. М. Стоянов // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – 810 с. – С. 571-573.
 23. Стоянов М.М. Деякі аспекти допустимості відомостей, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 року) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 220 с. – С. 77-79.
 24. Стоянов М.М. Дослідження адвокатом-захисником допустимості результатів негласних слідчих (розшукових) дій // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І.В. Гловюк, О.В Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 27-31.
 25. Стоянов М.М. Порушення правил підслідності як підстава визнання отриманих стороною обвинувачення доказів недопустимими // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової.– Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – С. 15-17. – Режим доступу: https://bit.ly/37kA7CM 0,14 др. арк.
 26. Гловюк І.В., Стоянов М.М. Проблемні питання застосування п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК у судовій практиці // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - №2. – С. 173-176. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2017/49.pdf
 27. Гловюк І., Стоянов М. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання // Право України. – 2017. – №12. – С. 19-26
 28. Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-методичний посібник / І. В. Гловюк, М. М. Стоянов, В. А. Завтур. — Одеса : Юридична література, 2017. — 224 с.
Шилін Денис Вікторович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. Шилін Д. В. Дія загальноправових преюдицій у кримінальному процесі / Д. В. Шилін // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 60. - С. 186-192.
 2. Шилін Д. В. Роль преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора / Д. В. Шилін // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 504-511.
 3. Шилін Д. В. Принцип вільного оцінювання доказів та преюдиціальність / Д. В. Шилін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 238-243.
 4. Аленін Ю. П. Щодо питання про правову природу преюдиції у кримінальному процесі / Ю. П. Аленін, Д. В. Шилін // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2015. - Т. 15. - С. 105-111.
 5. Шилін Д. В. Використання цивільно-процесуальних преюдицій у кримінальному провадженні / Д. В. Шилін // Молодий вчений. - 2016. - № 8. - С. 122-126.
 6. Шилін Д.В. Право на захист у кримінальному провадженні та порядок його забезпечення //Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Ю.П. Аленіна. 21 квітня 2017 року: Одеса. Юридична література - С.223-226. 0, 18 др. арк.
 7. Шилін Д.В. Співвідношення преюдиції та загальновідомих фактів // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017р.) У 2-х т. Т.2 / відп. за ред. Г.О. Ульянова. - Одеса:» Гельветика, 2017. - С.361-364.
Мудрак Інна Василівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри
 1. Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи / І. Мудрак // Віче. - 2010. - № 22. - С. 18-20.
 2. Мудрак І. В. Судова промова в кримінальному судочинстві: поняття і процесуальне значення / І. В. Мудрак // Вісник Академії адвокатури України. - 2011. - Число 1. - С. 140-142.
 3. Мудрак І. В. Право потерпілого на процесуальну комунікацію: окремі питання забезпечення реалізації / І. В. Мудрак // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 950-953.
 4. Мудрак І. В. Практика ЄСПЛ щодо порушення права конфронтації та проблематика реалізації підпункту (d) пункту 3 статті 6 КЗПЛ у кримінальному провадженні України / І. В. Мудрак // Альманах міжнародного права. - 2018. - Вип. 19. - С. 64-73.
 5. Мудрак І. В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження/ І. В. Мудрак/ Часопис Київського університету права. – 2017. - №1. – С. 303-307.
Підгородинська Анастасія Вікторівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 1. М.І. Пашковський. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: навчально-методичний посібник / М.І. Пашковський, А.В. Підгородинська, В.К. Волошина. – Одеса, 2015. – 138 с.
 2. Підгородинська А.В. Новели у регламентації інституту визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових установ // Правове життя сучасної України: тези доповідей Всеукр. наук. конфер. (16-17 травня, 2013 р.). – О., 2013. – С. 444-446.
 3. Підгородинська А.В. Судова діяльність у провадженні по передачі осіб, засуджених судами іноземної держави / А. Підгородинська // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за вип.. Ю.П. Аленін. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 488- 491
 4. Підгородинська А.В. Регламентація новим Кримінальним процесуальним кодексом інституту визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових установ / Підгородинська А. В. // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) - Одеса : Юридична література, 2013. – С.139-145.
 5. Підгородинська А.В. Процедура передачі засуджених осіб до країни їхнього громадянства за КПК України / А. В. Підгородинська // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: мат-ли круглого столу до 80-ти річчя з дня народження професора П.Я. Дубинського (Київ, 4 квітня 2014 р. – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 116-119
 6. Підгородинська А.В. Сутність та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі / А.В. Підгородинська // Правове життя сучасної України : Мат-ли науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова Одеса, 16-17 травня 2014 р). – О. : Юридична література, 2014. – С. 681-683
 7. Підгородинська А.В. Провадження щодо визнання та виконання вироків судів іноземних держав за кримінальним процесуальним законодавством України : Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конференції (17 квітня 2015 р., м. Одеса) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – О. : НУ «ОЮА», 2015. – С. 209 – 211.
 8. Підгородинська А.В. Визнання та виконання іноземних процесуальних рішень при провадженні окремих процесуальних дій : Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) / відп. Ред. М.В. Афанасьева. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 329-331
 9. Підгородинська А.В. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів при перейнятті кримінального провадження / А.В. Підгородинська // Південноукраїнський правничий часопис - № 3.- 2015 – С. 234-246 (фах.)
 10. Підгородинська А.В. Актуальні питання співробітництва України з міжнародними судовими установами / А.В. Підгородинська // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». - № 3.- 2015 – С. 122-136 (фах.)
 11. Підгородинська А.В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: поняття та процесуальні форми / А.В. Підгородинська // Вісник Херсонського державного університету. – № 4. – С. 77-89 (фах.)
 12. Підгородинська А.В. Деякі проблеми забезпечення прав засудженого при визнанні та виконанні рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у зв’язку з передачею засуджених осіб / А.В. Підгородинська // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». - № 5. – 2015. – С. 53-65 (фах.).
 13. Підгородинська А.В. Формування визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових установ як правового інституту : історичний аспект / А.В. Підгородинська // - Юридичний вісник. - № 2. – С. 161-175 (фах.).
 14. Підгородинська А.В. Деякі аспекти співробітництва України з міжнародними судовими установами / А.В. Підгородинська // Вісник кримінального судочинства - № 2/2017 р. – С. 70-79.
Лукашкіна Тетяна Василівна - доцент кафедри
 1. Гуртієва Л. М. Теорія доказів у кримінальному судочинстві : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. – Одеса : Фенікс, 2016. – 80 с.
 2. Гуртієва Л. М. Судові рішення у кримінальному провадженні України : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. − Одеса : Фенікс, 2017. − 112 с.
 3. Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні : навчально-методичний посібник / уклад.: І.В. Гловюк, Т.В. Лукашкіна, М.М. Стоянов, О.В. Малахова. — Одеса : Юридична література, 2018. — 204 с.
 4. Лукашкіна Т.В. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні України // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. - №11. – С. 137-144.
 5. Лукашкіна Т.В. Участь сторони захисту в доказуванні на досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні України // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - №2. - С. 187-193.
 6. Лукашкіна Т. В. Умови та підстави застосування запобіжних заходів за чинним КПК України / Т. В. Лукашкіна // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 1. – С. 683-686.
 7. Лукашкіна Т.В. Деякі зауваження до Закону України «Про пробацію» та внесених у зв’язку з ним доповнень до КПК України /Т.В. Лукашкіна// Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. – Одеса: Юридична література, 2017. – С. 81-88.
 8. Лукашкіна Т.В. Поняття потерпілого у кримінальному провадженні України потребує вдосконалення // Традиції та новації юридичної науки : минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 травня 2017 р.). У 2-х томах. Т.2 /відп. ред.. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 378-380.
Мурзановська Аліна Владиславівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри
 1. Мурзановская А.В. Понятие уголовно-процессуальной ответственности // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 375-377.
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с. (у співавторстві).
 3. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв. ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одиссей, 2013. – 1184 с. (в сооавторстве).
 4. Мурзановская А.В. Денежное взыскание в системе мер уголовно-процессуальной ответственности // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 145-150.
 5. Мурзановська А.В. Привід як захід забезпечення кримінального провадження // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 490-493.
 6. Мурзановська А.В. Окрема думка судді в кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса : Фенікс 2013. – С. 349-351.
 7. Мурзановська А.В. Правова природа примусу у сфері доказування у кримінальному процесі // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 55-59.
 8. Мурзановська А.В. Грошове стягнення як захід кримінально-процесуальної відповідальності // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», междунар. науч. практ. конф. (2014 ; Кишинэу). Международная научно практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», 28-29 март. 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Iulian, 2014 (Tipogr. «Catatea de Sus»). – С. 321-323.
 9. Мурзановская А.В. Принуждение и его виды в механизме уголовно-процессуального регулирования // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 705-707. Мурзановська А.В. Примус в кримінальному провадженні: правова природа та види // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 31 жовтня 2014 р.). – Дніпопетровськ : Середняк Т.К., - Дніпроп. держ. ун-т внут. справ, 2014. – С. 153-154.
 10. Мурзановська А.В. Процесуальна форма реалізації кримінально-процесуальної відповідальності // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 342-344.
 11. Мурзановська А.В. Визначення завдань кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 21-23.
 12. Мурзановська А.В. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – С. 424-426.
 13. Мурзановська А.В. Поняття, підстави та порядок застосування приводу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Інформаційне забезпечення розслідувань злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу (29 трав. 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 188-193.
 14. Мурзановська А. Проблемні аспекти теоретичного визначення видів примусу в кримінальному провадженні України // European political and discurse. – 2015. – № 4. – С. 338-344.
 15. Мурзановська А. В. Місце грошового стягнення в системі заходів кримінально-процесуальної відповідальності // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2015. – № 4. – С. 251-254. / Режим доступу: www.lsej.org.ua – 0,55 д.а.
 16. Мурзановская А. В. Принуждение во время доказывания в досудебном производстве: правовая природа и пределы применения // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 174-178.
 17. Тіщенко В.В., Аленін Ю.П., Ващук О.П., Мурзановська А.В., Торбас О.О., Немно Ю. М., Панасюк А. О., Шкрибайло М. В., Земляна О. А. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження // Наукові праці національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Том XVII. – C. 106-158.
 18. Murzanovska A.V. Criminal procedural responsibility in accordance with new criminal procedural code of Ukraine // Молодий вчений. – 2015. - № 12.1 (27.1) – С. 101-104.
 19. Мурзановська А. В. Встановлення строку для ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження при закінчені досудового розслідування: окремі питання правових наслідків // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. / відп. за вип.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук, І. В. Гловюк, М. В. Шкрибайло ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 89-92.
 20. Мурзановська А. В. Особливості реалізації кримінально-процесуальної відповідальності під час досудового розслідування // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2016 р. – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 109-111.
 21. Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник для студентів Юридичного коледжу. 3-е вид. допов. та переробл. / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Д.В. Шилін, А.В. Мурзановська. – О.: Фенікс, 2016. – 252 с.
 22. Murzanovsra A.V. Theoretikal and practical aspects of realization of criminal procedural responsibility in the criminal proceeding of Ukraine // Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie l’udskych prav 6. – 7. Maj 2016. – Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie: Paneuropska visoka skola, Fakulta prava. – P. 236-329.
 23. Мурзановська А. В. Теоретико-правові проблеми дефініції суб’єктів кримінально-процесуальної відповідальності // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред.. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 301-304.
 24. Мурзановская А.В. Проблемы уголовно-процессуальной ответствености в контексте повышения эффективности досудебного производства // Современные проблемы организации расследования пре ступлений : тез. докл. Междунар. науч.-практ. Конф. (Минск, 3 июня 2016 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. Дел. Респ. Беларусь» ; редкол. И.Г. Мухин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2016. – С. 108-111.
 25. Murzanovska A.V. The problems of the criminal procedural responsibility in a context of increasing the effectiveness of pre-trial proceeding // IV Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів».
 26. Мурзановська А. В. Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження / А. В. Мурзановська // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 153-157.
 27. Мурзановська А. В. Встановлення строку для ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження при закінченні досудового розслідування: окремі питання правових наслідків / А. В. Мурзановська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2016. – № 3. – С. 11-113.
Торбас Олександр Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри
 1. Торбас О.О. Характеристика окремих положень відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 19. Том 4. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С. 159-162.
 2. Торбас О.О. Закриття кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: характеристика деяких новел // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 341-343.
 3. А. Торбас. Анализ роли потерпевшего при освобождении лица от уголовной ответственности согласно УПК Украины // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – Кишинев: SRL “Cetatea de Sus”, 2013. – С. 68-71
 4. Торбас О.О. Головні риси обвинувального акта як підсумкового процесуального рішення / О.О. Торбас // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 69/ редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 381-387.
 5. Торбас О.О. Думка потерпілого щодо можливості звільнення особи від кримінальної відповідальності за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 2(6). - С. 137-142
 6. Торбас О.О. Загальна характеристика застосування примусових заходів медичного характеру за чинним КПК України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. - № 6-2 (том 2). – С. 132-136
 7. Торбас О.О. Загальна характеристика застосування примусових заходів виховного характеру за чинним КПК України // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. – №3-2. – С. 326-328. Режим доступу: http://pap.in.ua/3-2_2013/9/Torbas%20O.O..pdf
 8. Торбас О.О. Відкриття матеріалів іншій стороні як засіб забезпечення прав людини під час кримінального розслідування // Пріоритетні напрями розвитку правової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 січня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – у 2-х частинах. – Ч. ІІ. – С. 100-102
 9. Торбас О.О. Порівняльна характеристика обвинувального акту та обвинувального висновку за старим та чинним процесуальним законодавством // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 січня 2013 року. – у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – Ч. ІІ. – С. 96-98
 10. Торбас О.О. Особливості визначення моменту закриття кримінального провадження // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. Наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін: Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 449-451
 11. Торбас О.О. Момент закінчення досудового розслідування за КПК 2012 р. // Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 червня 2013 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 103-106
 12. Торбас О.О. Особливості ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, яке було закрите згідно зі ст. 284 КПК // «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 червня 2013 р. – Херсон, видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 204-206
 13. Торбас О.О. Особливості оскарження деяких положень постанови про закриття кримінального провадження // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф.. Ю.П. Аленін: Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 168-174
 14. Торбас О.О. Колізії між КК та КПК України в частині звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності // Правові реформи в Україні. Ч. 2 : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-теорет. конф,, Київ, 16 жовт. 2013 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 130-132
 15. Торбас О.О. Особливості предмета доказування при складанні клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з діяльним каяттям // Актуальні проблеми доказування у кримінальному проваджені: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 97-101
 16. Торбас О.О. Направлення до суду обвинувального акту разом із угодою як окрема форма закінчення досудового розслідування // Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві: матеріали наук.-практ. конф., 13 грудня 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С.120-124
 17. Торбас А. Определение и анализ структуры обвинительного акта согласно УПК Украины 2012 // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – Кишинев: SRL “Cetatea de Sus”, 2014. – С. 128-132
 18. Торбас О.О. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування при затверджені обвинувального акта // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. - №4. – С. 171-174
 19. Торбас О. Загальна характеристика структури обвинувального акта за чинним КПК України // «Юридичний вісник». – 2014. - №1. – С. 221-227.
 20. Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за КПК України та кримінальним процесуальним законодавством інших країн // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1 / від. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 718-722.
 21. Торбас О.О. Момент закінчення досудового розслідування: аналіз соціологічного дослідження серед працівників правоохоронних органів // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 178-182.
 22. Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України: монографія / О.О. Торбас. – Одеса: Юридична література, 2015. – 168 с.
 23. Торбас О.О. Податковий компроміс як підстава закриття кримінального провадження / О.О. Торбас // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 року, м. Одеса) : у 2 т.; Т. 2. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 308-311.
 24. Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним законодавством України та балтійських країн / О.О. Торбас // Сучасне кримінальне провадження України : доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 квітня 2015 року, м. Одеса). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 123-125.
 25. Торбас О. Відмова потерпілого від обвинувачення як підстава закриття кримінального провадження / О. Торбас // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року). – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – С. 442-444.
 26. Торбас О.О. Правове положення трупа в кримінальному процесі / О.О. Торбас // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад. : І.В. Гловюк, О.В. Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 204-205.
 27. Torbas O.O. Analysis of the powers of the prosecutor in article 291 of the CCP / O.O. Torbas // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. - №12.1. – С. 147-150.
 28. Торбас О.О. Кримінальна процесуальна характеристика майна, яке було вилучено під час обшуку // О.О. Толрбас / Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. - №7. – С. 195-201.
 29. Торбас О.О. Правове положення трупа в кримінальному процесі / О.О. Торбас // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад. : І.В. Гловюк, О.В. Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 204-205.
 30. Торбас О.О. Порушення права адвоката бути присутнім під час обшуку: процесуальна природа та шляхи вирішення // Правової та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 304-307.
Малахова Ольга Валентинівна - кандидат юридичних наук, старший викладач
 1. Малахова О.В. Інститут сприяння захисту у кримінальному процесуальному праві України / О.В. Малахова // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол. : д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. - К. : Прінт-Сервіс, 2015. - С. 421-422.
 2. Малахова О.В. Реализация favor defensionis во время рассмотрения ходатайств стороны защиты о проведении процессуальных действий в досудебном расследовании в соответствии с УПК Украины и УПК Республики Беларусь / О.В. Малахова // Современные проблемы и перспективы развития досудебного производства по материалам и уголовным делам : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 29 мая 2015 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол. : И.Г. Мухин (отв. ред.) [и др.]. - Минск : Академия МВД, 2015. - С. 98-100.
 3. Малахова О.В. Витребування та отримання речей та документів як спосіб збирання доказав стороною захисту / О.В. Малахова // Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р.,м. Одеса) / уклад. : І.В. Гловюк, О.В. Малахова, Л.Ю. Чекмарьова ; від. за вип. М.М. Стоянов. - Одеса : Юридична література, 2015. - С. 223-226.
 4. Малахова О.В. Процесуальні особливості проведення огляду захисником // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 грудня 2015 р.). - Харків : ХНУВС, 2015. - С. 426-428.
 5. Малахова О.В. Проблемні аспекти реалізації права підозрюваного (обвинуваченого) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють (обвинувачують) / О.В. Малахова // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. / від. за вип. : B. В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло ; Нац.ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 73-76.
 6. Малахова О.В. Межі активності суду у доказуванні під час судового розгляду в суді першої інстанції та сприяння захисту / О.В. Малахова // Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження : матеріали круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - С. 104-106.
 7. Малахова О.В. Проблемні аспекти правового порядку визнання доказів недопустимими / О.В. Малахова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - C. 339-341.
 8. Малахова О.В. Проблемні питання залучення експерта стороною захисту [Електронний ресурс] / О.В. Малахова // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 3 (8). – Режим доступу: https://bit.ly/2XoXLJQ
 9. Малахова О.В. Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження / О.В. Малахова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 10/1. – Т. 2. – С. 161-163.
 10. Малахова О.В. Історія розвитку теорії favor defensionis / О.В. Малахова // Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 282-293.
 11. Малахова О.В. Витребування та отримання речей та документів як спосіб збирання доказав стороною захисту / О.В. Малахова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4. – С. 168-173.
 12. Малахова О.В. Активность суда в доказывании во время судебного разбирательства в контексте favor defensionis / О.В. Малахова // Legea si viata. – 2015. – № 11/3. – С. 78-81
 13. Малахова О.В. Проблемні аспекти реалiзацiї права сторони захисту на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення / О.В. Малахова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. – № 11. – С. 146-155. 0,51 др. арк.
 14. Малахова О.В. До питання огляду сторонами кримінального провадження змісту інтернет-сторінок / О.В. Малахова // Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 2. – С. 69-64. 0,53 др. арк.
 15. Стоянов М.М., Малахова О.В. Особливості участі сторони захисту в проведенні слідчих (розшукових) дій / М.М. Стоянов, О.В. Малахова // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. І.В. Гловюк. – Херсон: Видавничий дім «Гельветнка», 2018. – С. 773-794.
 16. Малахова О.В. До питання правового порядку визнання доказів недопустимими / О.В. Малахова // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д. ю. н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» [та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С.160-163. 0,2 др. арк.
 17. Малахова О.В. Щодо процесуальних можливостей сторони захисту збирати докази під час досудового розслідування / О.В. Малахова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 року). У 2-х томах. Т. 2 /від.ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Відавничий дім «Гельветика», 2017. – С.390-391. 0,14 др. арк.
 18. Малахова О.В. Витребування та отримання речей та документів як спосіб збирання доказав стороною захисту / О.В. Малахова // Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад. : І.В. Гловюк, О.В. Малахова, Л.Ю. Чекмарьова ; від. за вип. М.М. Стоянов. - Одеса : Юридична література, 2015. - С. 223-226.
 19. Малахова О.В. Процесуальні особливості проведення огляду захисником // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 грудня 2015 р.). - Харків : ХНУВС, 2015. - С. 426-428.
 20. Малахова О.В. Проблемні аспекти реалізації права підозрюваного (обвинуваченого) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють (обвинувачують) / О.В. Малахова // Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016 р. / від. за вип. : B. В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло ; Нац.ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 73-76.
 21. Малахова О.В. Межі активності суду у доказуванні під час судового розгляду в суді першої інстанції та сприяння захисту / О.В. Малахова // Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження : матеріали круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - С. 104-106.
 22. Малахова О.В. Проблемні аспекти правового порядку визнання доказів недопустимими / О.В. Малахова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - C. 339-341.
 23. Аленін Ю., Малахова О. Проблемні питання продовження строку досудового розслідування слідчим суддею // Право України. - 2018. - №8. - С. 60-71.
Степаненко Андрій Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри
 1. Степаненко А. С. Локальний предмет доказування // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 101-104.
 2. Степаненко А. С. «Поза розумним сумнівом» як один із стандартів доказування // «Проблемы государствообразования и правообразования в Украине»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 123-125.
 3. Степаненко А. С. Слідчий суддя як суб’єкт прийняття проміжних рішень // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 188-191.
 4. Степаненко А. С. Головний факт доказування // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 /відп. Ред. В.М.Дрьомін. – Одесса : Юридична література, 2014. – С. 714-716.
 5. Cтепаненко А. С. Предмет доказывания: сущность и понятие // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. №9-2 том 2. – Одеса, 2014. – С. 123-125.
 6. Степаненко А. С. Проблеми визначення стандарту доказування «поза розумним сумнівом» // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» №6, 2014. – С. 225-227.
 7. Степаненко А. С. Категорія «Істина» у кримінальному процесі // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.); Націон. Ун-т «Одеська юридична академія», Кафедра кримінального процесу. – Одеса: 2015. – C. 90-92.
 8. Степаненко А. С. Істина як мета кримінально-процесуального доказування // VІ Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В.П. Колмакова : матер. Всеукр. наук. конф. Молодих вчених, аспір. та студ. (м. Одеса, 18 квітня 2015 р.) / за заг. Ред. д.ю.н., проф. В.В. Тіщенка; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 513-516.
 9. Степаненко А. С. Генезис стандарта доказывания «вне разумных сомнений» // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 травня 2015 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – C. 352-354.
 10. Степаненко А. С. Стандарт «поза розумним сумнівом» в системах американського та англійського правосуддя // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу (29 трав. 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип. : В.В. Тіщенко, О.П. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 252-257.
 11. Степаненко А. С. Теорія та практика застосування стандарту доказування «поза розумним сумнівом» Європейським судом з прав людини // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад. : І.В. Гловюк, О.В. Малахова, Л.Ю. Чекмарьова ; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 228-230.
 12. Степаненко А. С. Теорія та практика застосування стандарту доказування «поза розумним сумнівом» Європейським судом з прав людини // Вісник кримінального судочинства №4, 2015 – С. 184-191.
 13. Stepanenko A. S. Some issues concerning the concept of a “reasonable doubt” in criminal process // «Молодий вчений» №12.1 (27.1), грудень 2015 р. – С. 144-147.
 14. Степаненко А. С. Теорія і практика застосування стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні Канади // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» №6, 2017.
 15. Степаненко А. С. Основные векторы развития и становления стандарта доказывания “вне разумного сомнения” // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. – С. 344-346.
 16. Степаненко А. С. Основні вектори становлення та розвитку стандарту доказування “поза розумним сумнівом” // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право" №38 том 2, 2016 – С. 129-132.
 17. Степаненко А. С. Категория “истина” в уголовном процессе и стандарт доказывания “вне разумного сомнения”: проблема соотношения // Legea si Viata, №9, том. 2, 2016. – С. 137-141.
Дрішлюк Катерина Володимирівна - старший викладач кафедри
 1. Дрішлюк К.В. Принципи верховенства права та законності у кримінальному процесі України // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 124-146.
 2. Дрішлюк К.В. Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як завдання кримінального судочинства України // Порівняльно-аналітичне право. – [Електронний документ] : [режим доступу] – http://pap.in.ua/3_2017/66.pdf.
 3. Дрішлюк К.В. Завдання кримінального судочинства в світлі судової реформи в Україні // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права)  (м. Одеса, 19 травня 2017р.) У 2-х т.Т.2/ відп.за ред. Г.О. Ульянова.-Одеса:»Гельветика,2017.-С.361-364. 0,12 др.арк.
 4. Дрішлюк К.В. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої  до 70-річчя  д. ю. н.,  професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. /  за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» [та  ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 176-180.
Завтур Віктор Андрійович - кандидат юридичних наук, асистент кафедри
 1. Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-методичний посібник / І. В. Гловюк, М. М. Стоянов, В. А. Завтур. — Одеса : Юридична література, 2017. — 224 с.
 2. Завтур В.А. Обґрунтування ухвал слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави: аналіз проблем та шляхи вдосконалення / В.А. Завтур // Вісник прокуратури. – 2015. – № 12. – С. 87-95.
 3. Завтур В.А. Прийняття рішень про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: проблемні питання / В.А. Завтур // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 6. – С. 163-169.
 4. Завтур В.А. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у підготовчому судовому провадженні: проблеми доказування / В.А. Завтур // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 105-111.
 5. Завтур В.А. Прокурор як суб’єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження  / В.А. Завтур // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 3. – С. 140-146.
 6. Завтур В.А. Допустимість доказів під час розгляду та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження / В.А. Завтур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – № 41. Т. 2. – С. 148-151.
 7. Завтур В.А. Коло презумпцій в доказуванні необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження / В.А. Завтур // Eurasian academic research journal. – 2017. – № 4 (10). – С. 72-81.
 8. Завтур В.А. Деякі питання визнання доказів недопустимими при вирішенні слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, – м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 411-414.
 9. Завтур В.А. Предмет доказування при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2015 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 100-104.
 10. Завтур В.А. Потерпілий як суб’єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у досудовому провадженні // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 127-128.
 11. Завтур В.А. Деякі питання розгляду слідчим суддею та судом клопотань про здійснення приводу // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2016 р. — Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 56-58.
 12. Завтур В.А. Співвідношення понять “стандарт” та “межі” доказування в контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження // Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження : матеріали круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 69-72.
 13. Завтур В.А. Щодо системи заходів забезпечення кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 130-131.
 14. Завтур В.А. Перешкоджання кримінальному провадженню "іншим чином" як підстава застосування запобіжного заходу // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 330-332.
 15. Завтур В.А. Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотання про відсторонення від посади: питання предмета доказування // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики  : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 лип. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 78-80.
 16. Завтур В.А. Деякі питання доказів при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 251-254.
 17. Завтур В.А. Належність доказів при розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична конференція (11 листопада 2016 року) / упор. Ю. С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 118-121.
 18. Завтур В.А. Сторона захисту як суб'єкт доказування під час розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – C.230-231.
 19. Завтур В.А. Збирання доказів слідчим суддею під час розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: вдосконалення нормативної регламентації // Принципи та стандарти змагального кримінального процесу на досудовому провадженні : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Дніпро, 7 груд. 2016 р.) / ред. кол. : О.Ф. Кобзар, В.В. Рогальська, А.Г. Гаркуша. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 187-189.
 20. Завтур В.А. Розгляд та вирішення клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ч.2 ст. 333 КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 191-193.
 21. Завтур В.А. Деякі питання доказування під час розгляду клопотань в порядку статті 331 Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. – С.527-530.
 22. Завтур В.А. Поручитель як суб’єкт доказування: визначення процесуальних можливостей // Теорія та практика кримінального процесуального доказування: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (Івано-Франківськ, 24 березня 2017 року). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 58-60.
 23. Завтур В.А. Деякі питання вирішення клопотань про продовження запобіжного заходу судом апеляційної інстанції // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 402-404.
 24. Завтур В. А. Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: сучасні проблеми формування судово-контрольного провадження / В. А. Завтур // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна ; відпов. за вип. І. В. Гловюк. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 574-597.
 25. Завтур В. А. Допустимість доказів, отриманих під час затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді / В. А. Завтур // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 трав. 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 347-350. (0,18 др.арк.)
 26. Завтур В. А. Презумпція свободи особи при застосуванні пункту "с" статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика Європейського суду з прав людини і національний контекст / В. А. Завтур // Практика Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і суду: виклики та перспективи : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф.(13 черв. 2018 р). – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 81-85. (0,35 др.арк.)
 27. Завтур В. А. Забезпечення слідчим суддею та судом права на захист у кримінальному провадженні / В. А. Завтур // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 18-19 жовт. 2018 р.) ; [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк- Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. - Чернівці, 2018. - С. 117-120.
Бібліографія Кафедри Кримінального Процесу

Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри

Кафедрою кримінального процесу Національного Університету «Одеська юридична академія» виконувався план науково-дослідної роботи «Удосконалення сучасного кримінально-процесуального законодавства та забезпечення його ефективності в умовах правової реформи», який є складовою частиною науково дослідної роботи університету «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права».

Кафедра кримінального процесу НУ «ОЮА» робить вагомий внесок у розвиток вітчизняної кримінальної процесуальної доктрини. Викладачі кафедри активно беруть участь у підготовці науково-практичних коментарів, підручників, навчальних посібників, серед яких, зокрема:


  Кримінально-процесуальне право України : підручник : рекомендовано МОН України / за заг. ред. Ю.П. Аленіна ; ОНЮА, рец.: В.Є. Загородній, Л.Д. Удалова, М.Є. Шумило. - Х. : Одіссей, 2009. - 816 с.

  Кримінальний процес України. Посібник для підготовки до іспиту. Аленін Ю.П., Пашковський М.І., Лукашкіна Т.В., Гловюк І.В. / За заг.ред. Аленіна Ю.П.— X.: ТОВ «Одіссей», 2010. — 328 с.

  Авторським колективом викладачів кафедри кримінального процесу НУ «ОЮА» одним із перших в України було підготовлено науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року (Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково –практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.). В минулому, представники професорсько-викладацького складу кафедри неодноразово входили до авторських колективів науково-практичних коментарів Кримінально-процесуального кодексу 1960 р.

  Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. 2-ге вид. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 944 с.

  Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2011. – 976 с.

  Провідні вчені кафедри кримінального процесу НУ «ОЮА» є авторами фундаментальних наукових праць в галузі кримінального процесуального права. В.о. завідувача кафедри, д.ю.н, доцент І.В. Гловюк є автором двох монографій : «Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика» (І.В. Гловюк), 2009 ; «Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.» (І.В. Гловюк), 2015. Власні монографічні дослідження мають й інші співробітники кафедри: «Процессуальные особенности производства следственных действий» (Ю.П. Аленін), 2002; «Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку» (М.І. Смирнов), 2006; «Використання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі України»  (А.В. Підгородинська), 2013; «Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України» (О.О. Торбас), 2015.

  Науково-педагогічні співробітники кафедри кримінального процесу НУ «ОЮА» підготували низку навчальних посібників, які містять методичні рекомендації для студентів усіх факультетів та інститутів НУ «ОЮА» щодо вивчення нормативної дисципліни «Кримінальний процес», а також спеціальних курсів:

  • Аленін Ю.П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, І.В. Гловюк та ін. – Одеса: Фенікс, 2012. – 138 с.
  • Кримінальний процес України: навч.-метод. посібник для студентів Юридичного коледжу / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Д.В. Шилін та ін. 2-е вид., допов. та переробл. − Одеса : Фенікс, 2013. – 232 с.
  • Кримінальний процес України: навч.-метод. посібник для студентів Юридичного коледжу / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Д.В. Шилін, А.В. Мурзановська. 3-е вид., допов. та переробл. − Одеса : Фенікс, 2016. – 252 с.
  • Теорія доказів у кримінальному судочинстві: навч. – метод. посібник / Т.В. Лукашкіна, Л.М. Гуртієва. – Одеса : Фенікс, 2012. – 54 с.
  • Теорія доказів у кримінальному судочинстві: навч. – метод. посібник / Т.В. Лукашкіна, Л.М. Гуртієва. – Одеса : Фенікс, 2016. – 80 с.
  • Пашковський М.І. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: навч.-метод. посібник / М.І. Пашковський, А.В. Підгородинська, В.К. Волошина – 2-е вид., допов. Та переробл.– Одеса: Фенікс, 2016. – 140 с.
  • Гідулянова Є.М. Ювенальна юстиція в Україні». Навчально-методичний посібник / Є.М. Гідулянова. – Одеса: Юридична література, 2013. – 68 с.
  • Gloviuk I. L’essentiel de la procédure pénale française : Étude théorique / I. Gloviuk; l’Université Nationale «Académie juridique d’Odessa». – Odessa: Fenix, 2013. – 50 p.
  Наукова та Навчально-Методична Робота Кафедри Кримінального Процесу

  Наукові Гуртки Кафедри Кримінального Процесу

  Науковий гурток кафедри кримінального процесу діє з моменту створення кафедри і будує свою роботу на основі співпраці із судовими, правоохоронними органами, а також органами адвокатського самоврядування

  Лекції, тренінги, майстер-класи проводяться із залученням провідних вчених та практикуючих юристів. Актуальним напрямком роботи гуртка є навчальне моделювання судових засідань, розгляду клопотань слідчим суддею, проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання студентами НУ «ОЮА» практичних навичок застосування норм кримінального процесуального законодавства.

   Студенти кримінологічного суспільства неодноразово отримували почесні грамоти і позитивно відрізнялися за результатами проведення студентських наукових конференцій. Окремо слід сказати про успішну участь студентів, які регулярно відвідували засідання «Студентського кримінологічного наукового товариства», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, в якому вони неодноразово ставали його переможцями. Найактивнішими учасниками наукової дискусії є студенти Інституту кримінальної юстиції та Факультету підготовки слідчих.

   Наукові Гуртки Кафедри Кримінального Процесу

   Контактна Інформація

   Графік роботи кафедри:
   Понеділок — П’ятниця: 8.30 — 18.00
   • Адреса: 65009, м.Одеса, Фонтанська дорога, 23, (каб. 105, 106)

   • Телефон: (048) 719 87 62

   • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Графік явочних днів викладачів кафедри:
   Понеділок: 15.00 — 17.00
   П’ятниця:   14.00 — 16.00